Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

20.09.2018

Αποφάσεις της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (16.7.2018)

Σχετικά Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 285/2018
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την εξαίρεση ή μη στη γενική απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 286/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Ψήφισμα σχετικά με την ονοματοδοσία της F.Υ.R.Ο.Μ.

Αριθ. Απόφασης: 287/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή GDPR (General Data Protection Regulation).

Αριθ. Απόφασης: 288/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 289/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 290/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατά τους θερινούς μήνες στο πλαίσιο του έργου “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 291/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Μίσθωση βοηθητικού χώρου για τις ανάγκες καθαριότητας.

Αριθ. Απόφασης: 292/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την εξέταση των ενστάσεων κατά της υπ΄αριθμ. 367/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 293/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την εξέταση των ενστάσεων κατά της υπ΄αριθμ. 578/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 294/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του κτηματολογικού πίνακα με τα επικείμενα των κτηματολογικών διαγραμμάτων και της έκθεσης εμπορικής αξίας απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο ρέμα Κόρμπι.

Αριθ. Απόφασης: 295/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
α) Έγκριση των όρων για την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ με την Περιφέρεια Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και γ) ορισμό εκπροσώπων (τακτικό μέλος και αναπληρωματικό μέλος) οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Αριθ. Απόφασης: 296/2018
Θέμα 38ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”.

 Αριθ. Απόφασης: 297/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ) στο πλαίσιο της υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) με τίτλο «Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης».

Αριθ. Απόφασης: 298/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος του κ. Σταμάτη Θεολόγου.

 Αριθ. Απόφασης: 299/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση παραχώρησης χρήσης οχήματος στο Δήμο Τήνου.

Αριθ. Απόφασης: 300/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Oρισμός ενός δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της “Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2018”.

 Αριθ. Απόφασης: 301/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 6 κ.μ.

Αριθ. Απόφασης: 302/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006).

Αριθ. Απόφασης: 303/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006)(παλαιά απορριμματοφόρα).

Αριθ. Απόφασης: 304/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αίτησης παράτασης του αναδόχου του έργου “Υλοποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων”.

 Αριθ. Απόφασης: 305/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για οριστική παραλαβή της δωρεάν εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Αθλητικών Εγκαταστάσεων Και Πολιτιστικού Χώρου στο Δίλοφο Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 306/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δ.Ε Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 307/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση συμβατικού χρόνου του έργου “Επισκευές Σχολείων”.

Αριθ. Απόφασης: 308/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση προθεσμίας της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης “Γεωλογικές και Υδροτεχνικές Μελέτες Καταλληλότητας για τα Κοιμητήρια Δ.Ε Βούλας και Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 309/2018
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: “Δαπάνες συντήρησης δασικών δρόμων για πυροπροστασία”.

 Αριθ. Απόφασης: 310/2018
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ».

Αριθ. Απόφασης: 311/2018
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια,τοποθέτηση,συντήρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διακόσμου.

Αριθ. Απόφασης: 312/2018
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Αίτημα αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενίας) στον με αρθμ. Π΄27+28 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 313/2018
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Αίτημα αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενίας) στον με αριθμ. Π΄107 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Kοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 314/2018
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής του οφειλέτη κας Ασπασίας Νηστευτοπούλου.

Αριθ. Απόφασης: 315/2018
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής. (25201/12.7.2018)

Αριθ. Απόφασης: 316/2018
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους (25246/12.7.2018).

Αριθ. Απόφασης: 317/2018
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΚΟΚ από βεβαιωτικούς καταλόγους (25247/12.7.2018)

Αριθ. Απόφασης: 318/2018
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή του υπ΄αριθμ. 2363/30.11.2017 βεβαιωτικού χρηματικού καταλόγου και επαναβεβαίωση προστίμου διαφήμισης στην εταιρεία ΑUTO CORSE ΜΑΓΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 319/2018
Θέμα 34ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού λόγω λανθασμένης χρέωσης δημοτικών τελών στον κ. Η. Ψυχογυιό.

Αριθ. Απόφασης: 320/2018
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρεθούσης 6 στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 321/2018
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Τσαγκαράκη 15 στην Δ.Ε Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 322/2018
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής βραχυχίτωνα στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μυριβήλη 14 στη Δ.Ε Βούλας.

12