Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 15η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 23 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.- Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι του υπαλλήλου του Δήμου ΜΟΥΛΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών.

2.- Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι του υπαλλήλου του Δήμου ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για αντιμετώπιση τελών διοδίων (ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ).

3.-  Διάθεση και δέσμευση πίστωσης 10.000,00€ για το έτος 2012 του Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού 00-6116.001 που αφορά τις «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».

4.-  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, «Καθορισμός τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων».

5.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 200.000,00€, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ. 8/12 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και γ) ψήφιση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού  για την «Προμήθεια ειδών οδικής κυκλοφορίας».

6.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, ποσού 150.000,00€, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ. 7/12 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και γ) ψήφιση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού  για την «Προμήθεια εμποδίων για την προστασία των πεζοδρομίων του Δήμου».

7.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, συνολικού ποσού 55.000,00€, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ.13/12 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας και γ) ψήφιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Διαφόρων υλικών για τη συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών.»

8.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, ποσού 45.000,00€, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 11/12 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και γ) ψήφιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την  προμήθεια « Ψυχρού ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδών».

                                                                 

       Ο Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                                        Σπυράγγελος Πανάς

                                                                                                                                                 Δήμαρχος

  Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

58

                    ΘΕΜΑ

  

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 € για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ οχη-μάτων του Δήμου.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

59 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 € για αντιμετώπιση τελών διοδίων (Αττικής οδού) οχημά-των υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.  ΟΜΟΦΩΝΑ
60 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία «Συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων λυμά-των» και ανάδειξη αναδόχου. ΟΜΟΦΩΝΑ
61 Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων». ΚΑΤΆ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
62 Εξουσιοδότηση στον δικηγόρο του Δήμου. κ. Δ. Παπα-βασιλείου, για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων σχετικά με την υπόθεση Αθ. Σάμιου. ΑΝΑΒΟΛΗ