Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
20.09.2011

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 14/09/2011

Rate this item
(0 votes)

 

Αρ. Αποφ                                                          Θέμα                                                       

 

109 ΕΗΔ Δέσμευση πίστωσης κωδικού προϋπολογισμού έτους 2011 που αφορά αποδοχές προσωπικού του Δήμου μας, σε συμμόρφωση εκδοθέντων προσωρινών διαταγών πληρωμής ΟΜΟΦΩΝΑ
110 Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 € για την προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων & ξύλινων στάσεων για κοινοχρηστους χώρους ΑΝΑΒΟΛΗ
111 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 236.000,00 €, τεχνικών προδια-γραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων" ΟΜΟΦΩΝΑ
112 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 36.000,00 €, τεχνικών προδια-γραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων λυμάτων" ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
113 Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 € για την προμήθεια για τη δαπάνη εκκενώσεως δεξαμενών λυμάτων ΟΜΟΦΩΝΑ
114 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 102.488,18€, τεχνικών προδια-γραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού" ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
115 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.800,00 €, τεχνικών προδια-γραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής" ΟΜΟΦΩΝΑ
116 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.214,52€, τεχνικών προδια-γραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Ελαστικών οχημάτων " ΟΜΟΦΩΝΑ
117 Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τη "Μυοκτονία - απεντόμωση - απολύμανση δημόσιων χώρων" ΟΜΟΦΩΝΑ
118 Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τη "Μίσθωση βάρεως τύπου οχημάτων" ΟΜΟΦΩΝΑ
119 Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για καθορισμό τιμής μονάδος εκτάσεων εισφοράς γής (Ο.Τ. 321 Βάρης) ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ