Συμβαίνουν στην πόλη μας

Dec
14

14.12.2018 18:00pm - 21:00pm

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την  18η Φεβρουαρίου , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

 « Eπικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η   έτους 2014».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Προτάσεις καθορισμού σημείων - στην Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης - για τοποθέτηση πινακων ανακοινώσεων».

ΘΕΜΑ 3Ο

«Ορισμός αναπληρωτή της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 4Ο

«Λήψη απόφασης – πρότασης που θα αποτελεί εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, περί καθορισμού ή μη θέσεων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας».

ΘΕΜΑ 5Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την  18η Φεβρουαρίου , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

 « Eπικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η   έτους 2014».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Προτάσεις καθορισμού σημείων - στην Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης - για τοποθέτηση πινακων ανακοινώσεων».

ΘΕΜΑ 3Ο

«Ορισμός αναπληρωτή της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 4Ο

«Λήψη απόφασης – πρότασης που θα αποτελεί εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, περί καθορισμού ή μη θέσεων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας».

ΘΕΜΑ 5Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1,2,3/2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 13η Ιανουαρίου , ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στην επιχείρηση μαζικής εστίασης προσφοράς προχείρου γεύματος, του ΤΟΛΙΑ  Αλεξάνδρου του Χρήστου, που λειτουργεί επί της οδού Αθηνάς αρ.90,στη Βουλιαγμένη» .

ΘΕΜΑ 2Ο

«Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφενείο, της ΛΑΓΚΟΥΣΗ Κωνσταντίνας του Χαραλάμπους, που λειτουργεί επί της οδού Αθηνάς αρ.90, στη Βουλιαγμένη».

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την   17η Δεκεμβρίου , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«΄Ιδρυση θέσεων στάσης-στάθμευσης ΤΑΞΙ στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλ/νης»

ΘΕΜΑ 2Ο

«Διαδικασία Μεταφοράς αρχείου Δ.Σ πρώην Δήμου Βουλ/νης»

ΘΕΜΑ 3Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

 

 

 

 

                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Κ.Β     

13Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2014

12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 45-46-47-48-49/2014

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

            Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση (κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67, παρ. 2, 5 του Ν. 3852/2010 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων-Πρόγραμμα Καλλικράτης») που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την    8η  Δεκεμβρίου , ημέρα  Δευτέρα    και ώρα 20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Μερική τροποποίηση Κανονισμού κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (υπ’αρ.99/2012 απόφαση Δ.Σ)

 

 

                                         Αιτιολογία: Η συνεδρίαση κρίνεται                     

                                                   επείγουσα γιατί υπάρχουν χρονικά

                                                   όρια στο πιο πάνω θέμα.

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την  27η  Νοεμβρίου , ημέρα  Πέμπτη     και ώρα 20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο

«Προτάσεις για εκδηλώσεις κατά την περίοδο των Χριστουγέννων».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Λήψη απόφασης για καταμερισμό αρμοδιοτήτων των Συμβούλων της Δημ.Κοινότητας  Βουλ/νης».

ΘΕΜΑ 3Ο

«Περί αναγκαστικής εκταφής του Α.Ε από τον τάφο τριετούς χρήσης Β20 Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης λόγω λήξης τριετίας στις  26/4 /2014 και μη εμφάνισης συγγενούς».

ΘΕΜΑ 4Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  30-11-2014  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 42-43-44/2014