Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 27η TAKTIKH Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 13 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια Μονωτικών υλικών».

2.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια, τοποθέτηση και φύλαξη ειδών φωτεινής διακόσμησης εορτών»

      3.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την υπηρεσία «Διαχείριση Γεωχωρικών Δεδομένων»

4.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, επικαθήμενου χλοοκοπτικού με σύστημα ανακύκλωσης χόρτου, υλικών και ανταλλακτικών χλοοκοπτικών και ανταλλακτικών γεωργικού ελκυστήρα»

5.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια προγράμματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας »

6.- Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι του υπαλλήλου του Δήμου Νικ. Λιβιτσάνου για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ οχημάτων ΔΕ Βάρης.

7.- Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ ονόματι του υπαλ-λήλου του Δήμου Κων/νου Γιαννακού για αντιμετώπιση δαπανών τελών διοδίων (Αττικής Οδού) αυτοκινήτων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

  8.-  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την υπηρεσία «Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών,  Σχολικών κλπ κτιρίων»

9. - Αντιλογισμός Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.526,58 € για την «Προμήθεια  Ξυλείας» και ποσού 2.609,97 € για την  «Προμήθεια Ειδών εντευκτηρίων ηλικιωμένων»

10.- Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Δήμου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δήμος στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της εταιρείας «ΖΑΦ. Α. ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σε συνεργάτη του προσωπικού γραφείου του δικηγόρου κ. Παπαβασιλείου λόγω ασθενείας του ίδιου.

11.- Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 74270/30.11.11 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την  «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων» .

12.-  Έγκριση πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής»  για την ακύρωση αυτού και την επανάληψή του και β) εξέταση της 65218 / 24.10.11 ένστασης.

13.-  Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου» και εξέταση της με αρ. πρωτ. 75456/5.12.11 υποβληθείσας ένστασης.

14.- Έγκριση πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Ασύρματης επικοινωνίας» και εξέταση της με αρ. πρωτ. 72695/25.11.11 .υποβληθείσας ένστασης.

15.- Διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για την αντιμετώπιση δαπανών τελών κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2012.

16.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την υπηρεσία «Πλύσιμο, γρασάρισμα, λίπαν-ση, αλλαγή φίλτρων αυτοκινήτων».

17.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την υπηρεσία «Δημιουργία λογότυπου και εφαρμογή σε έντυπα και πινακίδες»

18.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος».

19.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων τύπων κηπαίου χώ-ματος, φυτών, σπόρων γκαζόν, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και πασσάλων στήριξης δεν-τρων».

20.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, της μελέτης για την υπηρεσία «Έλεγχος του ισολογισμού της 31/1/2010 του Δήμου Βουλιαγμένης».

21.- Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης, της μελέτης για την υπηρεσία «Οργάνωση Εκδρομών των Ηλικιωμένων»

22.-  Διαθέσεις και δεσμεύσεις πιστώσεων λόγω αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                                Ιωάννης Σκουμπούρης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 76 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 3η Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στις 21/11/2011 και ώρα 18:00 ημέρα Δευτέρα με θέμα ημερήσιας διάταξης :
« Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Κανονισμού Χρήσης Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης» .-

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 Αρ. απόφ.                                                                   Θέμα

141

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 9.717,00 € και δέσμευση πίστωσης 1.000,00€ για την υπηρεσία «Δημιουργία λογότυπου και εφαρμογή σε έντυπα και πινακίδες»

ΟΜΟΦΩΝΑ

142

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.600,00 € δέσμευση πίστωσης 1.000,00€ και απευθείας ανάθεση αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων του Δήμου»

ΟΜΟΦΩΝΑ

143

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.251,35 € και δέσμευση πίστωσης 14.825,00€ για την «Προμήθεια Φρέσκου Γάλατος για το προσωπικό του Δήμου Βάρης- Βούλας - Βουλιαγμένης »

ΟΜΟΦΩΝΑ

144

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 7.500,00 € για την «Προμήθεια υαλοπινάκων»

ΟΜΟΦΩΝΑ

145

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 14.000,00 € για την «Προμήθεια διαφόρων σιδηρών κατασκευών»

ΟΜΟΦΩΝΑ

146

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την «Προμήθεια ξυλείας»

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 23η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 7 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 9.30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.-Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 19.926,00 € και δέσμευση πίστωσης 6.700,00€ για την υπηρεσία «Συντήρηση και Επισκευές Ηλεκτρονικών Μηχανημάτων του Δήμου, Εξυπηρετητών και λοιπού εξοπλισμού Μηχανογράφησης»

2.-Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ για αντιμετώπιση παραβολών ΚΤΕΟ.

3.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 72.000,00 € και δέσμευση πίστωσης 10.000,00€ για την προμήθεια «Οικοδομικών υλικών για πάσης φύσεως επισκευές και συντηρήσεις»

4.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 45.000,00 € και δέσμευση πίστωσης 7.500,00€ για την προμήθεια «Ειδών υγιεινής και καθαριότητας»

5.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 23.147,70,00 € και δέσμευση πίστωσης 6.000,00€ για την προμήθεια «Φαρμάκων, ιατρικών υλικών και εμβολίων για το προσωπικό του Δήμου»

6.-Έγκριση των με αρ. πρωτ. 65770/27.10.11 και 66470/27.10.2011 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού,  β)κατακύρωση αποτελέσματος και γ) ανάδειξη αναδόχων  για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων»  δ) έγκριση διενέρ-γειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή ελαστικών του δήμου» που αναφέρεται στο άρθρο 4 του προϋπολογισμού της μελέτης.

7.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 68.087,17 € και δέσμευση πίστωσης 1.000,00€ και έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο  «Ανακατασκευή γηπέδων σε διάφορα σημεία (μπάσκετ, βόλλεϋ κλπ)»

8.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 30.000,00 € και δέσμευση πίστωσης 10.000,00€ και έγκριση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Υδραυλικών υλικών για συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων»

9.- α) Έγκριση πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό φρεατίων Υδροσυλλογής» για την ακύρωση διαγωνισμού και την επανάληψή του β) εξέταση της 65218/24.10.11 ένστασης.

10. Εξέταση ένστασης της εταιρείας και του υπομνήματος «ΔΡΥΣ ΑΤΕ»  επί των όρων διακήρυξης της προμήθειας Ασύρματης Επικοινωνίας»

11.Διεύρυνση διάθεσης καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης και σε λοιπά καταστήματα.

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Ιωάννης Σκουμπούρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 22η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 2 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.-‘Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 9.717,00 € και δέσμευση πίστωσης 1.000,00€ για την υπηρεσία «Δημιουργία λογότυπου και εφαρμογή σε έντυπα και πινακίδες»

2.-Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.600,00 €  δέσμευση πίστωσης 1.000,00€ και απευθείας ανάθεση αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων του Δήμου»

3.-Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.251,35 € και δέσμευση πίστωσης 14.825,00€ για την «Προμήθεια Φρέσκου Γάλατος για το προσωπικό του Δήμου Βάρης- Βούλας - Βουλιαγμένης »

4.-Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 7.500,00 € για την «Προμήθεια υαλοπινάκων»

5.-Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 14.000,00 € για την «Προμήθεια διαφόρων σιδηρών κατασκευών»

6.-Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την «Προμήθεια ξυλείας»

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                Ιωάννης Σκουμπούρης

 

 

 

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο

Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό

Χρόνος διατήρησης: Διηνεκές

Αριθ. Πρωτ.: 67002

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


Βούλα 1 Nοεμβρίου 2011

 

                                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 76 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 2η τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στις 09/11/2011 και ώρα 18:00 ημέρα Τετάρτη με  μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

« Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος  2012».

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

                                                                                         ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

                                                                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 


- Επισυνάπτεται πίνακας αποδεκτών

.

 

Α/Α                                                    ΘΕΜΑ

124 Υποβολή Α’, Β’, και Γ΄ τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2011. ΟΜΟΦΩΝΑ
125 Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 83.868,00 € και β) έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου». ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
126 Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 14.922,36 € και β)  δέσμευση πίστωσης ποσού  2.444,01 για την «Συντήρηση – αναβάθμιση προγραμμάτων». ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
127  Έγκριση του με ημ. 29/9/2011 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού,  β) κατακύρωση αποτελέσματος και γ) ανάδειξη αναδόχου για τη «Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων  για ειδικούς σκοπούς». ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
128 Έγκριση υποβολής προσφυγής στο Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά της με αρ. πρωτ. 68074/2011/7.9.2011 απόφασης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Δ.Σ.
129 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 876/11 Απόφασης του Δ΄ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΚΑΤΆ      ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
130 Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης ποσού 19.975,20€, για την παροχή υπηρεσίας «Μεταφόρτωση αχρήστων αντικειμένων». ΚΑΤΆ      ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
131 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής που είχε εκδοθεί επ΄ονόματι της υπαλλήλου κας Μπράμου Νεκταρίας για αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών. ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
132 Δέσμευση πιστώσεων Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού έτους 2011. ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
133 Επανεξέταση της με αρ. πρωτ. 50219/12.8.11 ένστασης  της εταιρείας «ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε» κατά της με αρ. πρωτ. 44985/18.7.11 για την «Προμήθεια ασύρματης επικοινωνίας (πομποί, αναμεταδότες κλπ).    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
134 α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης και β) Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχε-τευτικού δικτύου»      ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ