Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 21η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 11η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 433/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Δήμου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

Αριθ. Απόφασης: 422/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Βόρεια Συρία.

Αριθ. Απόφασης: 423/2019
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Ψήφισμα στήριξης προς τον Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 424/2019
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 425/2019
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) Αττικής.

Αριθ. Απόφασης: 426/2019
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στον Σύλλογο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ).

Αριθ. Απόφασης: 427/2019
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 428/2019
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.

Αριθ. Απόφασης: 429/2019
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 430/2019
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση κατάληψης δημοτικών χώρων (αδόμητων οικοπέδων και αδιαμόρφωτων Κ.Χ.) για προσωρινή εργοταξιακή χρήση στα πλαίσια του έργου
“Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 431/2019
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση μελέτης λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου "Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων".

Αριθ. Απόφασης: 432/2019
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας της διοργάνωσης συναυλιών εκδηλώσεων για τα σχολεία του Δήμου μας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 388/2019
Θέμα 1o προ Ημερησίας Διάταξης
Ψήφισμα αλληλεγγύης και στήριξης στον Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσώνας.

Αριθ. Απόφασης: 389/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Μεταφορά ή μη των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στον υπό άνοιγμα λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αριθ. Απόφασης: 390/2019
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.

Αριθ. Απόφασης: 391/2019
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 392/2019
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 393/2019
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση της σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 394/2019
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση της σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 395/2019
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 396/2019
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου του Ο.Α.Π.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης: 397/2019
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Κατανομή (Γ΄2019) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 398/2019
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 4137/9.12.2016 Απόφασης Ένταξης της Πράξης
“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό Ο.Π.Σ. (MIS) 5002708 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 399/2019
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης καθορισμού χρήσεων γης των Πολεοδομικών Ενοτήτων της ΔΕ Βάρης για την εναρμόνιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 400/2019
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης ελέγχου εναρμόνισης Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ) των Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ4 & ΠΕ5 στο Μέσο Συντελεστή Δόμησης του ΓΠΣ της Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 401/2019
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στην
Λ. Βασ. Κων/νου στην Δ.Κ Βάρης για την υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”
από την Περιφέρεια Αττικής.

Αριθ. Απόφασης: 402/2019
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση εγκατάστασης στεγάστρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 403/2019
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην περιοχή της Δ.Ε. Βάρης καθώς και έγκριση της καταβολής μισθώματος.

Αριθ. Απόφασης: 404/2019
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος επί της οδού Απόλλωνος 6 κατάστημα ΕΛΤΑ στη Βάρκιζα Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 405/2019
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0513 τομέα ΤΤ5 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 406/2019
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο, επί της οδού Καστελορίζου 82 στην Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 407/2019
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σπετσών 135 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 408/2019
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που βρίσκονται επί του οδοστρώματος στο Κόρμπι στη Δ.Ε Βάρης στα πλαίσια του έργου “Δημοτική Οδοποιία 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 409/2019
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 19 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 410/2019
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (καρυδιάς) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 15, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 411/2019
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ελαιόδεντρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Xλόης 19 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 412/2019
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο της οδού Σοφοκλέους 50, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 413/2019
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο, επί της οδού ‘Αλυος 17 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 414/2019
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αιόλου 6 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 415/2019
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ με τον διακριτικό τίτλο “DAMIANO” για την αυθαίρετη τοποθέτηση
ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Δήμητρας 14 στη Βάρη, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 416/2019
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην επιχείρηση-φαρμακείο με την επωνυμία “ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ” για αυθαίρετη τοποθέτηση
μίας (1) πινακίδας διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο έμπροσθεν του καταστήματος στη Θέμιδος 1 στη Βάρκιζα,
το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 417/2019
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “RIVIERA”Β. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο κάθετα προς τον άξονα της οδού Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 στη Βούλα
το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 418/2019
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''ΕΝ ΠΛΩ'' για δύο (2)
διαφημιστικά πλαίσια/ επιγραφές μονής όψης , που έχουν τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού, σε κοινόχρηστο χώρο
επί της οδού Ποσειδώνος 4 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 419/2019
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ-ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της Λ. Βάρης 32 στη Βούλα το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 420/2019
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “STARSPROTSCLUB” GPG ATHLETIC E.Π.Ε. για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό κτίριο επί της οδού Αλκυονιδών 4 στη Βούλα το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 421/2019
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι.ΧΡΗΣΤΟΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1)

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 30η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 1. Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Βόρεια Συρία.

 2. Ψήφισμα στήριξης προς τον σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου.

 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020.

 4. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Αττικής.

 5. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στον Σύλλογο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ).

 6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 7. Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.

 8. Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2020.

 9. Έγκριση κατάληψης δημοτικών χώρων (αδόμητων οικοπέδων και αδιαμόρφωτων Κ.Χ.) για προσωρινή εργοταξιακή χρήση στα πλαίσια του έργου “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 10. Έγκριση μελέτης λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου "Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων"

 11. Έγκριση διενέργειας της διοργάνωσης συναυλιών εκδηλώσεων για τα σχολεία του Δήμου μας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 20η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, την 30η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της της Ημερήσιας Διάταξης.

 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Δήμου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 14η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της της Ημερήσιας Διάταξης.

 1. Μεταφορά ή μη των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στον υπό άνοιγμα λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 2. Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.

 3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 5. Τροποποίηση της σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου”.

 6. Τροποποίηση της σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου”.

 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.

 8. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου του Ο.Α.Π.Π.Α.

 9. Κατανομή (Γ΄2019) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 10. Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 4137/9.12.2016 Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό Ο.Π.Σ. (MIS) 5002708 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.

 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης καθορισμού χρήσεων γης των Πολεοδομικών Ενοτήτων της ΔΕ Βάρης για την εναρμόνιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Βάρης.

 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης ελέγχου εναρμόνισης Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ) των Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ4 & ΠΕ5 στο Μέσο Συντελεστή Δόμησης του ΓΠΣ της Δ.Ε. Βάρης.

 13. Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στην Λ. Βασ. Κων/νου στην Δ.Κ Βάρης για την υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” από την Περιφέρεια Αττικής.

 14. Έγκριση εγκατάστασης στεγάστρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 15. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην περιοχή της Δ.Ε. Βάρης καθώς και έγκριση της καταβολής μισθώματος.

 16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος επί της οδού Απόλλωνος 6 κατάστημα ΕΛΤΑ στη Βάρκιζα Δ.Ε. Βάρης.

 17. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0513 τομέα ΤΤ5 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.

 18. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο, επί της οδού Καστελορίζου 82 στην Δ.Ε Βούλας.

 19. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σπετσών 135 στην Δ.Ε Βούλας.

 20. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που βρίσκονται επί του οδοστρώματος στο Κόρμπι στη Δ.Ε Βάρης στα πλαίσια του έργου “Δημοτική Οδοποιία 2017.

 21. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 19 στη Δ.Ε. Βούλας.

 22. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (καρυδιάς) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 15, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 23. Έγκριση ή μη κοπής ελαιόδεντρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Xλόης 19 στην Δ.Ε. Βούλας.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (βραχυχίτωνες) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μιλτιάδου 2 στην Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο, επί της οδού ‘Αλυος 17 στην Δ.Ε. Βούλας.

 26. Έγκριση ή μη κοπής ενός πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αιόλου 6 στην Δ.Ε. Βούλας.

 27. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ με τον διακριτικό τίτλο “DAMIANO” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Δήμητρας 14 στη Βάρη, το έτος 2017.

 28. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην επιχείρηση-φαρμακείο με την επωνυμία “ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ” για αυθαίρετη τοποθέτηση μίας (1) πινακίδας διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο έμπροσθεν του καταστήματος στη Θέμιδος 1 στη Βάρκιζα, το έτος 2018.

 29. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “RIVIERA”Β. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΙΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο κάθετα προς τον άξονα της οδού Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 στη Βούλα το έτος 2018.

 30. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''ΕΝ ΠΛΩ'' για δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια/ επιγραφές μονής όψης , που έχουν τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού, σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ποσειδώνος 4 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2018.

 31. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ-ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της Λ. Βάρης 32 στη Βούλα το ΄τος 2018.

 32. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “STARSPROTSCLUB” GPG ATHLETIC E.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό κτίριο επί της οδού Αλκυονιδών 4 στη Βούλα το έτος 2018.

 33. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι.ΧΡΗΣΤΟΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Πρίγκηπας Πέτρου 36 στη Βούλα το έτος 2018.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

17H

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
 2. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2019.
 3. Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στο χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα Ο.Τ Γ111, Γ156 οδός Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης).
 4. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο “Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής” (Ο.Α.Π.Π.Α.).
 5. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο “Ίδρυμα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Δωρεά Γεωργίας & Αχιλλ. Καρατζά προς την Κοινότητα Βουλιαγμένης”.
 6. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 7. Αντικατάσταση αιρετών μελών Επιτροπών Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.
 8. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
 9. Ορισμός εκπροσώπων στις συναλλαγές με τις τράπεζες κατά την ταμειακή διαχείριση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 10. Συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια”.
 11. Πρόσληψη δικηγόρου στον Δήμο με σχέση έμμισθης εντολής.
 12. Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 του ΟΑΠΠΑ.
 13. Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 του ΟΑΠΠΑ.
 14. Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 του ΟΑΠΠΑ.
 15. Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 του ΟΑΠΠΑ.
 16. Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του ΟΑΠΠΑ.
 17. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2019.
 18. Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Επισκευές Σχολείων”έτους 2017 συμβατικού ποσού #160.897,56 €# (με ΦΠΑ) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος τς επιτροπής παραλαβής έργου.
 19. Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτηρίων” συμβατικού ποσού #37.300,81 € # (με ΦΠΑ) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος τς επιτροπής παραλαβής έργου.
 20. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Φλέμινγκ 1Α στη περιοχή “Πηγαδάκια” στην Δ.Ε. Βούλας.
 21. Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την διοργάνωση του αγώνα Ladies Run 2019.
 22. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (33276/9.9.2019).
 23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (33279/9.9.2019).
 24. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π./Δ.Τ. (33977/12.9.2019).
 25. Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Tylihto wrap project Vouliagmenis ΙΚΕ).
 26. Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση διαχωριστικών (Χωριάτικο).
 27. Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση διαχωριστικών (Il vero).
 28. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2019 για το σκάφος με το όνομα “ΕΛΛΑΣ”.
 29. Έγκριση κοπής ή μη δένδρου (κουκουναριά) επί της οδού Τσίλλερ 7-9, στην Δ.Ε. Βάρης.
 30. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελορίζου 69, στη Δ.Ε. Βούλας.
 31. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δραγατσανίου 33, στην Δ.Ε. Βούλας.
 32. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (λέυλαντ) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σκύρου 11 και Μυκόνου, στην Δ.Ε. Βάρης.
 33. Έγκριση ή μη κοπή δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σουλίου 11, στην Δ.Ε. Βούλας.
 34. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (λευλαντ) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Διγενή 32, στην Δ.Ε. Βούλας.
 35. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τομπάζη & Παπαρηγοπούλου, στην Δ.Ε. Βούλας.
 36. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ματρόζου 3, στη Δ.Ε. Βούλας.
 37. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκου) επί του πεζοδρομίου της οδού Θάλειας 5, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 38. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηνάς 2, στην Δ.Ε. Βούλας.
 39. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Διομήδους 9, στην Δ.Ε. Βάρης.
 40. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “YAVA-ΕΥΕΞΙΑ ΛΑΙΦ & ΦΙΤΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα στην οροφή του αθλητικού κέντρου επί της οδού Λ. Ευελπίδων & Καλαμάτας 1 στη Βάρη, το έτος 2018.
 41. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΙΝΤΕRSPORT ATHLETICS AEE” για την τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λεωφ. Βάρης 60 στη Βάρη, το έτος 2018.
 42. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Αθηνάς & Άρεως 2Α στη Βουλιαγμένη, το έτος 2018.
 43. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Αθηνάς & Άρεως 2Α στη Βουλ/νη, το έτος 2019.
 44. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ με τον διακριτικό τίτλο “DAMIANO” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Δήμητρας 14 στη Βάρη, το έτος 2018.
 45. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΒΙΛΛΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ” Σ. ΚΡΙΠΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) φωτεινού διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο στη 2η όψη του κτιρίου πέραν αυτής στη 1η όψη που επιτρέπεται επί της οδού Θάσου 1 στη Βάρκιζα, το έτος 2019.
 46. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “HOMU THOTH SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY” - Υπηρεσίες εστίασης, για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Ευελπίδων 12 στη Βάρη, το έτος 2018.