Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 19η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 20 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.,  με  τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης.

1.-  Έγκριση α) διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης, ποσού 50.000,00€ β) τεχνικών προδιαγραφών και γ) όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ».

2.- Διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού  3.234,15€ που αφορά την υπ΄αριθμ. 4281/11 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

3.- Ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο χειρισμός της υπόθεσης ΜΕΕΚΒ (σχετ. η με αριθμ. 1491/12 Έφεση του Δήμου).

 

Ο Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                                        Σπυράγγελος Πανάς

                                                                                       Δήμαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 18η EKTAKTH Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 15 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 8.30 π.μ.,  με  το παρακάτω θέμα της ημερήσιας  διάταξης:

Επανεξέταση της απόφασης σχετικά με την ανάθεση Δικαστικής Υπόθεσης σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 130/12 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  εξαιτίας του ιδιαίτερα περιορισμένου χρόνου που μεσολαβεί από την ανάθεση μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης (16.10.2012, έφεση του Δήμου κατά της Μ.Ε.Ε.Β),  σε σχέση με την έκταση των αναγκαίων ενεργειών.

 

Ο Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                                        Σπυράγγελος Πανάς

                                                                                       Δήμαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 17η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 13 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.,  με  τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης.

1.- Προέλεγχος απολογισμού  του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έτους 2011.

2.- Λήψη απόφαση επί του με αρ. πρωτ. 26408/30.5.2012 υπηρεσιακού σημειώματος  του δικηγόρου κ. Δημήτρη Παπαβασιλείου.

3.- Διάθεση και δέσμευση πιστώσεων κωδικών εξόδων έτους 2012.

4- Έγκριση α) διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης, ποσού 710.000,00 € β) τεχνικών προδιαγρα-φών της με αριθ. 21/12 μελέτης και  γ) όρων διακήρυξης Διεθνούς διαγωνισμού για τη προμήθεια  «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης έτους 2012».

5.- Έγκριση α) διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης, ποσού 73.000,00 € β) τεχνικών προδιαγρα-φών της με αριθ. 26/12 μελέτης και  γ) όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανικών πρεσσών».

6.- Αποδοχή κληρονομιάς Ευτυχίας Καλογηράτου.

7.-α.Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης πρακτικών, β. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Συντηρήσεις και επισκευές Ηλεκτρονικών Μηχανημάτων Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

 

Ο Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                                        Σπυράγγελος Πανάς

                                                                                       Δήμαρχος

 

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο

Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό

Χρόνος διατήρησης: Διηνεκές

Αριθ. Πρωτ.: 28595  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 


Βούλα 8  Ioυνίου 2012

 

                                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 76 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την Δημόσια Ανοικτή  Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,  στις   19  Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με   θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

« ΄Εγκριση κανονισμού για τον προσδιορισμό χώρων λαϊκών αγορών στο

Δήμο  Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης».

Σχετικά: - Aπόφαση  14/2012 Συμβουλίου  Δ.Ε. Βάρης

-Απόφαση  37/2012 Συμβουλίου Δ.Ε. Βούλας

-Απόφαση  15/2012 Συμβουλίου Δ.Ε.  Βουλιαγμένης

-Το υπ΄αριθμ.  12049/6.3.2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών  και Υπηρεσίας Δόμησης.-

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

                                                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                          ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ