Σύνταξη Στρατολογικών Πινάκων έτους 2002

Εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 

Ανακοίνωση

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2119/1993 «Περί Μητρώων Αρρένων» το Γραφείο Μητρώων Αρρένων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου θα προβεί στην σύνταξη στρατολογικών πινάκων των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου έτους 2002.

Κατόπιν τούτου ενημερώνουμε τους γονείς των αρρένων τέκνων που έχουν γεννηθεί το έτος 2002 και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπως προσέλθει ένας εκ των γονέων στην υπηρεσία μας το αργότερο έως 15 Μαρτίου 2018, για να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων κατοικίας και επικοινωνίας, για την ορθή σύνταξη των στρατολογικών πινάκων.