Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κεκλεισμένων των θυρών) του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 2-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ για λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διακοπής της κυκλοφορίας σε οδούς στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 23η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (κεκλεισμένων των θυρών) του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 3-6-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ για λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κηποτεχνικές αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων”.

 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 8091/05-03-2020 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΟΜΑΔΑ Β (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) & ΟΜΑΔΑ Γ (ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ)»

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019) καθώς και το άρθρο 10, παρ.1, της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020, συγκαλείται η 21η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (κεκλεισμένων των θυρών) του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 27-5-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ για λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου.

 2. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγων προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων της υπηρεσίας με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ”.

 3. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “MA.CON.STRUCTION A.E” που αφορά το έργο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 51, ΟΤ 25 ΣΤΗ Δ.Ε ΒΟΥΛΑΣ”.

 4. Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης και τροποποίηση/επέκταση σύμβασης ήσσονος αξίας της υπηρεσίας με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2018-2019”.

 5. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Υποστήριξη του Δήμου στην υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή απαλλαγής εγκεκριμένων και υπό εκτέλεση έργων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου”.

 6. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ”.

 7. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”Α.Μ: 36/20 που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α” της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/206.

 8. Έγκριση Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Χαρακτηρισμού Εδαφών για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”.

 9. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (279Β/2020) το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του Δήμου κ. Μουλινό Γεώργιο με αιτιολογία πληρωμής “Ταχυδρομικά Τέλη”.

 10. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο του Δήμου κ. Καβράκο Μιλτιάδη για την αντιμετώπιση της δαπάνης “ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ”, ποσού 150,00 € στον Κ.Α 00-6221.001.

 11. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στην υπάλληλο του Δήμου κ. Λάζαρη Γιαννούλα για την αντιμετώπιση της δαπάνης “Λοιπές Δαπάνες (Παράβολα Διπλότυπα) ποσού 100,00 € στον Κ.Α 00-6945.003.

 12. Επικύρωση πίνακα κατάταξης υποψηφίων δικαιούχων περιπτέρων κατηγορίας Α με Α πολυτέκνων και πολεμιστών Κύπρου της με αρ. πρωτ. 3312/30.1.2020 προκήρυξης παραχώρησης της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκάκη Πλ. Ελευθερίας στη Βούλα και παραχώρησης αυτής σε δικαιούχο, βάσει ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος