Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
27.04.2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 111/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 112/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 113/2020
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Ανάκληση της 45/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο “Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το έτος 2020).”

Αριθ. Απόφασης: 114/2020
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ. - Δ.Φ.) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.

Αριθ. Απόφασης: 115/2020
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 116/2020
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου.

Αριθ. Απόφασης: 117/2020
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου.

Αριθ. Απόφασης: 118/2020
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση ημερομηνιών για τη μετάβαση της αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας για το έργο: “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefit As You Save” στο πλαίσιο του INTERREG-Balkanmed 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 119/2020
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5029178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Αριθ. Απόφασης: 120/2020
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ο.Α.Π.ΠΑ. για τη πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 121/2020
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση εγκεκριμένου Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συμπλήρωση της με αριθμ. 464/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 122/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση του εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος του Κοιμητηρίου στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 123/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση αναδιάταξης τμημάτων του Κοιμητηρίου Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 124/2020
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2311 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 125/2020
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2205 διαζώματος Μεσαίο οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 

Αριθ. Απόφασης: 126/2020
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Κάλυψη δαπανών ταφής απόρου - θανούσας.

Αριθ. Απόφασης: 127/2020
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου Απόδοσης Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων και Ακαθάριστων Εσόδων.

 

Αριθ. Απόφασης: 128/2020
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (Ράνια Πολύζου) κατ΄ άρθρο 281 παρ 3 του ν.3463/06.

Αριθ. Απόφασης: 129/2020
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την κατάργηση δύο (2) θέσεων περιπτέρων.

Αριθ. Απόφασης: 130/2020
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Παραχώρηση χρήσης οχήματος (καλαθοφόρου - ανυψωτικού) στο Δήμο Κύθνου.

Αριθ. Απόφασης: 131/2020
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Παραχώρηση χρήσης οχήματος (απορριμματοφόρου) στο Δήμο Άνδρου.

Αριθ. Απόφασης: 132/2020
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί “αποδοχής της αίτησης του σπουδαστή Καμπίτση Άγγελου για την εκτέλεση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο μας”.

Αριθ. Απόφασης: 133/2020
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 134/2020
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έτους 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 135/2020
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου & χώρου στάθμευσης κλειστού γυμναστηρίου Μηλαδέζας”.

Αριθ. Απόφασης: 136/2020
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 137/2020
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Δημοτική Οδοποιία 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 138/2020
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται επί της οδού Ηλίου αρ. 2 στη Βουλιαγμένη για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 139/2020
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας που βρίσκεται στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγμένης, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 140/2020
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Α) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 141/2020
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Γ) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 142/2020
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου χρέωσης δαπάνης κατασκευής αγωγών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων του και οριστική δαπάνη εκκαθάρισης κατασκευής εξωτερικής διακλαδώσεως αγωγών αποχέτευσης και φρεατίου προσαρμογής κατά το άρθρο 14 του Ν. 1068/80.

Αριθ. Απόφασης: 143/2020
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση παραλιακού χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται επί της οδού Ποσειδώνος 18 στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 144/2020
Θέμα 34o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρκιζας – Βάρης
(Ν.Α.Ο.Β.Β) έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 145/2020
Θέμα 35o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης του αθλητικού συλλόγου “ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ” έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 146/2020
Θέμα 36o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης-Βάρκιζας “Ν.Α.Ο.Β.Β.” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 147/2020
Θέμα 37o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 148/2020
Θέμα 38o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “Α.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ”.