Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 10η Οκτωβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1Ο «Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 14η έτους 2017 και 1η-2η-3η-4η -5η-6η -7η έτους 2018».
ΘΕΜΑ 2Ο «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

Σχετικά αρχεία

Από το Πρακτικό της με αριθμ. 7/2018 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης , Αριθ. Αποφ. 17/2018.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

Στη Βουλιαγμένη σήμερα την 24η του μήνα Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ.29597/20.8.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 και συγκεκριμένα:

ΛΕΝΤΗ-ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΩΝ
ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΝ *
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΥΣΑ*
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑ

 

Τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Συμβουλίου, Μαρία Μενικολάκου.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης
κα.Α.Λεντή-Τομοπούλου εισάγει προς συζήτηση το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος τις με αριθμ.πρωτ. 28224/3-8-18 , 24671/9-7-18, 23752/2-7-18, 23696/2-7-18, 23740/2-7-18, 26277/20-7-18, 28441/6-8-18, 20316/7-6-18, 29890/22-8-18 αιτήσεις.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης έχοντας υπόψη :

1. Τις με αρ.πρωτ. 28224/3-8-18 , 24671/9-7-18, 23752/2-7-18, 23696/2-7-18, 23740/2-7-18, 26277/20-7-18, 28441/6-8-18, 20316/7-6-18, 29890/22-8-18 αιτήσεις.
2. Τις αντίστοιχες καρτέλες του Γρ. Κοιμητηρίου.
3. Τις διατάξεις των παρ. 4 άρθρου 83 και στ΄ άρθρου 82
του Ν. 3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τις παρατάσεις ταφής των αιτούντων κ.κ.: Παπακυριτσοπούλου Αναστασίας , Ισμαήλου Υπατίας, Ντίνη Λιλιάνας, Σαλαπάτα Σωτήριου, Κολλάκη Παντελή , Φακιολά Σπυρίδωνα, Λιούμη Βασιλικής-Ιωάννας , Κανελλου Ζωής, Φωτιάδου Ευθυμίας με τις με αριθμ.πρωτ. 28224/3-8-18 , 24671/9-7-18, 23752/2-7-18, 23696/2-7-18, 23740/2-7-18, 26277/20-7-18, 28441/6-8-18, 20316/7-6-18, 29890/22-8-18 αντίστοιχα αιτήσεις.

H απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 17/2018 και υπογράφεται.

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


Γ.ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΣ
Α. ΛΕΝΤΗ-ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Β.ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 24η Αυγούστου , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1Ο «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 16η Ιουλίου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1Ο «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 7η Ιουνίου , ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο «Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης επί της Ποσειδώνος 18-20 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης».
ΘΕΜΑ 2ο «Προτάσεις που αφορούν την Δ.Κ.Βουλιαγμένης».
ΘΕΜΑ 3Ο «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

           Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την   2η Μαίου , ημέρα Τετάρτη    και ώρα 08:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο

«Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Παραχώρηση θέσης ΑΜΕΑ με την υπ’αριθμ.10271/20-3-2018 αίτηση της κας.Ειρήνης Κριεκούκη».

ΘΕΜΑ 3Ο

«Δημοπράτηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου στην παραλία «Αγίου Νικολάου» Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων».

ΘΕΜΑ 4Ο

«Δημοπράτηση κοινόχρηστου παραλιακού χώρου έναντι πλαζ ΑΣΤΕΡΑ -- για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων».

ΘΕΜΑ 5Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η/2018 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας την 23η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.

Έγκριση για την διενέργεια δημοπράτησης για την εκμίσθωση της έκτασης '' Ακτή Α΄Βούλας'' (Κάμπινγκ Βούλας).

2.

Έγκριση για την διενέργεια δημοπράτησης για την εκμίσθωση της έκτασης '' Ακτή Β΄Βούλας”.

Η Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Νατάσα (Αναστασία) Κουρεντζή