Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 5η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 31/05/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

  1. 1.Λήψη απόφασης για την λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
  2. 2.Λήψη απόφασης για την λήψη μέτρων που αφορούν επιβολή απαγόρευσης στάθμευσης στην διασταύρωση των οδών Μαραθώνος και Καρπενησίου στο Πανόραμα Βούλας.
  3. 3.Λήψη απόφασης για τροποποίηση της με αρ. 5/2011 απόφ. της Δημ. Κοινότητας Βουλιαγμένης σχετικά με την με αρ. πρωτ. 69911/14.11.2011 αίτηση των κ.κ. Αγγελικής και Δέποινας Σωπήλη.
  4. 4.Γνωμοδότηση για την απομάκρυνση της επιχείρησης του κ. Καρακαλπάκη Νικολάου που αφορά σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, επί της οδού Λ. Βάρης και Βαλαωρίτου στη Βούλα.

                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                                                          Σπυράγγελος Πανάς  

                                                                                                                                 Δήμαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 16η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 30 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.-  Έγκριση α) διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης, ποσού 22.800,00€ β) τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ. 14/12 μελέτης και  γ) όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Διαφόρων πυροσβεστικών ειδών».

2.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την προμήθεια «Πινάκων ανακοινώσεων & ξύλινων στάσεων για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου».

                                                                

       Ο Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                                        Σπυράγγελος Πανάς

                                                                                     Δήμαρχος