Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 10η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 29 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη                            και ώρα 10.00 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ενημέρωση επί τρεχόντων ζητημάτων και εισερχομένων εγγράφων.

2. Αντιλογισμοί ποσών λόγω υπογραφής συμβάσεων.

3. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και παραλαβής, που εκτελούνται με το Π.Δ. 28/80,  έτους 2012.

4. Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμής μονάδος εκτάσεων εισφοράς γης που μετατράπηκαν σε χρήμα βάσει Διορθωτικής Πράξης περιοχής ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ Βάρης.

5.  Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον  «καθορισμό Τελών Διαφήμισης».

6. Διάθεση πιστώσεων & δέσμευση ποσών για εκτέλεση δικαστικών υποθέσεων.

7. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί  επ΄ονόματι του υπαλλήλου του Δήμου Ντούνη Αχιλλέα για αντιμετώπιση δαπανών ταξινόμησης και κυκλοφορίας οχημάτων Δ.Ε. Βάρης.

8. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος  προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι του υπαλλήλου του Δήμου Χρέμου Νικόλαου για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ για τα ΚΗΙ 3073 & ΚΗΙ 3074 πούλμαν του Δήμου.

9. Ορθή επανάληψη της με αρ. 38/12 προγενέστερης απόφασής μας που αφορά «α) Έγκριση    

     του με ημ. 17/1/2012 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου

     «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και

     αποκατάστασης τομών β) κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού με ανάδειξη μειοδότη».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                   Ιωάννης Σκουμπούρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 9η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 13 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.  Ανάκληση ή μη της προγενέστερης 26/12 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση ένδικων μέσων κατά της 2273/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με την αγωγή της «Θ. Καραγιάννης Α.Ε.».

2.  Ανάκληση ή μη της προγενέστερης 27/12 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση ένδικων μέσων κατά της 2274/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με την αγωγή της «Σαμοκάτ Α.Τ.Ε.».

3. Απαλλαγή υπολογισμού τ.μ. εξωστών σε Δημοτικούς Φόρους και Δημοτικά Τέλη στους λογαριασμούς ΔΕΗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.  Αντιλογισμοί ποσών λόγω υπογραφής συμβάσεων.

5.  Καθορισμός του ύψους  τελών κατάληψης κοινόχρηστων και για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες.

6.  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 17/1/2012 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και  αποκατάστασης τομών».

7.  Άσκηση ένδικου μέσου ή μη, κατά της υπ’ αριθ. Α3928/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά σχετικά με οικογενειακό επίδομα του κ. Δημητρίου Ευάγγελου.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                   Ιωάννης Σκουμπούρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 8η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 12 Μαρτίου, ημέρα                             Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.  Ανάκληση ή μη της προγενέστερης 26/12 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση ένδικων μέσων κατά της 2273/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με την αγωγή της «Θ. Καραγιάννης Α.Ε.».

2.  Ανάκληση ή μη της προγενέστερης 27/12 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση ένδικων μέσων κατά της 2274/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με την αγωγή της «Σαμοκάτ Α.Τ.Ε.».

3. Απαλλαγή υπολογισμού τ.μ. εξωστών σε Δημοτικούς Φόρους και Δημοτικά Τέλη στους λογαριασμούς ΔΕΗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.  Αντιλογισμοί ποσών λόγω υπογραφής συμβάσεων .

5.  Καθορισμός του ύψους  τελών κατάληψης κοινόχρηστων και για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες.

6.  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 17/1/2012 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και  αποκατάστασης τομών».

7.  Ενημέρωση από τον προϊστάμενο της Δ/νσης  Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου περί θεμάτων «χειρισμού κλήσεων»

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                                                                                 Ιωάννης Σκουμπούρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 7η  EKTAKTH Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  στις 7 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

1.- Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών παραβολών ΚΤΕΟ (πούλμαν).

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                Ιωάννης Σκουμπούρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 6η  EKTAKTH Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  στις 29 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

1.- Περί ασκήσεως ή μη,  εφέσεως,  κατά της υπ΄αριθμ. 533/12  απόφασης του Πολ. Πρωτοδικείου Αθηνών.  σχετικά με την υπόθεση  Μ.Ε.Ε.Κ.Β  και αίτησης αναστολής εκτέλεσης της ως άνω απόφασης.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                Ιωάννης Σκουμπούρης

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.

20

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της εισηγη-τικής έκθεσης του υπό σύνταξη του προϋπολογι-σμού οικονομικού έτους 2012.

ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.

5

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  την επιβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

6

 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  την επιβολή τέλους του Ν. 3756/09 άρθρο 23 παρ. 2,   επί των ακαθάριστων εσόδων  εστιατορίων κλπ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

7

  Λήψη απόφασης επί  της υπ’ αριθ. 74415/1.2.11 αίτησης του κ. Μαράκη Εμμανουήλ σχετικά με απαλλαγή από το ειδικό τέλος 3%.

ΑΝΑΒΟΛΗ

8

     Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 6/12/2011,  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων».

ΑΝΑΒΟΛΗ

9

 Εκδίκαση της με αρ. πρωτ. 1777/12.1.12  ένστασης της εταιρείας «ΕΝΖΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»,  που αφορά  το διαγωνισμό,  με ημ. 11/1/12,  για την  «Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων».

ΑΝΑΒΟΛΗ

10

Εκδίκαση των  με αρ. πρωτ. 4830/26.1.12 και 4833/26.1.12 ενστάσεων των «Παρ. Π. Καλλονιάτη» και «Σιδέρη Μαρία»,  αντίστοιχα, που αφορά το διαγωνισμό με ημ. 25/1/2012, για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου  ποτίσματος».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

11

 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 18/1/2012, για την υπηρεσία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής»  και ανάδειξη αναδόχου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

12

Εξειδίκευση, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων ανεξόφλητων οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

13

  Διάθεση και δέσμευση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων – εργασιών – προμηθειών έτους 2012.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

14

 Έλεγχος ισολογισμών πρώην Δήμων Βάρης – Βουλιαγμένης.

ΑΝΑΒΟΛΗ

15

 Δέσμευση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού για το έτος 2012 που αφορούν δημοσιεύσεις του Δήμου μας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

16

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για αντιμετώ-πιση δαπανών ταχυδρομικών τελών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

17

 Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (αγωγή υπαλλή-λων  πρώην Δήμου Βούλας για καταβολή οικογενει-ακού επιδόματος).

ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

18

Εκδίκαση της με αρ. πρωτ. 6258/2.2.12  ένστασης της Κοιν/ξίας Γεννάτος Θ. – Σατολιάς Δ.   και κατακύ-ρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού «Εργασίες για την καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών των πεύκων και την πρόληψη και περιορισμό του εντόμου των φοινικοειδών».

ΑΝΑΒΟΛΗ

19

Έγκριση των υπ’ αριθ. 5733/31.1.12 και 7047/7.2.12 πρακτικών της Επιτροπής του   διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης» .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

 

ΑΠΟΦ                               ΘΕΜΑ                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

2ΕΗΔ Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 4734/ 26.7.2012  εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας.   ΟΜΟΦΩΝΑ   
3 Υποβολή Δ’ τριμήνου εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2011 ΟΜΟΦΩΝΑ
4 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την μείωση Δημοτικών Τελών και Δημοτικών Φόρων για ΑΜΕΑ & Πολύτεκνους ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΑΠΟΦ.                                             ΘΕΜΑ                                         Περιληψη αποφ.

1

Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 29257/11 Δ.Π. Μον. Πρωτ. Αθηνών

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 5η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 22 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 6/12/2011,  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων».

2. Εκδίκαση της με αρ. πρωτ. 1777/12.1.12  ένστασης της εταιρείας «ΕΝΖΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»,  που αφορά  το διαγωνισμό,  με ημ. 11/1/12,  για την  «Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων».

3. Εκδίκαση της με αρ. πρωτ. 6258/2.2.12  ένστασης της Κοιν/ξίας Γεννάτος Θ. – Σατολιάς Δ.      και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού «Εργασίες για την καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών των πεύκων και την πρόληψη και περιορισμό του εντόμου των φοινικοειδών». 

4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 17/1/2012 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και  αποκατάστασης τομών».

5.Λήψη απόφασης επί  της υπ’ αριθ. 74415/1.2.11 αίτησης του κ. Μαράκη Εμμανουήλ σχετικά με απαλλαγή από το ειδικό τέλος 3%.

6.Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 2273/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

7.Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 2274/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

8.Έλεγχος ισολογισμών πρώην Δήμων Βάρης – Βουλιαγμένης και Βούλας.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                   Ιωάννης Σκουμπούρης