Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 14η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 16 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.- Ενημέρωση επί απαράδεκτου άσκησης ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. Α 4281/11 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

2.-  Αντιλογισμοί ποσών λόγω υπογραφής συμβάσεων.

3.-  Έγκριση  της υπ΄ αριθ. 151/12  απόφασης Δημάρχου και της υποβληθείσας με αρ. πρωτ. 20386/30.4.12 προσφυγής  στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

   4.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης 15.000,00 € για την προμήθεια «Εντύπων υπηρεσιών, ληξιαρχικών βιβλίων, βιβλίων δημοτολογίου - μητρώου αρρένων και σφραγίδων»

5.- Διάθεση πίστωσης ποσού 350.000,00€ που αφορά μέρος της τακτικής επιχορήγησης έτους 2012 για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου ΒΒΒ».

6.- Έγκριση διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης ποσού 442,80 € για την «Προμήθεια Θερμογραφικού χαρτιού για σύστημα προτεραιότητας ΚΕΠ Βούλας».

7.- α)Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης 72.000,00 €, β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για τη προμήθεια «Οικοδομικών Υλικών για επισκευές και συντηρήσεις»

8.- Έγκριση διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης 3.444,00 € για την Παροχή υπηρεσιών «Δαπάνη Συνδρομών για πρόσβαση σε ιστοσελίδες κ.λ.π. συνδρομές».

   9.-  Διάθεση και δέσμευση πίστωσης για την εταιρεία «SPIDER A.E.» με βάση την υπ’ αριθ. 29257/11 Διαταγή πληρωμής Αθηνών.

    10.- α) Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 114.477,33€, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών γ)έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Ατομικά μέσα προστα-σίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου» και δ) έγκριση σύντμησης στο μισό του χρόνου δημοσίευσης λόγω του επείγοντος της ανάθεσης.

11.- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 21043/3.5.12 υπηρεσιακού  σημειώματος του Δικηγόρου κ. Δημ. Παπαβασιλείου με θέμα «Αίτηση ακυρώσεως σιωπηρής άρνησης διοίκησης για άρση απαλλοτριώσεως τμήματος οικοπέδου (Ο.Τ. 128) Σάμιου Αθανάσιου.

                                                                

       Ο Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                                        Σπυράγγελος Πανάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 13η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 2 Μαϊου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 € για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου.

2. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 € για αντιμετώπιση τελών διοδίων (Αττικής οδού) οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία «Συντήρηση αντλιο-στασίων ακαθάρτων λυμάτων» και ανάδειξη αναδόχου.

4.  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων».

5. Εξουσιοδότηση στον δικηγόρο του Δήμου. κ. Δ. Παπαβασιλείου, για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων σχετικά με την υπόθεση Αθ. Σάμιου.

Ο Πρόεδρος

 Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                         Σπυράγγελος Πανάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 12η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 27 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ.,  με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάθεση σε δικηγόρο να προβεί σε δικαστικές ενέργειες σχετικά με την υπόθεση της εταιρείας «Ανων. Εμπορικής Εταιρείας Κτηματικών και Πρακτορειακών Επιχειρήσεων».

Ο Πρόεδρος

 Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                         Σπυράγγελος Πανάς

4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/03/2012

 

Αρ. αποφ                                                      Θέμα

  1. 6.               Λήψη απόφασης για την άρση ή μη της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 20 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης. Ομόφωνα
  2. 7.               Λήψη απόφασης για την άρση ή μη της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε διάφορα Ο.Τ. του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης φερόμενης ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ομόφωνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                               

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 4η τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 30/03/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Λήψη απόφασης για την άρση ή μη της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 20 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης.
  2. Λήψη απόφασης για την άρση ή μη της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε διάφορα Ο.Τ. του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης φερόμενης ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

                                                         Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                                                             Δήμας Ιωάννης

                                                                                                                        Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 11η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 25 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με  «Καθορισμό της αντικειμενικής αξίας των εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων της Δ.Ε. Βούλας για τον προσδιορισμό του ΤΑΠ».

2.  Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η «Υποβολή εκθέσεων Α’  τριμήνου εκτέλεσης του   

      προϋπολογισμού έτους 2012».

3.  Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η «Διόρθωση της υπ’ αριθ. 33/2009 Απόφασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Βούλας που αφορά «Κανονισμό Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης»,  σχετικά με την κάρτα στάθμευσης αυτοκινήτου μόνιμου κατοίκου.

4. Έγκριση, α) διάθεσης και δέσμευση  πίστωσης, β) τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της με αρ. 3/12 μελέτης,   για την υπηρεσία «Ασφάλειες οχημάτων Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης».

5. Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 25/12 Αποφάσεως Γ’ Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

6. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης  πίστωσης ποσού 15.110,88€ που αφορά την συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012,  για την “Προμήθεια στολών ειδικού ένστολου προσωπικού Βουλ/νης 2010 συν.”.

7.  Έγκριση άσκησης ή μη εκ μέρους του Δήμου, αίτησης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, για  

     οριστικό προσδιορισμό αποζημίωσης, μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 139/2012

     απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της

 Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                                                                               Σπυράγγελος Πανάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 10η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 29 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη                            και ώρα 10.00 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ενημέρωση επί τρεχόντων ζητημάτων και εισερχομένων εγγράφων.

2. Αντιλογισμοί ποσών λόγω υπογραφής συμβάσεων.

3. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και παραλαβής, που εκτελούνται με το Π.Δ. 28/80,  έτους 2012.

4. Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμής μονάδος εκτάσεων εισφοράς γης που μετατράπηκαν σε χρήμα βάσει Διορθωτικής Πράξης περιοχής ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ Βάρης.

5.  Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον  «καθορισμό Τελών Διαφήμισης».

6. Διάθεση πιστώσεων & δέσμευση ποσών για εκτέλεση δικαστικών υποθέσεων.

7. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί  επ΄ονόματι του υπαλλήλου του Δήμου Ντούνη Αχιλλέα για αντιμετώπιση δαπανών ταξινόμησης και κυκλοφορίας οχημάτων Δ.Ε. Βάρης.

8. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος  προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι του υπαλλήλου του Δήμου Χρέμου Νικόλαου για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ για τα ΚΗΙ 3073 & ΚΗΙ 3074 πούλμαν του Δήμου.

9. Ορθή επανάληψη της με αρ. 38/12 προγενέστερης απόφασής μας που αφορά «α) Έγκριση    

     του με ημ. 17/1/2012 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου

     «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και

     αποκατάστασης τομών β) κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού με ανάδειξη μειοδότη».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                   Ιωάννης Σκουμπούρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 9η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 13 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.  Ανάκληση ή μη της προγενέστερης 26/12 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση ένδικων μέσων κατά της 2273/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με την αγωγή της «Θ. Καραγιάννης Α.Ε.».

2.  Ανάκληση ή μη της προγενέστερης 27/12 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση ένδικων μέσων κατά της 2274/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με την αγωγή της «Σαμοκάτ Α.Τ.Ε.».

3. Απαλλαγή υπολογισμού τ.μ. εξωστών σε Δημοτικούς Φόρους και Δημοτικά Τέλη στους λογαριασμούς ΔΕΗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.  Αντιλογισμοί ποσών λόγω υπογραφής συμβάσεων.

5.  Καθορισμός του ύψους  τελών κατάληψης κοινόχρηστων και για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες.

6.  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 17/1/2012 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και  αποκατάστασης τομών».

7.  Άσκηση ένδικου μέσου ή μη, κατά της υπ’ αριθ. Α3928/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά σχετικά με οικογενειακό επίδομα του κ. Δημητρίου Ευάγγελου.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                   Ιωάννης Σκουμπούρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 8η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 12 Μαρτίου, ημέρα                             Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.  Ανάκληση ή μη της προγενέστερης 26/12 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση ένδικων μέσων κατά της 2273/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με την αγωγή της «Θ. Καραγιάννης Α.Ε.».

2.  Ανάκληση ή μη της προγενέστερης 27/12 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση ένδικων μέσων κατά της 2274/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με την αγωγή της «Σαμοκάτ Α.Τ.Ε.».

3. Απαλλαγή υπολογισμού τ.μ. εξωστών σε Δημοτικούς Φόρους και Δημοτικά Τέλη στους λογαριασμούς ΔΕΗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.  Αντιλογισμοί ποσών λόγω υπογραφής συμβάσεων .

5.  Καθορισμός του ύψους  τελών κατάληψης κοινόχρηστων και για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες.

6.  Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με ημ. 17/1/2012 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου  «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου (συνδέσεις ακινήτων) και  αποκατάστασης τομών».

7.  Ενημέρωση από τον προϊστάμενο της Δ/νσης  Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου περί θεμάτων «χειρισμού κλήσεων»

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                                                                                 Ιωάννης Σκουμπούρης