Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
17.04.2018

16η Οικ. Επιτροπή Πρόσκληση & Αποφάσεις

Rate this item
(0 votes)

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 16η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 12/4/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  9:00 πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη, ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση για την της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικόπεδων για πυροπροστασία»
  1.  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο :« Μίσθωση χημικών τουαλετών 2018
  1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής του Δήμου  (σχετ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 12379/4-4-2018 έγγραφο)
  1. Διαθέσεις και δεσμεύσεις πιστώσεων για διάφορους Κ.Α Δαπανών  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (σχετ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 12382/4-4-2018 έγγραφο)