Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 460/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 461/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018.

Αριθ. Απόφασης: 462/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 463/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Καθορισμός Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 464/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 360/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το Κοιμητήριο Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 465/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 του Ο.Α.Π.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης: 466/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Προσδιορισμός ύψους τακτικής επιχορήγησης προς τον Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 467/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση του υπ. αρ. 41994/8.11.2018 αιτήματος της εταιρείας “Riviera Coast – Βλ. Σταθοκωστόπουλος και Σια Ο.Ε.” επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 468/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Συζήτηση επί σχεδίου ψηφίσματος για το θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα.

Αριθ. Απόφασης: 469/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Κατακύρωση της συνεργασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για την υλοποίηση συναυλιών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

Αριθ. Απόφασης: 470/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Ένταξη στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού του Ε.Σ.Δ.Ν.Α.

Αριθ. Απόφασης: 471/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ. αρ. 6/23-1-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ.αρ.3628-5/16-11-2017 απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αριθ. Απόφασης: 472/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»

σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 474/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Σύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτή, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την ολοκλήρωση της μετάταξης του Αλτσατιανού Ευάγγελου.

Αριθ. Απόφασης: 475/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2018-2019.

Αριθ. Απόφασης: 476/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Ε.Β.Ε.Α. για την υλοποίηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου του Δήμου στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Αριθ. Απόφασης: 477/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή Πρακτικού Νο1/2018 της Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006 για τον καθορισμό τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων και την μεταβίβαση προσκυρωτέων εκτάσεων για προσκύρωση για την ιδιοκτησία με Κ.Α.10607 στο Ο.Τ.Γ353 περιοχής Μηλαδέζας της Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 478/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή Πρακτικού Νο2/2018 της Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006 για τον καθορισμό τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων και την μεταβίβαση προσκυρωτέων εκτάσεων για προσκύρωση για την ιδιοκτησία με Κ.Α.10603 στο Ο.Τ.Γ353 περιοχής Μηλαδέζας της Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 479/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 48600/21.11.2017, με τίτλο “Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων συνεργείου αυτοκινήτων”.

Αριθ. Απόφασης: 480/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού”.

Αριθ. Απόφασης: 481/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους”.

Αριθ. Απόφασης: 482/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

Αριθ. Απόφασης: 483/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας”

Αριθ. Απόφασης: 484/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο με τίτλο “Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων-τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων”.

Αριθ. Απόφασης: 485/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 486/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 487/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Οριστική παραλαβή του έργου “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων αθλητικών χώρων, πολιτιστικών αιθουσών, παιδικών σταθμών”.

Αριθ. Απόφασης: 488/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερεύοντος δικτύου - Ομάδα Α’ 2010 προϋπολογισμού 1.950.000,00 € αναδόχου “Κ/Ξ Χριστόφορος Ι. Χειμώνας - Νικόλαος Β. Τσιατούρας”.

Αριθ. Απόφασης: 489/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση κατασκευής πέργκολας για το κατάστημα της Γιαννακού Μαρούλας με την επωνυμία “Ιχθυοπωλείο η Μανταλένα”.

Αριθ. Απόφασης: 490/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη μεταφύτευσης Φοινικοειδών (Πιτσάρδιες) στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Καβάφη 25 & Αθηνάς, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 491/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
‘Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 46-48, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 492/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλκιβιάδου 1, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 493/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλ. Παναγούλη 52, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 494/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “FLAMES RESTAURANT’’ για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών μονής όψης, που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο ,εκτός σώματος κτιρίου , στην οδό Λ. Βάρης και Ρεθύμνου , στη Βάρη το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 495/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ''GINO HAIR AND MORE'', για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής διπλής όψης κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά), επί της οδού Αφροδίτης 7 στη Βάρκιζα, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 496/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “INTERSPORT ATHLETICS AEE’’ για την τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής μονής όψης, που έχει τοποθετηθεί στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λεωφ. Βάρης 60 στη Βάρη το έτος 2017.

 

 

σχετικό αρχείο

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 26η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Σύσταση μίας (1) θέσης κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτή, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την ολοκλήρωση της μετάταξης του Αλτσατιανού Ευάγγελου.

 2. Έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2018-2019.

 3. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Ε.Β.Ε.Α. για την υλοποίηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου του Δήμου στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020).

 4. Αποδοχή Πρακτικού Νο1/2018 της Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006 για τον καθορισμό τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων και την μεταβίβαση προσκυρωτέων εκτάσεων για προσκύρωση για την ιδιοκτησία με Κ.Α.10607 στο Ο.Τ.Γ353 περιοχής Μηλαδέζας της Δ.Ε. Βάρης.

 5. Αποδοχή Πρακτικού Νο2/2018 της Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/2006 για τον καθορισμό τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων και την μεταβίβαση προσκυρωτέων εκτάσεων για προσκύρωση για την ιδιοκτησία με Κ.Α.10603 στο Ο.Τ.Γ353 περιοχής Μηλαδέζας της Δ.Ε. Βάρης.

 6. Έγκριση παράτασης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 48600/21.11.2017, με τίτλο “Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων συνεργείου αυτοκινήτων”.

 7. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού”.

 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους”.

 9. Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

 10. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας

 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο με τίτλο “Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων-τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων”.

 12. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”.

 13. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.

 14. Οριστική παραλαβή του έργου “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων αθλητικών χώρων, πολιτιστικών αιθουσών, παιδικών σταθμών”.

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερεύοντος δικτύου - Ομάδα Α’ 2010 προϋπολογισμού 1.950.000,00 € αναδόχου “Κ/Ξ Χριστόφορος Ι. Χειμώνας - Νικόλαος Β. Τσιατούρας”.

 16. Έγκριση κατασκευής πέργκολας για το κατάστημα της Γιαννακού Μαρούλας με την επωνυμία “Ιχθυοπωλείο η Μανταλένα”.

 17. Έγκριση ή μη μεταφύτευσης Φοινικοειδών (Πιτσάρδιες) στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Καβάφη 25 & Αθηνάς, στην Δ.Ε. Βούλας.

 18. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 46-48, στην Δ.Ε. Βούλας.

 19. Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλκιβιάδου 1, στην Δ.Ε. Βάρης.

 20. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλ. Παναγούλη 52, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 21. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “FLAMES RESTAURANT’’ για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών μονής όψης, που έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο ,εκτός σώματος κτιρίου , στην οδό Λ. Βάρης και Ρεθύμνου , στη Βάρη το έτος 2017.

 22. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ''GINO HAIR AND MORE'', για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής διπλής όψης κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά), επί της οδού Αφροδίτης 7 στη Βάρκιζα, το έτος 2017.

 23. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “INTERSPORT ATHLETICS AEE’’ για την τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής μονής όψης, που έχει τοποθετηθεί στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λεωφ. Βάρης 60 στη Βάρη το έτος 2017.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                                                                                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                                              NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Σχετικό αρχείο

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 20η/2018 Δημόσια – Ειδική - Ανοιχτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, την 19η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

Σχετικό Αρχείο

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 19η Noεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

 2. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018.

 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

 4. Καθορισμός Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2019.

 5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 360/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το Κοιμητήριο Δ.Ε. Βούλας.

 6. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 του Ο.Α.Π.Π.Α.

 7. Προσδιορισμός ύψους τακτικής επιχορήγησης προς τον Ο.Α.Π.Π.Α. για το έτος 2019.

 8. Συζήτηση επί σχεδίου ψηφίσματος για το θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα.

 9. Εξέταση του υπ. αρ. 41994/8.11.2018 αιτήματος της εταιρείας “Riviera Coast – Βλ. Σταθοκωστόπουλος και Σια Ο.Ε.” επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, στην Δ.Ε. Βούλας.

 10. Κατακύρωση της συνεργασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για την υλοποίηση συναυλιών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

 11. Ένταξη στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού του Ε.Σ.Δ.Ν.Α.

 12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ. αρ. 6/23-1-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ. αρ.3628-5/16-11-2017 απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 13. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο «Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 441/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών μισθωμένων χώρων στάθμευσης.

Αριθ. Απόφασης: 442/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Ενημέρωση και λήψη απόφασης για θέματα προστασίας αρχαιοτήτων, εντός των ορίων του Δήμου μας, από τον εμπειρογνώμονα σε θέματα αρχαιοτήτων και τοπικής ιστορίας κ. Χρ. Διονυσόπουλο.

Αριθ. Απόφασης: 443/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ανάπλασης της πλατείας Δήμα στη Δ.Ε. Βάρης, στα πλαίσια κατασκευής του έργου “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 444/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση σχεδίου όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ο.Α.Π.Π.Α. με τίτλο: “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 445/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 53/2016 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την εξουσιοδότηση για την υπογραφή παράτασης μέχρι τις 28/2/2019 του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015”.

Αριθ. Απόφασης: 446/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Αποδοχή της 143.4/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης της Πράξης Χρηματοδότησης.

Αριθ. Απόφασης: 447/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Παράταση προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών και αρίθμησης οδών και λοιπών πινακίδων”.

Αριθ. Απόφασης: 448/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο “Νέος Παιδικός Σταθμός Βούλας”.

Αριθ. Απόφασης: 449/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο “Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Μηλαδέζας Ο.Τ. Γ320, Ο.Τ. Γ323”.

Αριθ. Απόφασης: 450/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες.

Αριθ. Απόφασης: 451/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 38534/24.10.2018 της εταιρίας “Ευάγγελος Χουλιάρας & ΣΙΑ Ο.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 452/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αφροδίτης 63 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 453/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση η μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ταϋγέτου 9 & Κυθήρων, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 454/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Περί αποκατάστασης ή μη ζημιών εντός του οικοπέδου από το ριζικό σύστημα των δένδρων του πεζοδρομίου επί της οδού Ασκληπιού 13 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 455/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 14, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 456/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παπαφλέσσα 39 στην Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 457/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Μαβίλη 5, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 458/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 38822/25.10.2018).

Αριθ. Απόφασης: 459/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. και Δ.Τ. (αρ. πρωτ. 40586/01.11.2018).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 404/2018
Θέμα 1ο προ Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια & εγκατάσταση ξύλινων στάσεων για κοινοχρήστους χώρους”.

Αριθ. Απόφασης: 405/2018
Θέμα 1ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Κανονισμού Απονομής Μεταλλίων και Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 406/2018
Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης απονομής του Χρυσού Μεταλλίου της Πόλης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και ανακήρυξη του ως Επίτιμου Δημότη Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και εξειδίκευση πίστωσης.

Αριθ. Απόφασης: 407/2018
Θέμα 3ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης απονομής του Χρυσού Μεταλλίου της Πόλης στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και εξειδίκευση πίστωσης.

Αριθ. Απόφασης: 408/2018
Θέμα 4ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018, του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 409/2018
Θέμα 5ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση α)της έναρξης εργασιών του έργου “Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι απο Λ. Βάρης Κορωπίου μέχρι εκβολή” και β) παραχώρηση χώρου εργοταξιακών εγκαταστάσεων.

Αριθ. Απόφασης: 410.1/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.{Ο.Τ. Γ209(Α&Β)}

Αριθ. Απόφασης: 410.2/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.{Ο.Τ. Γ212(Α&Β)}

Αριθ. Απόφασης: 410.3/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. 222)

Αριθ. Απόφασης: 410.4/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ228)

Αριθ. Απόφασης: 410.5/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.{(Ο.Τ. Γ233 (Α&Β)}

Αριθ. Απόφασης: 410.6/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ235)

Αριθ. Απόφασης: 410.7/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ242)

Αριθ. Απόφασης: 410.8/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ251)

Αριθ. Απόφασης: 410.9/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ257)

Αριθ. Απόφασης: 410.10/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ265)

Αριθ. Απόφασης: 410.11/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ275)

Αριθ. Απόφασης: 410.12/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ295)

Αριθ. Απόφασης: 410.13/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ297)

Αριθ. Απόφασης: 410.14/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ299)

Αριθ. Απόφασης: 410.15/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ301)

Αριθ. Απόφασης: 410.16/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ302)

Αριθ. Απόφασης: 410.17/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ309)

Αριθ. Απόφασης: 410.18/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ338 & Γ339)

Αριθ. Απόφασης: 410.19/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ363)

Αριθ. Απόφασης: 410.20/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ367 & Γ368)

Αριθ. Απόφασης: 410.21/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ370)

Αριθ. Απόφασης: 410.22/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ373)

Αριθ. Απόφασης: 410.23/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ384)

Αριθ. Απόφασης: 410.24/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ403)

Αριθ. Απόφασης: 410.25/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ406)

Αριθ. Απόφασης: 410.26/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ411)

Αριθ. Απόφασης: 410.27/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ414)

Αριθ. Απόφασης: 410.28/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ416)

Αριθ. Απόφασης: 410.29/2018
Θέμα 6ο Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των προτεινομένων τροποποιήσεων ρυμοτομικού στα πλαίσια της μελέτης αναθεώρησης – τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κόρμπι, Βάρης, κατόπιν του υπ. αρ. 16580/1-10-2018 εγγράφου της περιφέρειας Αττικής και της από Ιανουαρίου 2018 ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι, Βάρης.(Ο.Τ. Γ419)

Αριθ. Απόφασης: 411/2018
Θέμα 7ο Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”.

Αριθ. Απόφασης: 412/2018
Θέμα 8ο Ημερήσιας Διάταξης
Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου στο Εφετείο Αθηνών για το Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο, Δ.Ε. Βούλας (σχετ. το υπ. αρ. πρωτ. 37009/16.10.2018 έγγραφο).

Αριθ. Απόφασης: 413/2018
Θέμα 9ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 414/2018
Θέμα 10ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 415/2018
Θέμα 11ο Ημερήσιας Διάταξης
Αντικατάσταση αρμοδίου επικοινωνίας με το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την πρόταση “Συστήματα υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων”- χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.

Αριθ. Απόφασης: 416/2018
Θέμα 12ο Ημερήσιας Διάταξης
Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη.

Αριθ. Απόφασης: 417/2018
Θέμα 13ο Ημερήσιας Διάταξης
Παραχώρηση χώρου που στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η. της Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 418/2018
Θέμα 14ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος wifi4U.

Αριθ. Απόφασης: 419/2018
Θέμα 15ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευές νέων κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Δ.Ε. Βάρης” και επιλογή μετά από κλήρωση ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωματικό του, ως μέλος της.

Αριθ. Απόφασης: 420/2018
Θέμα 16ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ανάπλαση δημοτικών κοιμητηρίων” και επιλογή μετά από κλήρωση ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωματικό του, ως μέλος της.

Αριθ. Απόφασης: 421/2018
Θέμα 17ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση μετάβασης αντιπροσώπου του Δήμου στο Μυστρά της Πελοποννήσου για το συνέδριο με τίτλο “Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων (Π.Σ.Δ.Α.)”.

Αριθ. Απόφασης: 422/2018
Θέμα 18ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/2006), για καταστροφή κάδων απορριμμάτων.

Αριθ. Απόφασης: 423/2018
Θέμα 19ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας - καταστροφής για έγκριση παύσης κυκλοφορίας δημοτικών οχημάτων.

Αριθ. Απόφασης: 424/2018
Θέμα 20ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2017” Ομάδα Α.

Αριθ. Απόφασης: 425/2018
Θέμα 21ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή και βελτίωση κτιρίων και λειτουργικών υποδομών Κοιμητηρίου Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 426/2018
Θέμα 22ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Εκπόνηση Οριστικών Μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 427/2018
Θέμα 23ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δ.Ε. Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 428/2018
Θέμα 24ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων”.

Αριθ. Απόφασης: 429/2018
Θέμα 25ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης της 1ης τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 430/2018
Θέμα 26ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση επέκταση υφιστάμενης σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών και βιοδιασπόμενων σάκων για αποκομιδή απορριμμάτων”.

Αριθ. Απόφασης: 431/2018
Θέμα 27ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου με τίτλο “Στατική Ενίσχυση 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης”.

Αριθ. Απόφασης: 432/2018
Θέμα 28ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Συντήρηση σχολικών κτηρίων 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 433/2018
Θέμα 29ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017».

Αριθ. Απόφασης: 434/2018
Θέμα 30ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δεληγιάννη 13 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 435/2018
Θέμα 31ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ταϋγέτου 4 στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 436/2018
Θέμα 32ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χειμάρας 20, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 437/2018
Θέμα 33ο Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής λεύκας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αυλώνος 10 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 438/2018
Θέμα 35ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ή μη ποσού 1.670,00€ που αφορά οφειλή για δικαιώματα παράτασης ταφής της Ελένης Δούρου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 439/2018
Θέμα 36ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή ποσού 940,00€ πλέον των προσαυξήσεων από τον βεβαιωτικό κατάλογο 1312/11.7.2018 της εταιρείας “Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 440/2018
Θέμα 37ο Ημερήσιας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) & Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(αρ. πρωτ. 35509/05.10.2018).

σχετικό αρχείο

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 5η Noεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για θέματα προστασίας αρχαιοτήτων, εντός των ορίων του Δήμου μας, από τον εμπειρογνώμονα σε θέματα αρχαιοτήτων και τοπικής ιστορίας κ. Χρ. Διονυσόπουλο.

 2. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών μισθωμένων χώρων στάθμευσης.

 3. Έγκριση ανάπλασης της πλατείας Δήμα στη Δ.Ε. Βάρης, στα πλαίσια κατασκευής του έργου “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων”.

 4. Έγκριση σχεδίου όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ο.Α.Π.Π.Α. με τίτλο: “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 53/2016 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την εξουσιοδότηση για την υπογραφή παράτασης μέχρι τις 28/2/2019 του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015”.

 6. Αποδοχή της 143.4/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης της Πράξης Χρηματοδότησης.

 7. Παράταση προθεσμίας για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών και αρίθμησης οδών και λοιπών πινακίδων”.

 8. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο “Νέος Παιδικός Σταθμός Βούλας”.

 9. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο “Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Μηλαδέζας Ο.Τ. Γ320, Ο.Τ. Γ323”.

 10. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες.

 11. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 38534/24.10.2018 της εταιρίας “Ευάγγελος Χουλιάρας & ΣΙΑ Ο.Ε.”.

 12. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αφροδίτης 63 στην Δ.Ε. Βάρης.

 13. Έγκριση η μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ταϋγέτου 9 & Κυθήρων, στην Δ.Ε. Βάρης.

 14. Περί αποκατάστασης ή μη ζημιών εντός του οικοπέδου από το ριζικό σύστημα των δένδρων του πεζοδρομίου επί της οδού Ασκληπιού 13 στην Δ.Ε. Βούλας.

 15. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 14, στη Δ.Ε. Βούλας.

 16. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παπαφλέσσα 39 στην Δ.Ε Βούλας.

 17. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Μαβίλη 5, στην Δ.Ε. Βούλας.

 18. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (αρ. πρωτ. 38822/25.10.2018).

 19. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. (αρ. πρωτ. 40586/01.11.2018).