Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 21η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 4 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.,  με  τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διάταξης.

1.- Έγκριση διάθεσης και  δέσμευσης πίστωσης ποσού 20.000,00€,  για την παροχή υπηρεσι-ών με τίτλο «Δαπάνες απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδέτησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου».

2.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 22.311,60€ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες για την Ιατρική Περίθαλψη και Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων 2012».

3.- α)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 33.702,34€, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και γ) ψήφιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού  για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση Λογισμικού 2012 – 2013».

4.- Εισήγηση προς το Δ.Σ.   “Kαθορισμός τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

5.- α) Έγκριση πρακτικού με ημερ. 26/6/2012 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών, β) Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού».

6.- Εξέταση της 28713/11.6.12 ένστασης της εταιρείας "URBANICA A.E." κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" .

7.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια σκιάστρων (τεντόπανα).

8.- Λήψη απόφασης σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό ή μη για καθορισμό τιμής μονάδος εκτάσεων εισφοράς γης που μετατράπηκαν σε χρήμα βάσει Διορθωτικής Πράξης – περιοχής ΚΟΡΜΠΙ Βάρης στο Ο.Τ Γ218-Αρ.Οικ.07 – Κ.Κ.Α 010308.

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                               Σπυράγγελος Πανάς

                                                                               Δήμαρχος