Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
18.05.2012

15η Συνεδρίαση

Rate this item
(0 votes)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 15η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 23 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.- Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι του υπαλλήλου του Δήμου ΜΟΥΛΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών.

2.- Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι του υπαλλήλου του Δήμου ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για αντιμετώπιση τελών διοδίων (ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ).

3.-  Διάθεση και δέσμευση πίστωσης 10.000,00€ για το έτος 2012 του Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού 00-6116.001 που αφορά τις «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».

4.-  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, «Καθορισμός τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων».

5.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 200.000,00€, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ. 8/12 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και γ) ψήφιση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού  για την «Προμήθεια ειδών οδικής κυκλοφορίας».

6.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, ποσού 150.000,00€, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ. 7/12 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και γ) ψήφιση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού  για την «Προμήθεια εμποδίων για την προστασία των πεζοδρομίων του Δήμου».

7.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, συνολικού ποσού 55.000,00€, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ.13/12 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και γ) ψήφιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Διαφόρων υλικών για τη συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών.»

8.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, ποσού 45.000,00€, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 11/12 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και γ) ψήφιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την  προμήθεια « Ψυχρού ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδών».

                                                                 

       Ο Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                                        Σπυράγγελος Πανάς

                                                                                                                                                 Δήμαρχος