Συμβαίνουν στην πόλη μας

49 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ "Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων"