Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
14.05.2020

Πρόσκληση της 6ης κεκλεισμένων των θυρών Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 3. (κεκλεισμένων των θυρών)

 4.  

 5. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 6η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 18η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μαρίνας Βουλιαγμένης, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικού – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 45/Β/2014).

 2. Σύναψη σύμβασης δανείου ποσού εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (995.000,00 €) με την “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” με παροχή εμπραγμάτων και λοιπών ασφαλειών στην παραπάνω τράπεζα προς εξασφάλιση του δανείου και παροχή εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή της σύμβασης.

 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

 4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

 5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 163/2020 απόφασης του Δ.Σ. “Προγραμματισμός-έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην πυρασφάλεια με τρίμηνη σύμβαση ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, έτους 2020.

 6. Έγκριση επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 7. Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου στην Οικονομική Επιτροπή.

 8. Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 9. Λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού που βρίσκεται στον όρμο Ζώσκα στη Βουλιαγμένη, έτους 2020.

 10. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής ή μη τελών χρήσης – κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, επιχειρήσεων με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 11. Κατανομή (Β΄2020) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 12. Αποδοχή της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ).

 13. Τροποποίηση της 168/2014 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου, περί εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακές εφαρμογές (ιστοσελίδα).

 14. Έγκριση δαπάνης εξόδων κηδείας του τέως δημάρχου Βούλας Ιωάννη Κιούκη.

 15. Έγκριση παραχώρησης χώρου για εργοταξιακή χρήση επί της οδού Πανός στην Βουλιαγμένη για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή Αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” από την Περιφέρεια Αττικής.

 16. Ορισμός μελών για την διοικητική παραλαβή του έργου: “Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Περιοχής Μηλαδέζα, Δ.Ε. Βάρης¨.

 17. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Θάλειας 15, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ “ΜΕΝΑΛΚΗΣ”.

 19. Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “ΜΕΝΑΛΚΗΣ”, για το έτος 2020.

 20. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Στρ. Μυριβήλη 14, στην Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ