Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Νο Αποφ.    Τίτλος

47 ΕΗΔ Έγκριση εντάλματος προπληρωμής 4.000,00€ για  δαπανές παραβόλων ΚΤΕΟ οχημάτων ΔΕ Βουλιαγμένης ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΕΗΔ Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 7376/2.3.11 αίτησης της Ευμορφίας Ρεμπούτσικα ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΕΗΔ Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 20/19.3.2002 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Βουλιαγμένης ΟΜΟΦΩΝΑ
50 Λήψη απόφασης σχετικά με τον προέλεγχο των απολογι-σμών των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, έτους 2010. ΟΜΟΦΩΝΑ
51 Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 564.000,00 € για την προμήθεια υγρών καυσίμων - Έγκριση των  Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθμ. 4/11 Μελέτης - Ψήφιση  λεπτομερών  όρων προκήρυξης   ΟΜΟΦΩΝΑ
52 α) Eπικαιροποίηση της 168/10 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Βάρης. β) Διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 €,  για την εκπόνηση μελέτης  «Αποκατάσταση Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας».  ΟΜΟΦΩΝΑ
53 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 42/2011 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ
54 Δέσμευση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού έτους 2011 . ΟΜΟΦΩΝΑ
55 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00€ για αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών  τελών   ΟΜΟΦΩΝΑ
56 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 750,00€ για αντιμετώπιση δαπανών τελών ταξινόμησης και κυκλοφο-ρίας οχημάτων Δ.Ε. Βάρης  ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 12η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις  24 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή   και ώρα 9:30 μ.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

                                                                       

  1. 1.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον προέλεγχο των απολογισμών των π΄ρωην Δήμων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έτους 2010.

2.  α) Ψήφιση πίστωσης ποσού 564.000,00 € και β) έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αριθ. 4/11 μελέτης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων».

3.  Επικαιροποίηση της 168/10 Απόφαση της Δ.Ε. (πρώην Δήμου Βάρης) που αφορά την ανάθεση της μελέτης «Αποκατάσταση Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας» και διάθεση πίστωσης 8.000,00 € στον Κ.Α. 30-7413.007.

4. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 42/2011 Απόφασης της Οικ. Επιτροπής που αφορά την συμπληρωματική σύμβαση για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

5.  Δέσμευση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού έτους 2011.

6.  Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών.

7.  Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών τελών ταξινόμησης και κυκλοφορίας οχημάτων Δ.Ε. Βάρης.

 

                                                                               Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                                                   

                                                                                Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΑΡ. ΑΠΟΦ.                                ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.
42 Λήψη απόφασης σχετικά με αύξηση συμβατικής ποσότητας (κατά 30%) των ειδών της με αρ. πρωτ. 15158/12.8.2010 σύμβασης του πρώην Δήμου Βουλας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων οχημάτων Δήμου  Βούλας 2010-2011». ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 10η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 9/6/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα Πέμπτη με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνουμε ότι η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω της επιβεβλημένης ανάγκης προμήθειας καυσίμων.

 

1. Λήψη απόφασης σχετικά με αύξηση συμβατικής ποσότητας (κατά 30%) των ειδών της με αρ. πρωτ. 15158/12.8.2010 σύμβασης του πρώην Δήμου Βουλας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων οχημάτων Δήμου  Βούλας 2010-2011».

                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                         Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                 Γρηγόρης Κασιδόκωστας

                                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 9η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις        31/5/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα  Τρίτη        με τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

1.-  Συζήτηση και λήψη απόφασης επι του με αρ. πρωτ. 24245/16.5.2011 υπηρεσιακού σημειώματος του δικηγόρου του Δήμου κ. Δημήτρη Παπαβασιλείου σχετικά με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης  για την καταβολή οικογενειακού επιδόματος της υπαλλήλου κας Π. Νικολοπούλου.

2.- Άσκηση ένδικου μέσου ή μη κατά της υπ΄αριθμ. Α4140/2010 απόφασης του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά των Νικολάου Βαρελλα κλπ 16 υπαλλήλων του Δήμου και της υπ΄αριθμ. 513/07 απόφασης του Διοικ. Πρωτ. Πειραιά (επίδομα 176 €).

3.- Άσκηση ένδικου μέσου ή μη κατά της υπ΄αριθμ. Α.847/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά η οποία απέρριψε την έφεση του πρώην Δήμου Βούλας κατά του Κωνσταντίνου Μουσαβερέ και της υπ΄αριθμ. 56/05 απόφασης του Διοικ. Πρωτοδικείου Πειραιά (οικογενειακό επίδομα).

4.-  Λήψη απόφασης σχετικά με  την έγκριση απόδοσης λογαριασμού  εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί στ΄όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Χρέμου Νικόλαου.

5.-  Έλεγχος δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 και περιγράφονται  στο άρθρο 4.2 α της Διακήρυξης του έργου « Διάφορες κατασκευές και αναπλάσεις στην περιοχή του Μ. Καβουρίου»  που προσκόμισε η ΠΡΟΜΚΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

6.-   Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί στ΄όνομα  του υπαλλήλου του Δήμου Κοτζαγεωργίου Κων/νου.

7.-  Έλεγχος δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 και περιγράφονται  στο άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του έργου : 2ος Βρεφονηπιακός σταθμός Βάρης – Μηλαδέζα» που προσκόμισε η Κ/Ξ Νάτσης – Ε. Μπλιθικιώτης. 

                                                                       

                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                         Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                  Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Ημερομηνία: 19/05/2011

 

      

       Απόφαση                                                Θέμα

 

 

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόφασης με τίτλο «Ορθή επανάληψη της απόφασης Ανάπλαση – Πράσινο – Ποιότητα Ζωής» της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης.  (Ομόφωνα)                                                                                                          

ΟΜΟΦΩΝΗ 

 

 

Ημερ/νία Συνεδρίασης: 20/05/2011

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.

33

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 138/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Βάρης».

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 138/10 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

34

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 24374/16.5.11 εγγράφου του δικηγόρου του Δήμου κ. Αναστάσιου Γεωργ. Ρήγα σχετικά με την υπόθεση Κοντομηνά

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 66/10 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Ε ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

26.05.2011

..

 

                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 8η ΕΚΤΑΚΤΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 20/5/2011 και ώρα 9.30 π.μ., ημέρα Παρασκευή με τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

 

1.- Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη της υπ΄αριθμ. 138/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Βάρης.

2.-  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 24374/16.5.11 εγγράφου του δικηγόρου του Δήμου κ. Αναστάσιου Γεωργ. Ρήγα σχετικά με την υπόθεση Κοντομηνά.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                             Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                                                       Γρηγόρης Κασιδόκωστας

    

 

 

 

 

                                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                               

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. άρθρο 95 παρ. 4. για το κατεπείγον της συνεδρίασης σας παρακαλούμε να προσέλθετε  σε Έκτακτη Συνεδρίαση του σώματος, (ο λόγος του κατεπείγοντος είναι λόγο χρονικού περιορισμού στην χρηματοδότηση του έργου), και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 4η έκτακτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 19/05/2011 και ώρα 09:30 π.μ. ημέρα Πέμπτη με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόφασης με τίτλο «Ορθή επανάληψη της απόφασης Ανάπλαση – Πράσινο – Ποιότητα Ζωής» της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης. 

                                               

                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

                                                                                                                       Κασιδόκωστας Γρηγόριος

                                                                                                                                   Δήμαρχος