Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
17.10.2011

20η Συνεδρίαση

Rate this item
(0 votes)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν. 3852/10 «Καλλι-κράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 20η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις  18    Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη   και ώρα  9.30  π.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 83.868,00 € και β) έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου».

2.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 14.922,36 € και β)  δέσμευση πίστωσης ποσού  2.444,01 για την «Συντήρηση – αναβάθμιση προγραμμάτων».

3.- α) Έγκριση του με ημ. 29/9/2011 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού,  β) κατακύρωση αποτελέσματος και γ) ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων  για ειδικούς σκοπούς».

4.- Έγκριση υποβολής προσφυγής στο Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της με αρ. πρωτ. 68074/2011/7.9.2011 απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

5.- Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 876/11 Απόφασης του Δ΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

6.- Υποβολή Α’, Β’, και Γ΄ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2011.

7.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 19.975,20€, για την παροχή υπηρεσίας «Μεταφόρτωση αχρήστων αντικειμένων».

8.- Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι της υπαλλήλου κας Μπράμου Νεκταρίας για αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών.

9.-  Δέσμευση πιστώσεων Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού έτους 2011.

10.- Επανεξέταση της με αρ. πρωτ. 50219/12.8.11 ένστασης  της εταιρείας «ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε» κατά της με αρ. πρωτ. 44985/18.7.11 για την «Προμήθεια ασύρματης επικοινωνίας (πομποί, αναμεταδότες κλπ).   

11.-  α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης και β) Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου»     

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                                                                                                  Ιωάννης Σκουμπούρης