Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
17.04.2018

17η Οικ. Επιτροπή Πρόσκληση & Αποφάσεις

Rate this item
(0 votes)

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 17η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 18/4/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα  9:00 πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  1. Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου σύναψης δημοσίων συμβάσεων αξιολόγησης προσφορών σε συνέχεια των 236/2018 και 245/2018 αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. για την υπηρεσία «Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δήμου»
  2. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη και Συντήρηση Διαγνωστικού Εξοπλισμού Βλαβών Οχημάτων – Διαχείριση Ημερολογίου Βλαβών»
  1. Υποβολή για έλεγχο λογ/σμών εσόδων και εξόδων μηνός Μαρτίου έτους 2018 της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ( άρθρο. 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959)
  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετ.12975/13-4-2018)