Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 25η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 25 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.,  με  τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης.

1.-  Έγκριση εντάλματος προπληρωμής  ποσού 4.236,15€ για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2012, στ΄όνομα του υπαλλήλου Μελισσουργού Χρήστου.

2.-  Διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού 20.000,00€ στον ΚΑΕ προϋπολογισμού 00-6116.001 που αφορά «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.

3.-  Διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού 8.722,90€ στον Κ.Α.Ε προϋπολογισμού 00-6711.002 με τίτλο «ΕΠΙΧ/ΣΗ ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΕ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΧΟΛ. ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ»

4.-  Έγκριση  εντάλματος προπληρωμής για αντιμετώπιση τελών διοδίων (Αττικής Οδού) οχημάτων υπηρεσίας καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού.

5.-  Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι του υπαλλήλου του Δήμου Συμεών Συμεωνίδη για αντιμετώπιση δαπάνης χορήγησης νέας παροχής  ισχύος 8 Kva στη διεύθυνση Λ. Καβουρίου.

6.-  Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι του υπαλλήλου του Δήμου Λιβιτσάνου Νικόλαου για αντιμετώπιση τελών διοδίων (ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ)..

7.-  Εκδίκαση  των με αρ. πρωτ. 35634/11.7.12 και 35635/11.7.12 ενστάσεων της «ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ» και «ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS ) Α.Ε αντίστοιχα κατά της διακήρυξης για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                               Σπυράγγελος Πανάς

                                                                               Δήμαρχος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 24η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 18 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.,  με  τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης.

1.-  Διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την υπηρεσία «Αναπαραγωγή φωτ/κών  σχεδίων».

2.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 14.760,00€  για την εκπόνηση μελέτης «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ο.Τ. Κ1, Κ2, Κ3 ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Τ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΚΤΑΣΗΣ», και β) Απ΄ευθείας ανάθεση  εκπόνησης,   της παραπάνω μελέτης,  σε εξωτερικό Τεχνικό Γραφείο, σύμφωνα με τη με αριθμ. 134/12 απόφαση του Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                               Σπυράγγελος Πανάς

                                                                               Δήμαρχος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 23η EKTAKTH Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 12 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00 μ.μ.,  με  τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης:

1.-  Εξέταση αναβολής διαγωνισμού ημ. 17.7.2012 για την παροχή υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ « κατόπιν των με αρ. πρωτ. 35634/11.7.12 και 35635/11.7.12 ενστάσεων της «ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ» και «ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS ) Α.Ε αντίστοιχα.

2.-  Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού 38.172,00€ από την εταιρεία “CAPTAIN STEFANOS KOLLAKIS CHARITY TRUST (BRITISH VIRGIN ISLANDS) και “LORINCO S.A. (BAHAMAS), για την αγορά δύο (2) αυτοκινήτων μάρκας SKODA.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:  α)  εξαιτίας της προγραμματισμένης διενέργειας διαγωνισμού στις 17.7.12 και β) το γεγονός ότι η ισχύς προσφοράς της δωρεάς λήγει στις 31/7/12.

Ο Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                                        Σπυράγγελος Πανάς

                                                                                                                                                Δήμαρχος