Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ 

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.

5

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  την επιβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

6

 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  την επιβολή τέλους του Ν. 3756/09 άρθρο 23 παρ. 2,   επί των ακαθάριστων εσόδων  εστιατορίων κλπ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

7

  Λήψη απόφασης επί  της υπ’ αριθ. 74415/1.2.11 αίτησης του κ. Μαράκη Εμμανουήλ σχετικά με απαλλαγή από το ειδικό τέλος 3%.

ΑΝΑΒΟΛΗ

8

     Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 6/12/2011,  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων».

ΑΝΑΒΟΛΗ

9

 Εκδίκαση της με αρ. πρωτ. 1777/12.1.12  ένστασης της εταιρείας «ΕΝΖΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»,  που αφορά  το διαγωνισμό,  με ημ. 11/1/12,  για την  «Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων».

ΑΝΑΒΟΛΗ

10

Εκδίκαση των  με αρ. πρωτ. 4830/26.1.12 και 4833/26.1.12 ενστάσεων των «Παρ. Π. Καλλονιάτη» και «Σιδέρη Μαρία»,  αντίστοιχα, που αφορά το διαγωνισμό με ημ. 25/1/2012, για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου  ποτίσματος».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

11

 Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 18/1/2012, για την υπηρεσία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής»  και ανάδειξη αναδόχου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

12

Εξειδίκευση, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων ανεξόφλητων οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

13

  Διάθεση και δέσμευση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων – εργασιών – προμηθειών έτους 2012.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

14

 Έλεγχος ισολογισμών πρώην Δήμων Βάρης – Βουλιαγμένης.

ΑΝΑΒΟΛΗ

15

 Δέσμευση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού για το έτος 2012 που αφορούν δημοσιεύσεις του Δήμου μας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

16

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για αντιμετώ-πιση δαπανών ταχυδρομικών τελών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

17

 Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (αγωγή υπαλλή-λων  πρώην Δήμου Βούλας για καταβολή οικογενει-ακού επιδόματος).

ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

18

Εκδίκαση της με αρ. πρωτ. 6258/2.2.12  ένστασης της Κοιν/ξίας Γεννάτος Θ. – Σατολιάς Δ.   και κατακύ-ρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού «Εργασίες για την καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών των πεύκων και την πρόληψη και περιορισμό του εντόμου των φοινικοειδών».

ΑΝΑΒΟΛΗ

19

Έγκριση των υπ’ αριθ. 5733/31.1.12 και 7047/7.2.12 πρακτικών της Επιτροπής του   διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης» .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

 

ΑΠΟΦ                               ΘΕΜΑ                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

2ΕΗΔ Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 4734/ 26.7.2012  εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας.   ΟΜΟΦΩΝΑ   
3 Υποβολή Δ’ τριμήνου εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2011 ΟΜΟΦΩΝΑ
4 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με την μείωση Δημοτικών Τελών και Δημοτικών Φόρων για ΑΜΕΑ & Πολύτεκνους ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΑΠΟΦ.                                             ΘΕΜΑ                                         Περιληψη αποφ.

1

Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 29257/11 Δ.Π. Μον. Πρωτ. Αθηνών

ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑΙ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 5η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 22 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 6/12/2011,  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων».

2. Εκδίκαση της με αρ. πρωτ. 1777/12.1.12  ένστασης της εταιρείας «ΕΝΖΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε»,  που αφορά  το διαγωνισμό,  με ημ. 11/1/12,  για την  «Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων».

3. Εκδίκαση της με αρ. πρωτ. 6258/2.2.12  ένστασης της Κοιν/ξίας Γεννάτος Θ. – Σατολιάς Δ.      και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού «Εργασίες για την καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών των πεύκων και την πρόληψη και περιορισμό του εντόμου των φοινικοειδών». 

4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 17/1/2012 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και  αποκατάστασης τομών».

5.Λήψη απόφασης επί  της υπ’ αριθ. 74415/1.2.11 αίτησης του κ. Μαράκη Εμμανουήλ σχετικά με απαλλαγή από το ειδικό τέλος 3%.

6.Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 2273/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

7.Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 2274/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

8.Έλεγχος ισολογισμών πρώην Δήμων Βάρης – Βουλιαγμένης και Βούλας.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                   Ιωάννης Σκουμπούρης

2η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 06/02/2012

 

α/α αποφ.                                                                                                            ΘΕΜΑ

 

  1.              1.                Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2508/97 στο Ο.Τ. 306Α που αφορά την εξασφάλιση σημαντικών κοινοχρήστων χώρων σε παλαιά σχέδια 
  2.                                 πόλης. Κατά πλειοψηφία ΝΑΙ.
  3.              2.                Λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΟΥΙΤΕΣ» της εταιρείας «Ξενοδοχεία Κάραβελ  
  4.                                 Α.Ε.». Ομόφωνα ΝΑΙ.
  5.              3.                Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέση στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στην κα Μαρίνα Ζορμπά. Ομόφωνα ΝΑΙ.

Αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας των μελών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                               

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 2η τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 06/02/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

  1. 1. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2508/97 στο Ο.Τ. 306Α που αφορά την εξασφάλιση σημαντικών κοινοχρήστων χώρων σε παλαιά σχέδια πόλης.
  2. 2. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΟΥΙΤΕΣ» της εταιρείας «Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε.».
  3. 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέση στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στην κα Μαρίνα Ζορμπά.

                                                         Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                                                              Δήμας Ιωάννης

                                                                                                                          Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 03/02/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

  1. 1. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.2508/97 στο Ο.Τ. 306Α που αφορά την εξασφάλιση σημαντικών κοινοχρήστων χώρων σε παλαιά σχέδια πόλης.
  2. 2. Λήψη απόφασης επί του σχεδίου του «Κανονισμού χρήσης πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».

                                                      

 

                                                       Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                                                              Δήμας Ιωάννης

                                                                                                                         Δημοτικός Σύμβουλος