Συμβαίνουν στην πόλη μας

20.06.2018

Αποφάσεις της 9ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (04.06.2018)

Σχετικά Αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 234/2018
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιστροφή ποσού, λόγω λανθασμένης καταβολής του που αφορά οφειλή τέλους 0,5%, στην “Ι. και Μ. ΤΡΑΥΛΟΣ Ο.Ε.”.