Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
26.05.2011

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Rate this item
(0 votes)

                                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 9η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις        31/5/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα  Τρίτη        με τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

1.-  Συζήτηση και λήψη απόφασης επι του με αρ. πρωτ. 24245/16.5.2011 υπηρεσιακού σημειώματος του δικηγόρου του Δήμου κ. Δημήτρη Παπαβασιλείου σχετικά με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης  για την καταβολή οικογενειακού επιδόματος της υπαλλήλου κας Π. Νικολοπούλου.

2.- Άσκηση ένδικου μέσου ή μη κατά της υπ΄αριθμ. Α4140/2010 απόφασης του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά των Νικολάου Βαρελλα κλπ 16 υπαλλήλων του Δήμου και της υπ΄αριθμ. 513/07 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά (επίδομα 176 €).

3.- Άσκηση ένδικου μέσου ή μη κατά της υπ΄αριθμ. Α.847/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά του Κωνσταντίνου Μουσαβερέ και της υπ΄αριθμ. 56/05 απόφασης του Διοικ. Πρωτοδικείου Πειραιά (οικογενειακό επίδομα).

4.-  Λήψη απόφασης σχετικά με  την έγκριση απόδοσης λογαριασμού  εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί στ΄όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Χρέμου Νικόλαου.

5.-  Έλεγχος δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 και περιγράφονται  στο άρθρο 4.2 α της Διακήρυξης του έργου « Διάφορες κατασκευές και αναπλάσεις στην περιοχή του Μ. Καβουρίου»  που προσκόμισε η ΠΡΟΜΚΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

6.-   Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί στ΄όνομα  του υπαλλήλου του Δήμου Κοτζαγεωργίου Κων/νου.

7.-  Έλεγχος δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 και περιγράφονται  στο άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του έργου : 2ος Βρεφονηπιακός σταθμός Βάρης – Μηλαδέζα» που προσκόμισε η Κ/Ξ Νάτσης – Ε. Μπλιθικιώτης. 

                                                                       

                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                         Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                  Γρηγόρης Κασιδόκωστας