Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
16.05.2012

Αποφάσεις 13ης Συνεδρίασης

Rate this item
(0 votes)

  Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

58

                    ΘΕΜΑ

  

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 € για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ οχη-μάτων του Δήμου.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

59 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 € για αντιμετώπιση τελών διοδίων (Αττικής οδού) οχημά-των υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.  ΟΜΟΦΩΝΑ
60 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία «Συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων λυμά-των» και ανάδειξη αναδόχου. ΟΜΟΦΩΝΑ
61 Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων». ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
62 Εξουσιοδότηση στον δικηγόρο του Δήμου. κ. Δ. Παπα-βασιλείου, για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων σχετικά με την υπόθεση Αθ. Σάμιου. ΑΝΑΒΟΛΗ