Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
18.10.2011

Αποφάσεις 20ης Συνεδρίασης 18/10/2011

Rate this item
(0 votes)

 

Α/Α                                                    ΘΕΜΑ

124 Υποβολή Α’, Β’, και Γ΄ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2011. ΟΜΟΦΩΝΑ
125 Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 83.868,00 € και β) έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου». ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
126 Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 14.922,36 € και β)  δέσμευση πίστωσης ποσού  2.444,01 για την «Συντήρηση – αναβάθμιση προγραμμάτων». ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
127  Έγκριση του με ημ. 29/9/2011 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού,  β) κατακύρωση αποτελέσματος και γ) ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων  για ειδικούς σκοπούς». ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
128 Έγκριση υποβολής προσφυγής στο Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της με αρ. πρωτ. 68074/2011/7.9.2011 απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Δ.Σ.
129 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 876/11 Απόφασης του Δ΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΚΑΤΆ      ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
130 Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 19.975,20€, για την παροχή υπηρεσίας «Μεταφόρτωση αχρήστων αντικειμένων». ΚΑΤΆ      ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
131 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι της υπαλλήλου κας Μπράμου Νεκταρίας για αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών. ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
132 Δέσμευση πιστώσεων Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού έτους 2011. ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
133 Επανεξέταση της με αρ. πρωτ. 50219/12.8.11 ένστασης  της εταιρείας «ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε» κατά της με αρ. πρωτ. 44985/18.7.11 για την «Προμήθεια ασύρματης επικοινωνίας (πομποί, αναμεταδότες κλπ).    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
134 α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης και β) Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχε-τευτικού δικτύου»      ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ