Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
29.05.2018

22η Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής

Rate this item
(0 votes)

Διαθέσιμα αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 22η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 22/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα  8:45 πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, νομικών προσώπων και σχολικών επιτροπών του Δήμου» του τρόπου εκτέλεσής της – συνοπτικός διαγωνισμός- την έγκριση διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και  όρων διακήρυξης της 33/2018 σχετικής τεχνικής μελέτης
  1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού»
  1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια συστήματος καθορισμού προτεραιότητας για το ΚΕΠ Βάρης»
  1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια & εγκατάσταση ομπρελών ήλιου & λοιπών ειδών για την ανάδειξη παραλιών του Δήμου»
  1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την  παροχή υπηρεσίας με τίτλο    «Συντήρηση κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους »
  1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής (σχετ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 17521/17-5-2018 έγγραφο)
  1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 533Β/2018 το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του Δήμου Κωνσταντίνο Πλαστήρα για “Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας”

   

Ο Πρόεδρος

 

 

 

  Γρηγόρης Κωνσταντέλλος