Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

03.12.2018

Αποφάσεις της 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (26.11.2018)

σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 474/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Σύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτή, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την ολοκλήρωση της μετάταξης του Αλτσατιανού Ευάγγελου.

Αριθ. Απόφασης: 475/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2018-2019.

Αριθ. Απόφασης: 476/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Ε.Β.Ε.Α. για την υλοποίηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου του Δήμου στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Αριθ. Απόφασης: 477/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή Πρακτικού Νο1/2018 της Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006 για τον καθορισμό τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων και την μεταβίβαση προσκυρωτέων εκτάσεων για προσκύρωση για την ιδιοκτησία με Κ.Α.10607 στο Ο.Τ.Γ353 περιοχής Μηλαδέζας της Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 478/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή Πρακτικού Νο2/2018 της Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006 για τον καθορισμό τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων και την μεταβίβαση προσκυρωτέων εκτάσεων για προσκύρωση για την ιδιοκτησία με Κ.Α.10603 στο Ο.Τ.Γ353 περιοχής Μηλαδέζας της Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 479/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 48600/21.11.2017, με τίτλο “Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων συνεργείου αυτοκινήτων”.

Αριθ. Απόφασης: 480/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού”.

Αριθ. Απόφασης: 481/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους”.

Αριθ. Απόφασης: 482/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

Αριθ. Απόφασης: 483/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας”

Αριθ. Απόφασης: 484/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο με τίτλο “Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων-τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων”.

Αριθ. Απόφασης: 485/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 486/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 487/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Οριστική παραλαβή του έργου “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων αθλητικών χώρων, πολιτιστικών αιθουσών, παιδικών σταθμών”.

Αριθ. Απόφασης: 488/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερεύοντος δικτύου - Ομάδα Α’ 2010 προϋπολογισμού 1.950.000,00 € αναδόχου “Κ/Ξ Χριστόφορος Ι. Χειμώνας - Νικόλαος Β. Τσιατούρας”.

Αριθ. Απόφασης: 489/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κατασκευής πέργκολας για το κατάστημα της Γιαννακού Μαρούλας με την επωνυμία “Ιχθυοπωλείο η Μανταλένα”.

Αριθ. Απόφασης: 490/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη μεταφύτευσης Φοινικοειδών (Πιτσάρδιες) στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Καβάφη 25 & Αθηνάς, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 491/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
‘Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 46-48, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 492/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλκιβιάδου 1, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 493/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλ. Παναγούλη 52, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 494/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “FLAMES RESTAURANT’’ για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών μονής όψης, που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο ,εκτός σώματος κτιρίου , στην οδό Λ. Βάρης και Ρεθύμνου , στη Βάρη το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 495/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ''GINO HAIR AND MORE'', για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής διπλής όψης κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά), επί της οδού Αφροδίτης 7 στη Βάρκιζα, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 496/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “INTERSPORT ATHLETICS AEE’’ για την τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής μονής όψης, που έχει τοποθετηθεί στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λεωφ. Βάρης 60 στη Βάρη το έτος 2017.