Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019) καθώς και το άρθρο 10, παρ.1, της Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020, συγκαλείται η 19η Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & τηλεφώνου), στις 11-5-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 9:00 πμ έως 9:30πμ για λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης ή μη της τελικής πρότασης αποζημίωσης του IOPC FUND για την θαλάσσια ρύπανση που προκλήθηκε μετά τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου “Αγία Ζώνη ΙΙ”.

  2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια έτοιμου Φαγητού για το πρόγραμμα Κοινωνικής Σίτισης (catering)”.

  3. Έγκριση του πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, σχετικά με την υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή της εταιρείας “ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” που αφορά την υπηρεσία με τίτλο “Δαπάνες λειτουργίας δημοτικής συγκοινωνίας”.

  4. Τροποποίηση της υπ. αρ. πρωτ. 7994/04.03.2020 σύμβασης για την “Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών – Ομάδα Α”.

  5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ. αρ. 196Β/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του δήμου κ. Μιλτιάδη Καβράκο, με αιτιολογία πληρωμής “Ταχυδρομικά τέλη Benefit As you Save (BAS)”.

  6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ. αρ. 280Β/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του δήμου κ. Μιλτιάδη Καβράκο, με αιτιολογία πληρωμής “Εξοδα μετακίνησης, οδοιπορικά διακρατικού έργου (BAS)”.

  7. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπ. αρ. 215Β/2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του δήμου κ. Αθανασίου Μαυρέλη, με αιτιολογία πληρωμής “Λοιπές δαπάνες (Παράβολα, διπλότυπα)”.

  8. Διαγραφή του ποσού των 19,31€, πλέον των προσαυξήσεων, από τον βεβαιωτικό κατάλογο 43201/27.3.2020, για την κα Ειρήνη Σταυριανού.

Ο τρόπος αποστολής της ψήφου των μελών της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & τηλεφώνου. (υπ΄ αρ. 40 Εγκύκλιος, Α.Π.20930/31-3-2020)

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος