Συμβαίνουν στην πόλη μας

Dec
14

14.12.2018 18:00pm - 21:00pm

Σχετικά αρχεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 1η Δημόσια Ανοικτή - Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 2η Iουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος

έτους 2019.

2. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους

2019.

3. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου για το Ετήσιο Πρόγραμμα

Δράσης έτους 2019.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 6η  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 20/6/2018 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση χρήσεων γης οικοπέδου στο Ο.Τ. ΙΧ στην περιοχή της Βάρκιζας της Δημοτική Ενότητα Βάρης, από κατοικία σε Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Πρόνοιας
 1. Λήψη απόφασης για την επέκταση της ονομασίας της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
 1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με την υπ΄αριθμ. 9337/13.3.2018 αίτηση του κ. Αριστείδη Κατσούλη
 1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με την υπ΄αριθμ. 20480/8.6.2018 αίτηση της καςΓεωργίας Κατσαρή

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 26η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 20/6/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα  9:00 πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο : «Σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας» σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.9α

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Λήψη απόφασης για την διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση & καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2018», του τρόπου εκτέλεσης της – Συνοπτικός Διαγωνισμός- και έγκριση διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της 63/2018 σχετικής τεχνικής μελέτης
 2. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση θερμοψυκτών»
 3. Αντιλογισμοί λόγω υπογραφής συμβάσεων (σχετ.το υπ΄αρ.πρωτ. 21125/14-6-2018 έγγραφο)
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής (σχετ.το υπ΄αρ.πρωτ. 21263/14-6-2018 έγγραφο)
 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 813Β/2018 το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του Δήμου Γιατρά Δημήτριο για “Δικαστικά έξοδα εκτέλεσης αποφάσεων η πράξεων” (Παράβολα για άσκηση ενδίκων μέσων κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης)

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

  Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

 

Διαθέσιμα αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 22η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 22/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα  8:45 πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, νομικών προσώπων και σχολικών επιτροπών του Δήμου» του τρόπου εκτέλεσής της – συνοπτικός διαγωνισμός- την έγκριση διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και  όρων διακήρυξης της 33/2018 σχετικής τεχνικής μελέτης
 1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού»
 1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια συστήματος καθορισμού προτεραιότητας για το ΚΕΠ Βάρης»
 1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια & εγκατάσταση ομπρελών ήλιου & λοιπών ειδών για την ανάδειξη παραλιών του Δήμου»
 1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την  παροχή υπηρεσίας με τίτλο    «Συντήρηση κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους »
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής (σχετ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 17521/17-5-2018 έγγραφο)
 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 533Β/2018 το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του Δήμου Κωνσταντίνο Πλαστήρα για “Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας”

   

Ο Πρόεδρος

 

 

 

  Γρηγόρης Κωνσταντέλλος