Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 336/2019
Θέμα 1o Προ Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την υπαγωγή ή μη οφειλών σε ρύθμιση με το ν.4611/2019

Αριθ. Απόφασης: 337/2019
Θέμα 1o Προ Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.), οικ. έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 338/2019

Αριθ. Απόφασης: 338/2019
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος για κατ’ εξαίρεση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 272/2019
Θέμα 1o Προ ημερησίας διάταξης
Κάλυψη δαπανών ταφής άπορου θανόντα.

Αριθ. Απόφασης: 273/2019
Θέμα 1o
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 274/2019
Θέμα 2o
Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 275/2019
Θέμα 3o
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2019.

Αριθ. Απόφασης: 276/2019
Θέμα 4o
Λήψη απόφαση για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου προς τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.)

Αριθ. Απόφασης: 277/2019
Θέμα 5o
Τροποποίηση Ο.Π.Δ. σύμφωνα με την 1η δομική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 278/2019
Θέμα 6o
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) οικ. έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 279/2019
Θέμα 7o
Λήψη απόφασης ανακήρυξης του κ. Αριστείδη Πατρινού σε “Επίτιμο Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 280/2019
Θέμα 8o
Ορισμός εκπροσώπων στις συναλλαγές με τράπεζες κατά την ταμειακή διαχείριση του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 281/2019
Θέμα 9o
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Ν.Π.Δ.Δ).

Αριθ. Απόφασης: 282/2019
Θέμα 10o
Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του ΚΔΑΠ “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”, έτους 2019-2020.

Αριθ. Απόφασης: 283/2019
Θέμα 11o
Ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Β.Β.Β”, έτους 2019-2020.

Αριθ. Απόφασης: 284/2019
Θέμα 12o
Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου κατόπιν σύστασης νέων οργανικών θέσεων.

Αριθ. Απόφασης: 285/2019
Θέμα 13o
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της “Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων” για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 286/2019
Θέμα 14o
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 287/2019
Θέμα 15o
Έγκριση του υπ. αρ. πρωτ. 25658/09.07.2019 πρακτικού επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006).

Αριθ. Απόφασης: 288/2019
Θέμα 16o
Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Τεχνική Έκθεση για τη λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας σε τμήμα της οδού Θησέως, στη Δ.Ε. Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 289/2019
Θέμα 17o
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Ήρας 18, στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 290/2019
Θέμα 18o
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Ηλιού, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 291/2019
Θέμα 19o
Παραχώρηση προσωρινής θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου επί της οδού Τερψχόρης 22, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 292/2019
Θέμα 20o
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 293/2019
Θέμα 21o
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου “Συνδέσεις Ακινήτων με το Δίκτυο Ακαθάρτων - Τμηματικές Αποκαταστάσεις Αγωγών Ακαθάρτων”.

Αριθ. Απόφασης: 294/2019
Θέμα 22o
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου “Δημοτική Οδοποιία 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 295/2019
Θέμα 23o
Έγκριση α) του 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας ΔΕ Βάρης” β)αναμόφωση ποσού προϋπολογισμού του έργου με Κ.Α. 30-7322.030 λόγω απολογιστικών εργασιών (αρχαιολογία) και γ) της 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Αριθ. Απόφασης: 296/2019
Θέμα 24o
Έγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάδειξη Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Βάρης και Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος Χώρου”.

Αριθ. Απόφασης: 297/2019
Θέμα 25o
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων παραπλεύρων του Ιερού Ναού Πέτρου και Παύλου”.

Αριθ. Απόφασης: 298/2019
Θέμα 26o
Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Δημοτικών Κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 299/2019
Θέμα 27o
Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Τήνου 16 στην περιοχή “Εξοχή” στην Δ.Κ. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 301/2019
Θέμα 29o
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης συμβατικών αντικειμένων εκτέλεσης της υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσίας για τεχνικό ασφαλείας”.

Αριθ. Απόφασης: 302/2019
Θέμα 30o
Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Αθλητικών Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 303/2019
Θέμα 31o
Έγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 304/2019
Θέμα 32o
Έγκριση χρονικής επέκτασης υφισταμένης σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου”(αφορά την Ομάδα Α).

Αριθ. Απόφασης: 305/2019
Θέμα 33o
Mετάθεση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της σύμβασης με αριθμό 39004/25.10.2018 με τίτλο “Οργάνωση Συστήματος Προδιαλογής των Οργανικών Αποβλήτων του Δήμου έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 306/2019
Θέμα 34o
Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

Αριθ. Απόφασης: 307/2019
Θέμα 35o
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π./Δ.Τ. (αρ. πρωτ. 25864/10.07.2019).

Αριθ. Απόφασης: 308/2019
Θέμα 36o
Διαγραφή του ποσού των 30,00€ πλέον των προσαυξήσεων από τον βεβαιωτικό κατάλογο 1647/23.8.2019 για την κα. Μπλόνσκι (BLONSKY) Eλένη.

Αριθ. Απόφασης: 309/2019
Θέμα 37o
Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων του κ. Δημητρίου Αλεβιζόπουλου.

Αριθ. Απόφασης: 310/2019
Θέμα 38o
Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού στον οφειλέτη CUEDARI ERMEL.

Αριθ. Απόφασης: 311/2019
Θέμα 39o
Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη του 20% από εισφορά σε χρήμα.

Αριθ. Απόφασης: 312/2019
Θέμα 40o
Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο οφειλής τελών καθαριότητας οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 313/2019
Θέμα 41o
Επιβολή προστίμου που αφορά την επιχείρηση με την επωνυμία “Γούτος – Ψυχογιός Α.Ε.” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου μονής όψης σε αδόμητο οικόπεδο ιδιώτη επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 34 και Σωκράτους στην Βούλα, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 314/2019
Θέμα 42o
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “Varkiza Resort”Event Management Group MON. IKE Οργάνωση Δεξίωση - Εκμετάλλευση Χώρων Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής για την
αυθαίρετη τοποθέτηση τριών (3) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών ”ρύπων” σε ιδιωτικό χώρο σε παράδρομο τη Λ. Ποσειδώνος στην Ακτή Βάρκιζας το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 315/2019
Θέμα 43o
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ.0633 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 316/2019
Θέμα 44o
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ.0601 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 317/2019
Θέμα 45o
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ.0604 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 318/2019
Θέμα 46o
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ.0524 τομέα ΤΤ5 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 319/2019
Θέμα 47o
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 0211 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 320/2019
Θέμα 48o
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 0111 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 321/2019
Θέμα 49o
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυριδας με αριθμ. 0402 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 322/2019
Θέμα 50o
Λήψη απόφασης περί καταβολής η μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυριδας με αριθμ. 0401 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 323/2019
Θέμα 51o
Έγκριση κοπής ή μη τριών δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αιγίνης & Αθηνών 59, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 324/2019
Θέμα 52o
Έγκριση κοπής ή μη δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αντιοχείας 26 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 325/2019
Θέμα 53o
Έγκριση κοπής ή μη ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 27 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 326/2019
Θέμα 54o
Έγκριση κοπής ή μη ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηνάς 23 και τριών (3) δένδρων σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Βορρέου και Αθηνάς στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 327/2019
Θέμα 55o
Έγκριση κοπής ή μη δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Άττιδος 7 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 328/2019
Θέμα 56o
Έγκριση κοπής ή μη ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αιγαίου 77 στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 329/2019
Θέμα 57o
Έγκριση κοπής ή μη ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θέμιδος 18 στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 330/2019
Θέμα 59o
Έγκριση κοπής ή μη δένδρων επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Πατρών & Γαλαξιδίου στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 331/2019
Θέμα 60o
Έγκριση κοπής ή μη δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ρ. Φεραίου 19 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 332/2019
Θέμα 61o
Έγκριση κοπής ή μη δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κίρκης 11, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένη.

Αριθ. Απόφασης: 333/2019
Θέμα 62o
Έγκριση κοπής ή μη ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σαρανταπόρου 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 334/2019
Θέμα 63o
Έγκριση κοπής ή μη δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 1 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 335/2019
Θέμα 64o
Έγκριση κοπής ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ζακύνθου 36 και Κ. Παλαιολόγου στη Δ.Ε. Βούλας.

 


ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 271/2019
Θέμα 1o
Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου, έτους 2017.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 264/2019
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός – Έγκριση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών για τις πολυσύχναστες παραλίες με Τρίμηνη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 265/2019
Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
Αναστολή υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσίας για την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) στο πλαίσιο του έργου PRODESA”, και επανέναρξη εργασιών.

Αριθ. Απόφασης: 266/2019
Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή των όρων της συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF)-WIFI4EU.

Αριθ. Απόφασης: 267/2019
Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση της σύμβασης με αριθμ. 27207/27.7.2018 με τίτλο “Σχεδιασμός Ενημερωτικών Δράσεων για τον Κανονισμό Καθαριότητας”.

Αριθ. Απόφασης: 268/2019
Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου.

Αριθ. Απόφασης: 269/2019
Θέμα 6o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πέντε δένδρων (βραχυχίτωνες) στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 270/2019
Θέμα 1o Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση λειτουργίας παραρτήματος 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 188/2019
Θέμα 1o προ Ημερήσιας Διάταξης
Ορισμός πολιτικά υπευθύνου στο Κογκρέσο Τοπικών & περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αριθ. Απόφασης: 189/2019
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 190/2019
Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 191/2019
Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 192/2019
Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
Παραχώρηση προς χρήση στον Ο.Α.Π.Π.Α. του κτιρίου του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Βάρης, στη Μηλαδέζα.

Αριθ. Απόφασης: 193/2019
Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και Σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες.

Αριθ. Απόφασης: 194/2019
Θέμα 6o Ημερήσιας Διάταξης
Προγραμματισμός – Έγκριση προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην Πυρασφάλεια με τρίμηνη ή τετράμηνη σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 195/2019
Θέμα 7o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018.

Αριθ. Απόφασης: 196/2019
Θέμα 8o Ημερήσιας Διάταξης
Ίδρυση Τμήματος Ένταξης, στο 2ο Νηπιαγωγείο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 197/2019
Θέμα 9o Ημερήσιας Διάταξης
Ίδρυση Τμήματος Ένταξης, στο Νηπιαγωγείο Βάρκιζας.

Αριθ. Απόφασης: 198/2019
Θέμα 10o Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.

Αριθ. Απόφασης: 199/2019
Θέμα 11o Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 263/2019
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό συνεδρίασης των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 για την διάθεση των δημοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

  1. Προγραμματισμός – Έγκριση  Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών για τις πολυσύχναστες παραλίες με Τρίμηνη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.
  2. Αναστολή υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσίας για την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) στο πλαίσιο του έργου PRODESA”.
  3. Αποδοχή των όρων της συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF)-WIFI4EU.
  4. Παράταση της σύμβασης με αριθμ. 27207/27.7.2018 με τίτλο “Σχεδιασμός Ενημερωτικών Δράσεων για τον Κανονισμό Καθαριότητας”.
  5. Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου.
  6. Έγκριση ή μη κοπής πέντε ευκαλύπτων στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό συνεδρίασης των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 για την διάθεση των δημοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή τους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 228/2019
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης - έγκρισης του πρακτικού Συνεδρίασης των εκπροσώπων των Δημοτικών, Περιφερειακών Παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.