Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 241/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 242/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 243/2020
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 244/2020
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε Βούλας. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 214/2020 απόφασης Δ.Σ- Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας.

Αριθ. Απόφασης: 245/2020
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Υποβολή προτάσεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου προστασίας ορεινού όγκου Υμηττού.

Αριθ. Απόφασης: 246/2020
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5063310 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

Αριθ. Απόφασης: 247/2020
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 476/23-10-2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης" και της υπ’ αριθμ 387/22-10-2019 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708.

Αριθ. Απόφασης: 248/2020
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 249/2020
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Σύσταση της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 250/2020
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αριθ. Απόφασης: 251/2020
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του.

Αριθ. Απόφασης: 252/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 253/2020
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Βάκχου στην Βουλιαγμένη.

Αριθ. Απόφασης: 254/2020
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την κατάθεση αγωγής κατα του OPC Fund σχετικα με το ατύχημα του “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ II”.

Αριθ. Απόφασης: 255/2020
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Μπορούμε Saving Food-Saving lives".

Αριθ. Απόφασης: 256/2020
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 από το δήμο στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 257/2020
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0618 τομέα ΤΤ6 (Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 258/2020
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αιθμ. 0617 τομέα ΤΤ6(Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 259/2020
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αρ. 2202Α τομέα (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 260/2020
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1410 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 261/2020
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσονος 39, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 262/2020
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 12, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 263/2020
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ψηλορείτη 6, στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 264/2020
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μουτούση (έξω απ το ΙΕΚ), στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 265/2020
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 30Α, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 266/2020
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση κοπής ή μη δέντρου στο Δ.Α.Κ. Βουλιαγμένης.

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 15η/2020 Ειδική Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 26η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δήμου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 14η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 26η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 2. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό τελών καθαριότητας - φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2021.

 3. Λήψη απόφασης: α) για τον καθορισμό χώρων εξομοιούμενων με Χερσαία Ζώνη Λιμένα (ΧΖΛ) και β) εκκίνηση της διαδικασίας γνωμοδότησης και έγκριση της ΧΖΛ Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας.

 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για τη λειτουργία του Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας και την Νομιμοποίηση των Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων β) της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και γ) εκκίνηση της Διαδικασίας υποβολής Έγκρισης της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

 5. Σύσταση Αυτοτελούς Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου.

 6. Λήψη απόφασης για έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ του έργου «Μελέτης Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρέματος Χερώματος – Μηλαδέζας και Μελέτη Ομβρίων στην περιοχή».

 7. Έγκριση της Α' Φάσης για την μελέτη: «Σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».

 8. Παράταση παραχώρησης του απορριμματοφόρου με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 5516 στον Δήμο Άνδρου.

 9. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στο έργο με τίτλο: “Ανακαίνιση με χρήση προκατασκευασμένων και προσαρμοζόμενων συστημάτων κέλυφους ελαφριάς δόμησης (PLUG-AND-USE RENOVATION WITH ADAPTABLE LIGHTWEIGHT SYSTEMS)” ακρωνύμιο “PLURAL” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (HORIZON 2020).

 10. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο CIVINET CY-EL και ορισμός εκπροσώπου της δημοτικής αρχής στην Πολιτική Επιτροπή του Δικτύου.

 11. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη.

 12. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 από τον Δήμο στον Αθλητικό Σύλλογο “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού.

 13. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: “Κατακόρυφη σήμανση επικίνδυνων “ιρλανδικών διαβάσεων” σε περιοχές του Δήμου μας.

 14. Έγκριση για την κοπή ή μη ενός (1) δένδρου επί του υπό κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ναβαρίνου 11 στην περιοχή “Λαθούριζα” της Δ.Κ Βάρης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 1. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 2.  

 3. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 13η/2020 Τακτική - Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 12η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης τις 10:00 και λήξης τις 10:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 2. Αύξηση των ωρών εργασίας των καθαριστών σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 & του υπ’ αριθ. πρωτ.: 52360/19-08-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

 3. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 12η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 23η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

 3. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου.

 4. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 214/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό Κοινόχρηστων Χώρων – Πράσινο και Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Δ.Ε. Βούλας και ανάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

 5. Υποβολή προτάσεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου προστασίας ορεινού όγκου Υμηττού.

 6. Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5063310 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 476/23-10-2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης" και της υπ’ αριθμ 387/22-10-2019 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708.

 8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2020.

 9. Σύσταση της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 10. Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του.

 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2020.

 13. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Βάκχου στην Βουλιαγμένη.

 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

 16. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την κατάθεση αγωγής κατα του OPC Fund σχετικα με το ατύχημα του “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ II”.

 17. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Μπορούμε Saving Food-Saving lives".

 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 από το δήμο στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0618 τομέα ΤΤ6 (Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αιθμ. 0617 τομέα ΤΤ6(Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 21. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αρ. 2202Α τομέα (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 22. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1410 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσονος 39, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 12, στη Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 50, στη Δ.Ε. Βάρης.

 26. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ψηλορείτη 6, στη Δ.Ε. Βάρης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μουτούση (έξω απ το ΙΕΚ), στη Δ.Ε. Βάρης.

 28. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 30Α, στη Δ.Ε. Βούλας.

 29. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο της πλατείας Θεάτρου επί της οδού Δημ. Χόρν, στη Δ.Ε. Βάρης.

 30. Έγκριση κοπής ή μη δέντρου στο Δ.Α.Κ. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(κεκλεισμένων των θυρών)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 11η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 21η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

 3. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου.

 4. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 214/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό Κοινόχρηστων Χώρων – Πράσινο και Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Δ.Ε. Βούλας και ανάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

 5. Υποβολή προτάσεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου προστασίας ορεινού όγκου Υμηττού.

 6. Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5063310 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 476/23-10-2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης" και της υπ’ αριθμ 387/22-10-2019 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708.

 8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2020.

 9. Σύσταση της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 10. Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του.

 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2020.

 13. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Βάκχου στην Βουλιαγμένη.

 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

 16. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την κατάθεση αγωγής κατα του OPC Fund σχετικα με το ατύχημα του “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ II”.

 17. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Μπορούμε Saving Food-Saving lives".

 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 από το δήμο στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0618 τομέα ΤΤ6 (Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αιθμ. 0617 τομέα ΤΤ6(Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 21. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αρ. 2202Α τομέα (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 22. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1410 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσονος 39, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 12, στη Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 50, στη Δ.Ε. Βάρης.

 26. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ψηλορείτη 6, στη Δ.Ε. Βάρης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μουτούση (έξω απ το ΙΕΚ), στη Δ.Ε. Βάρης.

 28. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 30Α, στη Δ.Ε. Βούλας.

 29. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο της πλατείας Θεάτρου επί της οδού Δημ. Χόρν, στη Δ.Ε. Βάρης.

 30. Έγκριση κοπής ή μη δέντρου στο Δ.Α.Κ. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(κεκλεισμένων των θυρών)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 11η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 21η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

 3. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου.

 4. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 214/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό Κοινόχρηστων Χώρων – Πράσινο και Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Δ.Ε. Βούλας και ανάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

 5. Υποβολή προτάσεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου προστασίας ορεινού όγκου Υμηττού.

 6. Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5063310 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 476/23-10-2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης" και της υπ’ αριθμ 387/22-10-2019 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708.

 8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2020.

 9. Σύσταση της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 10. Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του.

 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2020.

 13. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Βάκχου στην Βουλιαγμένη.

 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

 16. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την κατάθεση αγωγής κατα του OPC Fund σχετικα με το ατύχημα του “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ II”.

 17. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Μπορούμε Saving Food-Saving lives".

 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 από το δήμο στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0618 τομέα ΤΤ6 (Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αιθμ. 0617 τομέα ΤΤ6(Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 21. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αρ. 2202Α τομέα (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 22. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1410 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσονος 39, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 12, στη Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 50, στη Δ.Ε. Βάρης.

 26. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ψηλορείτη 6, στη Δ.Ε. Βάρης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μουτούση (έξω απ το ΙΕΚ), στη Δ.Ε. Βάρης.

 28. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 30Α, στη Δ.Ε. Βούλας.

 29. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο της πλατείας Θεάτρου επί της οδού Δημ. Χόρν, στη Δ.Ε. Βάρης.

 30. Έγκριση κοπής ή μη δέντρου στο Δ.Α.Κ. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 239/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης 
Κατανομή (Γ’2020) ποσού 74.408,22€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.


Αριθ. Απόφασης: 240/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης 
Λήψη απόφασης για την έγκριση των Πινάκων Κτηματολογικών στοιχείων - επικειμένων και του Κτηματολογικού διαγράμματος αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Ευελπίδων μέχρι εκβολή» σύμφωνα με τα χορηγηθέντα επικαιροποιημένα κτηματολογικά στοιχεία των γεωτεμαχίων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.