Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 5η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 5-2-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1. Έγκριση πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το διαγωνισμό με τίτλο: «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας»

  1. Έγκριση πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών»

  1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης

  1. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της με αρ. πρωτ. 12546/3-4-2019 σύμβασης μεταξύ Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της εταιρείας «FT PRISMA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε.»

  1. Λήψη απόφασης αποδοχής αίτησης εξώδικου συμβιβασμού (σχετ. το υπ΄αρ.πρωτ. 3083/29-1-2020 έγγραφο)

  1. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Δημοτική Οδοποιία”, Α.Μ.: 112/19, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης β΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016

  1. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή Πεζοδρομίων ” Α.Μ.: 113/19, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης β΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.

  1. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στο δικηγόρο του Δήμου κ. Δημήτριο Παπαβασιλείου για αντιμετώπιση της δαπάνης με τίτλο «Λοιπές δαπάνες (Παράβολα Διπλότυπα)», ποσού 1.600,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6495.003

  1. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο του Δήμου κ. Γεώργιο Ζαρκαδούλα, για αντιμετώπιση της δαπάνης με τίτλο “Τοποθέτηση νέων υδροπαροχών Κ.Χ.” του Δήμου, ποσού 3.817,00 ευρώ στον Κ.Α. 25-6279.001

  1. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο του Δήμου κ. Σταύρο Ζερβουδάκη, για αντιμετώπιση της δαπάνης με τίτλο «Λοιπές δαπάνες (Παράβολα Διπλότυπα)», ποσού 340,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6495.003

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος