Συμβαίνουν στην πόλη μας

11.10.2019

37η Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής (15.10.2019)

Rate this item
(0 votes)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 37η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 15-10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια “Προμήθεια τροφίμων, φρέσκου γάλακτος και άρτου για τις ανάγκες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και των Νομικών του Προσώπων”.

 2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη, ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση για την “Συντήρηση υβριδικού χλοοτάπητα στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης και λοιπών εγκαταστάσεων”.

 3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο “Δαπάνες εορταστικού φωτεινού διάκοσμου 2019-2020” και ανάδειξη αναδόχου.

 4. Έγκριση παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθ. 1368Β/2019 από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Πέτρο Ποταμιάνο, για “Παράβολα ΚΤΕΟ αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου, πυρασφάλειας” έως 20/11/2019.

 5. Παράταση συμβατικού χρόνου του έργου “Κηποτεχνικές αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων”.

 6. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης “Υπηρεσίες διοίκησης/ ανάπτυξης/ κατάρτισης/ αξιολόγησης/ παρακολούθησης και εποπτείας διακρατικού έργου Benefit As you Save”.

 7. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο του Δήμου κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, για την αντιμετώπιση της δαπάνης “Λοιπές δαπάνες (παράβολα – διπλότυπα)”, ποσού 500,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6495.003.

 8. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1535Β/2019 το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του Δήμου Πλαστήρα Κωνσταντίνο - Μάριο με αιτιολογία πληρωμής “Τέλη διοδίων αυτοκινήτων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού”.

 9. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο του Δήμου Πλαστήρα Κων/νο, για την αντιμετώπιση της δαπάνης “Τέλη διοδίων αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού του Δήμου”, ποσού 5.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20-6411.001.

 10. Εισήγηση για την έγκριση μετακίνησης της δημοτικής συμβούλου κας Δήμητρας Σουτόγλου προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Πολιτική Προστασία και τις νέες τεχνολογίες με τίτλο “SAFE CORFU 2019”.

 11. Αποκατάσταση ζημιών αυτοκινήτου από πρόσκρουση σε κάδο απορριμμάτων.

 12. Αποζημίωση από πτώση πεζού σε λακκούβα.

 13. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ο.Α.Π.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος