Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Για την 10η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την    17η  Δεκεμβρίου  , ημέρα  Τρίτη  και ώρα   19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής , εκταφές και ταφές των συγγενών τους».

ΘΕΜΑ 2ο

«Αναδιάταξη τμημάτων του Κοιμητηρίου της Δ.Ε. Βουλιαγμένης».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 3η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

            Για την  9η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την   26η  Νοεμβρίου  , ημέρα  Τρίτη  και ώρα   19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής –εκταφές- ταφές των συγγενών τους».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Λήψη απόφασης που αφορά θέματα αναβάμισης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης».

Σχετικό Αρχείο

Αριθ. Απόφασης: 12/2019
1ο Θέμα Η.Δ.
Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 5η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Διαβίβαση φακέλου της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση οριστικών μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 22η Oκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διαβίβαση φακέλου της μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση οριστικών μελετών για την πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του Δήμου”.

2. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Κοινοποίηση:

Ελληνική Δημοκρατία Αριθ. Απόφασης: 9/2019

Νομός Αττικής Hμερ: 8 Οκτωβρίου 2019

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Δημοτική Κοινότητα Βούλας

Ταχ.Δ/νση: Λεωφ.Κων/νου Καραμανλή 18

Ταχ. Κώδικας : 16673, Bούλα

Τηλ: 213 2020111

Fax: 213 2020119

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 8/8-10-2019 Δημόσιας-Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1ο Θέμα Η.Δ.

Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους”.

Σήμερα την του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 36958/3.10.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό επίδοσης στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/10 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαρτία διότι σε σύνολο (11) μελών βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη (10 μέλη και ο Πρόεδρος).Συγκεκριμένα:

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παρών

 

ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Παρών

 

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

ΣΑΧΑΤΖΙΑΝ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ -ΜΥΡΤΩ

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

ΖΕΡΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

ΧΕΙΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

ΚΛΗΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ-ΒΙΤΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

ΚΟΤΣΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας κα. Πατρούλα Κούνα.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας να αποφασίσει σχετικά.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία καταγράφεται στα χειρόγραφα πρακτικά.

Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τα υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35660/25.9.2019, 36625/2.10.2019 και 37748/8.10.2019 διαβιβαστικά

έγγραφα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου σχετικά με αιτήματα παράτασης ταφής.

2. Τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 35860/26.9.2019, 36626/2.10.2019 και 36815/3.10.2019

διαβιβαστικά έγγραφα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου σχετικά με αιτήματα εκταφών.

3. Τις αντίστοιχες καρτέλες του Γρ. Κοιμητηρίου.

4. Τις απόψεις του Προέδρου και των παρόντων μελών του Συμβουλίου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 84 παρ.

η΄ του Ν.4555/2018 (“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Δεν εγκρίνει τις 3μηνες παρατάσεις ταφής των αιτούντων κ.κ. Α. Μπαδόλα (35646/25.9.2019), Β. Σπυρίδωνος (36499/1.10.2019), Δ. Ζουγανέλη (37442/8.10.2019) και

β) Εγκρίνει τις αιτήσεις εκταφών των κ.κ Μ. Παλαβίδη (34843/19.9.2019), Ν. Γύφτουλα (35262/23.9.2019), Δ. Βεντούρα (35579/25.9.2019, Δ. Τσουβάλα (35653/25.9.2019), Ε. Αντωνοπούλου (35789/26.9.2019) και Α. Τσαπατσή (36046/27.9.2019)

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 9/2019

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΑΧΑΤΖΙΑΝ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ -ΜΥΡΤΩ

 

ΖΕΡΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΧΕΙΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ

 

ΚΛΗΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ-ΒΙΤΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

 

ΚΟΤΣΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 8η Oκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με εκταφές και παρατάσεις ταφών των συγγενών τους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Βούλας
Βασίλειος Παπαδόπουλος