Συμβαίνουν στην πόλη μας

4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 11 - 12-  13  / 2014

3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-3-14 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  9 - 10 /19-3-2014

                                              

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 19 η Μαρτίου , ημέρα  Τετάρτη     και ώρα20:30 μ.μ.για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

 

 

                                              

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 19 η Μαρτίου , ημέρα  Τετάρτη     και ώρα20:30 μ.μ.για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

 

 

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  03 -08 / 2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 19 η Φεβρουαρίου , ημέρα  Τετάρτη     και ώρα20:00 μ.μ.για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

« Λήψη απόφασης-πρότασης που θα αποτελεί εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, περί καθορισμού ή μη θέσεων σε Δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας ».

ΘΕΜΑ 2ο

 «Επί της με αρ.πρωτ.5037/28-1-14 αιτήσεως του Σωματείου Καταστημάτων Βουλιαγμένης σχετικά με το ωράριο λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης».              

ΘΕΜΑ 3Ο

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για  χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ζαχαροπλαστείο, του ΑΠΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αποστόλου, που λειτουργεί επί της οδού Ερμού 1, στη Βουλιαγμένη».

ΘΕΜΑ 4Ο

«Περί αναγκαστικών εκταφών λόγω λήξης τριετίας ή λήξης παρατάσεων και μη υποβολής αιτημάτων παράτασης».

ΘΕΜΑ 5Ο

«Λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση καθορισμού τελών παραχώρησης ιδιωτικών οστεοθυρίδων».     

ΘΕΜΑ 6Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με  παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

        Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

 

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 29 η Ιανουαρίου , ημέρα  Τετάρτη     και ώρα20:00 μ.μ.για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1Ο

«Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 11η, 12η    έτους 2013 ».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καφενείο της ΛΑΓΚΟΥΣΗ Κων/νας του Χαραλάμπους, επί της Λεωφ.Αθηνάς αρ.90, στη Βουλιαγμένη».

 

 

 

 

                                                       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Κ.Β

12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-12-13  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 61-62-63 /  2013

11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27-11-13. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 56-57-58-59-60 ΕΤΟΥΣ 2013
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης. Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατά-στημα Βουλιαγμένης την 27 η Νοεμβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο «Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ.6η, 7η , 8η, 9η , 10η έτους 2013 ». ΘΕΜΑ 2ο «Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής για αόριστη χρονική διάρκεια, στο κατάστημα υγει-ονομικού ενδιαφέροντος μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος , της ΣΠΥΡΟΥ Βασιλικής του Παναγιώτη, που λειτουργεί επί της οδού Ήρας αρ.2 στη Βουλιαγμένη». ΘΕΜΑ 3Ο «Επί των Αιτήσεων Δημοτών Τοποθέτησης Φωτιστικών Σωμά-των». ΘΕΜΑ 4Ο «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».