25.11.2015

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

Rate this item
(0 votes)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 533/2015

            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   Ημερομηνία: 29Ιουλίου 2015   

                    ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73

Τηλ.: 213-20.20.110- 213-20.20.111

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Πρακτικού από την 19η Δημόσια – Τακτική – Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης,της  29ης Ιουλίου 2015.

                                              

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

Θέμα 35o Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

    

Σήμερα στις 29 Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη καιώρα 20:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια - τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 32817/24.7.2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κας Λυδίας Αργυροπούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21), σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 6 του N. 3463/2006.

Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και συγκεκριμένα:

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ                       ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Παρούσα

ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Απών

ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                  Απών                                                                                            

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                                  Απών

ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)      Παρών

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)       Παρών

ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)       Παρούσα

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ        ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. (ΑΝΤ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ)       Παρών

ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ                    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απούσα

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                         Παρών

ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                         Παρών

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                         Παρών

ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                         Παρών

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ                         ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απούσα

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                         Παρών

ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                             ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                   ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ       ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ             ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                   Απών

ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                          Παρών

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                           Παρών

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ                      ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                                  Απών

ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ                         ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                           Παρούσα

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                    ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απών

ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ          ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                           Παρών

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                      ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                   Απών                      

ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                  Απών                               

ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ          ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.                                                                                 Απών

……………………………………………………………………………………………….......................................................

ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                                 Απών

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ             ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                                 Απών

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ                     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                          Παρών

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΑΡΧ. ΜΕΙΟΨ.                                                                                 Απών

Παρόντος του Δήμαρχου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΗ

Παρούσα στην συνεδρίαση ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Βούλας κα. Νατάσα Κουρεντζή.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Τσάκαλης.

Η Πρόεδρος προχώρησε στη συζήτηση του 35ου ημερησίας διάταξης θέματος.

 

Το  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Έχοντας υπόψη:

1. To υπ΄ αριθμ. πρωτ. 32400/22.7.2015 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού- Τμήμα παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Βρεφονηπιακών Σταθμών,

2. Τα εδάφια 8,9 και 10 της υπ. αριθ. 463/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

3. Το υπ. αρ. πρωτ. 31127/15.7.2015 έγγραφο της Δ/νσης πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής,

4. Την προφορική εισήγηση του κ. Δημάρχου,

5. Τις τοποθετήσεις – προτάσεις των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης στα εδάφια 8,9 και 10 της υπ. αριθ. 463/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σύμφωνα και με το  υπ. αρ. πρωτ. 31127/15.7.2015 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής,ως εξής:

 

8. ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, Δ/ντής του ΕΠΑΛ Βάρης, με αναπληρώτρια της την κα ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αγγελική, Δ/ντρια του 2ου ΓΕΛ Βούλας.

9. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία, Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Βάρης, με αναπληρωτή της τον κ. ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ Ιωάννη, Δ/ντή του Γυμνασίου Βουλιαγμένης.

10. ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗ Μαρία, Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Βούλας, με αναπληρωτή της τον κ. ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ Κωνσταντίνο, Δ/ντή του ΓΕΛ Βουλιαγμένης.

 

 

 

Η απόφαση πήρε αριθμό 533/2015.

 

Αφού συντάχθηκε το  πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

   Η Πρόεδρος του

    Δημοτικού Συμβουλίου

 

                Τα Μέλη

 

 

 

 

 

 

    ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

 

 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝΑ-ΝΑΝΑ

ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΒΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

 ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ