30.12.2020

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Rate this item
(0 votes)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019), το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020) καθώς και τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 (ΦΕΚ 4484/Β’/11.10.2020), συγκαλείται η 1η/2021 Τακτική - Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Bουλιαγμένης την 22 νουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης τις 11:30 και λήξης τις 12:00, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Υποβολή απόψεων επί του επικαιροποιημένου “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων του Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης”.

* Λαμβάνοντας υπόψη τις περιοριστικές διατάξεις λόγω covid-19, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις απόψεις σας για το ανωτέρω θέμα ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) έως

και τις 22/01/2021 και ώρα 12:00.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ