Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Αρ. Αποφ.                                            Θέμα

 

120 ΕΗΔ Απ΄ευθείας ανάθεση για την αποκομιδή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ΟΜΟΦΩΝΑ
121 α) Δέσμευση πίστωσης για τον Κ.Α. εξόδων 20-6253.001 «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων του Δήμου Βάρης 2010 συνεχ.» β) Διάθεση πίστωσης ποσού 9.335,18 €  για την πληρωμή της εταιρείας «INTERLIFE ΑΑΕΓΑ» ΟΜΟΦΩΝΑ
122 Αποκατάσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.000,00 € που έχει εκδοθεί στo όνομα του υπαλλήλου Πλαστήρα Κων/νου. ΟΜΟΦΩΝΑ
123 Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 13.653,00 € για την παροχή υπηρεσίας «Δαπάνες Ενεργειακής Επιθεωρητών». ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν. 3852/10 «Καλλι-κράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 19η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα  9.30  π.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.- α) Δέσμευση πίστωσης για τον Κ.Α. εξόδων 20-6253.001 «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων του Δήμου Βάρης 2010 συνεχ.» και β) Διάθεση πίστωσης ποσού 9.335,18 €  για την πληρωμή της εταιρείας «INTERLIFE ΑΑΕΓΑ»

2.- Αποκατάσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.000,00 € που έχει εκδοθεί στo όνομα του υπαλλήλου Πλαστήρα Κων/νου.

3. -Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 13.653,00 € για την παροχή υπηρεσίας «Δαπάνες Ενεργειακής Επιθεωρητών».

        

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                              

                                                                     Ιωάννης Σκουμπούρης

 

Αρ. Αποφ                                                          Θέμα                                                       

 

109 ΕΗΔ Δέσμευση πίστωσης κωδικού προϋπολογισμού έτους 2011 που αφορά αποδοχές προσωπικού του Δήμου μας, σε συμμόρφωση εκδοθέντων προσωρινών διαταγών πληρωμής ΟΜΟΦΩΝΑ
110 Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 € για την προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων & ξύλινων στάσεων για κοινοχρηστους χώρους ΑΝΑΒΟΛΗ
111 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 236.000,00 €, τεχνικών προδια-γραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων" ΟΜΟΦΩΝΑ
112 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 36.000,00 €, τεχνικών προδια-γραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων λυμάτων" ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
113 Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000 € για την προμήθεια για τη δαπάνη εκκενώσεως δεξαμενών λυμάτων ΟΜΟΦΩΝΑ
114 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 102.488,18€, τεχνικών προδια-γραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού" ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
115 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.800,00 €, τεχνικών προδια-γραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής" ΟΜΟΦΩΝΑ
116 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.214,52€, τεχνικών προδια-γραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Ελαστικών οχημάτων " ΟΜΟΦΩΝΑ
117 Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τη "Μυοκτονία - απεντόμωση - απολύμανση δημόσιων χώρων" ΟΜΟΦΩΝΑ
118 Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τη "Μίσθωση βάρεως τύπου οχημάτων" ΟΜΟΦΩΝΑ
119 Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για καθορισμό τιμής μονάδος εκτάσεων εισφοράς γής (Ο.Τ. 321 Βάρης) ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλι-κράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 18η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  9.30  π.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000,00 €  για την προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων και ξύλινων στάσεων για τους κοινόχρηστους χώρους.

2.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 236.000,00 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».

3.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 36.000,00 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων λυμάτων».

4.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την δαπάνη «Εκκενώσεως  δεξαμενών λυμάτων».

5.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 102.488,18 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου, έγγραφων υπηρεσιών, σφραγίδων τόνερ, μελανιών και αναλωσίμων για τα μηχανήματα»  

6.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.800,00 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής»

7.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.214,52 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Ελαστικών οχημάτων Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».

8.- Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μυοκτονία - Απεντόμωση -  Απολύμανση δημοσίων χώρων».

9.- Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων».   

10.- Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για καθορισμό τιμής μονάδος  εκτάσεων εισφοράς γης που μετατράπηκαν σε χρήμα στο Ο.Τ. 321 - Αρ. Οικ. 02 – Κ.Κ.Α. 12006 στην περιοχή Μηλαδέζας Βάρης».

        

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                              

                                                                    Ιωάννης  Σκουμπούρης

Αρ. Αποφ.                                                   Τίτλος

86ΕΗΔ Δέσμευση ποσού  & εντολή  πληρωμής για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ΟΜΟΦΩΝΑ
87ΕΗΔ Εγκριση διάθεσης πίστωσης & δέσμεσης ποσού για κάλυψη εξόδων κηδείας ΟΜΟΦΩΝΑ
88ΕΗΔ Ανάθεση στο δικηγόρο κ. Δ. Παπαβασιλείου να προβεί σε δικαστικές ενέργειες (Μπιτζάνης, Ζαφείρης, Μουστάκας ΟΜΟΦΩΝΑ
89ΕΗΔ Εγκριση παράτασης  σύμβασης ασφάλισης οχημάτων Δημοτικής Ενότητας Βάρης ΟΜΟΦΩΝΑ
90 Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση πιστώσεων κωδικών προυπολογισμού έτους 2011 που αφορούν την προμήθεια καυσίμων με δικαιούχο την εταιρεία "ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΑΓΙΑ Ο.Ε. ΟΜΟΦΩΝΑ
91 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση ποσού που αφορά καταβολή τόκων της υπ΄αριθμ. 1144/10 απόφασης Μον. Εφετείου Πειραιώς ΑΝΑΒΟΛΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 15η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 29  Ιουλίου ημέρα  Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.- Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση πιστώσεων κωδικών προυπολογισμού έτους 2011 που αφορούν την προμήθεια καυσίμων με δικαιούχο  την εταιρεία «ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΡΑΓΙΑ Ο.Ε.»

2.-  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση ποσού που αφορά καταβολή τόκων της υπ΄αριθμ. 1144/10 απόφασης Μον. Εφετείου Πειραιώς.

                                                                               Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                                                   

                                                                                Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Αρ. Αποφ.                Τίτλος

 

  1.            13. Λήψη απόφασης για νέα θέση της υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας (αγορά βιολογικών προϊόντων) επί της οδού Νηρέως, μεταξύ των οδών Ήρας και Διός κάθε Σάββατο. Ομόφωνα

  2.            14. Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση της υπ. αρ. 27/2009 απόφασης του Δ.Σ. Βούλας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Ομόφωνα

               15. Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την ψήφιση του Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης. Ομόφωνα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 14η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 18  Ιουλίου           ημέρα  Δευτέρα          και ώρα 9:30 μ.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.- Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση ποσού & εντολή πληρωμής για τον 3ο λογαριασμό του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βούλας & ανάπλαση πρασίνου».

2.-  Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση ποσού & εντολή πληρωμής για τον 1ο λογαριασμό του έργου «Διανοίξεις & ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών του του Δήμου ΙV».

3.- Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση ποσού & εντολή πληρωμής για τον 6ο λογαριασμό του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία στη διασταύρωση των οδών Θεσσαλίας – Κόδρου».

4.- Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εντάλματος προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων  ΚΤΕΟ οχημάτων ΔΕ Βάρης.

5.- Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διάθεσης πίστωσης & δέσμευση ποσού για δικαστική δαπάνη.

6.-  Λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση του με αρ. 576/10 εντάλματος προπληρωμής στ΄όνομα του υπαλλήλου Κων/νου – Μάριου Πλαστήρα.

7.- Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πινακίου αμοιβής δικηγόρου κ. Κων/νου Παπαβασιλείου,  για χειρισμό υποθέσεων του Δήμου, διάθεση πίστωσης και δέσμευση ποσού

8.- Λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση του με αρ. 463/10 εντάλματος προπληρωμής στ΄όνομα του υπαλλήλου   Κων/νου – Μάριου Πλαστήρα.

9.-  Λήψη απόφασης σχετικά με την δέσμευση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

10.- Διάθεση πίστωσης ποσού 36.500€ στον Κ.Α 2064.11.001  (Τέλη Διοδίων Αυτοκινήτων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου).

11.- Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση ποσού & εντολή πληρωμής για τον 2ο λογαριασμό του έργου «Δημοτική οδοποιία Βάρης».

12.- Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».(Δεκέμβριος 2010)

                                                                            

                                                                              Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                                                   

                                                                                Γρηγόρης Κασιδόκωστας

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 5η τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 18/07/2011 και ώρα 10:30 π.μ. ημέρα Δευτέρα            με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

  1. 1. Λήψη απόφασης για νέα θέση της υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας (αγορά βιολογικών προϊόντων) επί της οδού Νηρέως, μεταξύ των οδών Ήρας και Διός κάθε Σάββατο.
  2. 2. Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση της υπ. αρ. 27/2009 απόφασης του Δ.Σ. Βούλας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
  3. 3. Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την ψήφιση του Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης.

                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                                                                        Κασιδόκωστας Γρηγόριος

                                                                                                                                   Δήμαρχος