Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλι-κράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 18η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  9.30  π.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000,00 €  για την προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων και ξύλινων στάσεων για τους κοινόχρηστους χώρους.

2.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 236.000,00 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».

3.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 36.000,00 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Συντήρηση αντλιοστασίων ακαθάρτων λυμάτων».

4.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την δαπάνη «Εκκενώσεως  δεξαμενών λυμάτων».

5.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 102.488,18 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου, έγγραφων υπηρεσιών, σφραγίδων τόνερ, μελανιών και αναλωσίμων για τα μηχανήματα»  

6.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.800,00 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την υπηρεσία (εργασία) «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής»

7.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.214,52 €, τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Ελαστικών οχημάτων Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».

8.- Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μυοκτονία - Απεντόμωση -  Απολύμανση δημοσίων χώρων».

9.- Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων».   

10.- Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για καθορισμό τιμής μονάδος  εκτάσεων εισφοράς γης που μετατράπηκαν σε χρήμα στο Ο.Τ. 321 - Αρ. Οικ. 02 – Κ.Κ.Α. 12006 στην περιοχή Μηλαδέζας Βάρης».

        

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                              

                                                                    Ιωάννης  Σκουμπούρης

Αρ. Αποφ.                                                   Τίτλος

86ΕΗΔ Δέσμευση ποσού  & εντολή  πληρωμής για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ΟΜΟΦΩΝΑ
87ΕΗΔ Εγκριση διάθεσης πίστωσης & δέσμεσης ποσού για κάλυψη εξόδων κηδείας ΟΜΟΦΩΝΑ
88ΕΗΔ Ανάθεση στο δικηγόρο κ. Δ. Παπαβασιλείου να προβεί σε δικαστικές ενέργειες (Μπιτζάνης, Ζαφείρης, Μουστάκας ΟΜΟΦΩΝΑ
89ΕΗΔ Εγκριση παράτασης  σύμβασης ασφάλισης οχημάτων Δημοτικής Ενότητας Βάρης ΟΜΟΦΩΝΑ
90 Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση πιστώσεων κωδικών προυπολογισμού έτους 2011 που αφορούν την προμήθεια καυσίμων με δικαιούχο την εταιρεία "ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΑΓΙΑ Ο.Ε. ΟΜΟΦΩΝΑ
91 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση ποσού που αφορά καταβολή τόκων της υπ΄αριθμ. 1144/10 απόφασης Μον. Εφετείου Πειραιώς ΑΝΑΒΟΛΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 15η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 29  Ιουλίου ημέρα  Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.- Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση πιστώσεων κωδικών προυπολογισμού έτους 2011 που αφορούν την προμήθεια καυσίμων με δικαιούχο  την εταιρεία «ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΡΑΓΙΑ Ο.Ε.»

2.-  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευση ποσού που αφορά καταβολή τόκων της υπ΄αριθμ. 1144/10 απόφασης Μον. Εφετείου Πειραιώς.

                                                                               Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                                                   

                                                                                Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Αρ. Αποφ.                Τίτλος

 

  1.            13. Λήψη απόφασης για νέα θέση της υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας (αγορά βιολογικών προϊόντων) επί της οδού Νηρέως, μεταξύ των οδών Ήρας και Διός κάθε Σάββατο. Ομόφωνα

  2.            14. Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση της υπ. αρ. 27/2009 απόφασης του Δ.Σ. Βούλας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Ομόφωνα

               15. Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την ψήφιση του Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης. Ομόφωνα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 14η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 18  Ιουλίου           ημέρα  Δευτέρα          και ώρα 9:30 μ.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

1.- Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση ποσού & εντολή πληρωμής για τον 3ο λογαριασμό του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Βούλας & ανάπλαση πρασίνου».

2.-  Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση ποσού & εντολή πληρωμής για τον 1ο λογαριασμό του έργου «Διανοίξεις & ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών του του Δήμου ΙV».

3.- Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση ποσού & εντολή πληρωμής για τον 6ο λογαριασμό του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία στη διασταύρωση των οδών Θεσσαλίας – Κόδρου».

4.- Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εντάλματος προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών παραβόλων  ΚΤΕΟ οχημάτων ΔΕ Βάρης.

5.- Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διάθεσης πίστωσης & δέσμευση ποσού για δικαστική δαπάνη.

6.-  Λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση του με αρ. 576/10 εντάλματος προπληρωμής στ΄όνομα του υπαλλήλου Κων/νου – Μάριου Πλαστήρα.

7.- Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πινακίου αμοιβής δικηγόρου κ. Κων/νου Παπαβασιλείου,  για χειρισμό υποθέσεων του Δήμου, διάθεση πίστωσης και δέσμευση ποσού

8.- Λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση του με αρ. 463/10 εντάλματος προπληρωμής στ΄όνομα του υπαλλήλου   Κων/νου – Μάριου Πλαστήρα.

9.-  Λήψη απόφασης σχετικά με την δέσμευση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

10.- Διάθεση πίστωσης ποσού 36.500€ στον Κ.Α 2064.11.001  (Τέλη Διοδίων Αυτοκινήτων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου).

11.- Λήψη απόφασης σχετικά με δέσμευση ποσού & εντολή πληρωμής για τον 2ο λογαριασμό του έργου «Δημοτική οδοποιία Βάρης».

12.- Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».(Δεκέμβριος 2010)

                                                                            

                                                                              Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                                                   

                                                                                Γρηγόρης Κασιδόκωστας

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 5η τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 18/07/2011 και ώρα 10:30 π.μ. ημέρα Δευτέρα            με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

  1. 1. Λήψη απόφασης για νέα θέση της υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας (αγορά βιολογικών προϊόντων) επί της οδού Νηρέως, μεταξύ των οδών Ήρας και Διός κάθε Σάββατο.
  2. 2. Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση της υπ. αρ. 27/2009 απόφασης του Δ.Σ. Βούλας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.
  3. 3. Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την ψήφιση του Κανονισμού Προβολής Ιδεών & Υπαίθριας Διαφήμισης.

                                                         Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

                                                        Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                                                                        Κασιδόκωστας Γρηγόριος

                                                                                                                                   Δήμαρχος

 

Αρ. Αποφ.    Τίτλος

57ΕΗΔ Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 72.000,00 € για την προμήθεια πλαστικών σάκων για την αποκομιδή απορριμμάτων - Έγκριση των  Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθμ. 17/11 Μελέτης - Ψήφιση  λεπτομερών  όρων προκήρυξης   ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΕΗΔ Διάθεση πίστωσης και δέσμευση ποσού 1.270.576 € για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων υπαλλήλων του Δήμου ΟΜΟΦΩΝΑ
59 Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων - εργασιών - προμηθειών έτους 2011 ΟΜΟΦΩΝΑ
60 Διάθεση πίστωσης και δέσμευση ποσού 4.500,00 € για την κάλυψη εξόδων κηδείας αποβιώσαντος Κοιν. Συμβούλου της Δ.Ε. Βάρης ΟΜΟΦΩΝΑ
61 Διάθεση πίστωσης και δέσμευση ποσού για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων "Βοήθεια στο σπίτι" και "Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών " μηνός Νοεμβρίου 2011 ΟΜΟΦΩΝΑ
62 Σύσταση πάγιας προκαταβολής ΟΜΟΦΩΝΑ
63 Διάθεση πίστωσης και δέσμευση ποσού 20.673,72 € € για εκτέλεση δικαστικής απόφασης της εταιρείας "ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ - Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ" ΟΜΟΦΩΝΑ
64 Δέσμευση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού 2011συνολικού ποσού 1.257.425,81 € ΟΜΟΦΩΝΑ
65 Αποδοχή δωρέας Αθ. Μαρτίνου 1 εκσκαφέα -φορτωτή και 2 φορτηγών ΟΜΟΦΩΝΑ
66 Αποδοχή δωρέας 2 αυτοκινήτων στη Δημοτική Αστυνομία της Δ.Ε. Βουλιαγμένης από το Ιδρυμα Κάπταιν Σ. Κολλάκης  ΟΜΟΦΩΝΑ
67 Δέσμευση πιστώσεων κωδικού προϋπολογισμού 2011 που αφορά αποδοχές προσωπικού ΟΜΟΦΩΝΑ

Νο Αποφ.    Τίτλος

47 ΕΗΔ Έγκριση εντάλματος προπληρωμής 4.000,00€ για  δαπανές παραβόλων ΚΤΕΟ οχημάτων ΔΕ Βουλιαγμένης ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΕΗΔ Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 7376/2.3.11 αίτησης της Ευμορφίας Ρεμπούτσικα ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΕΗΔ Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 20/19.3.2002 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Βουλιαγμένης ΟΜΟΦΩΝΑ
50 Λήψη απόφασης σχετικά με τον προέλεγχο των απολογι-σμών των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, έτους 2010. ΟΜΟΦΩΝΑ
51 Διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 564.000,00 € για την προμήθεια υγρών καυσίμων - Έγκριση των  Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθμ. 4/11 Μελέτης - Ψήφιση  λεπτομερών  όρων προκήρυξης   ΟΜΟΦΩΝΑ
52 α) Eπικαιροποίηση της 168/10 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Βάρης. β) Διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 €,  για την εκπόνηση μελέτης  «Αποκατάσταση Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας».  ΟΜΟΦΩΝΑ
53 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 42/2011 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΟΜΟΦΩΝΑ
54 Δέσμευση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού έτους 2011 . ΟΜΟΦΩΝΑ
55 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00€ για αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών  τελών   ΟΜΟΦΩΝΑ
56 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής ποσού 750,00€ για αντιμετώπιση δαπανών τελών ταξινόμησης και κυκλοφο-ρίας οχημάτων Δ.Ε. Βάρης  ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 12η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις  24 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή   και ώρα 9:30 μ.μ.  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

                                                                       

  1. 1.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον προέλεγχο των απολογισμών των π΄ρωην Δήμων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έτους 2010.

2.  α) Ψήφιση πίστωσης ποσού 564.000,00 € και β) έγκριση όρων διακήρυξης της υπ’ αριθ. 4/11 μελέτης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων».

3.  Επικαιροποίηση της 168/10 Απόφαση της Δ.Ε. (πρώην Δήμου Βάρης) που αφορά την ανάθεση της μελέτης «Αποκατάσταση Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας» και διάθεση πίστωσης 8.000,00 € στον Κ.Α. 30-7413.007.

4. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 42/2011 Απόφασης της Οικ. Επιτροπής που αφορά την συμπληρωματική σύμβαση για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

5.  Δέσμευση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού έτους 2011.

6.  Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών.

7.  Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών τελών ταξινόμησης και κυκλοφορίας οχημάτων Δ.Ε. Βάρης.

 

                                                                               Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

        

                                                                                   

                                                                                Γρηγόρης Κασιδόκωστας