Συμβαίνουν στην πόλη μας

Dec
14

14.12.2018 18:00pm - 21:00pm

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 17η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 18/4/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα  9:00 πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  1. Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου σύναψης δημοσίων συμβάσεων αξιολόγησης προσφορών σε συνέχεια των 236/2018 και 245/2018 αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. για την υπηρεσία «Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δήμου»
  2. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη και Συντήρηση Διαγνωστικού Εξοπλισμού Βλαβών Οχημάτων – Διαχείριση Ημερολογίου Βλαβών»
  1. Υποβολή για έλεγχο λογ/σμών εσόδων και εξόδων μηνός Μαρτίου έτους 2018 της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ( άρθρο. 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959)
  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετ.12975/13-4-2018)

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 16η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 12/4/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  9:00 πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη, ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση για την της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικόπεδων για πυροπροστασία»
  1.  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο :« Μίσθωση χημικών τουαλετών 2018
  1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής του Δήμου  (σχετ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 12379/4-4-2018 έγγραφο)
  1. Διαθέσεις και δεσμεύσεις πιστώσεων για διάφορους Κ.Α Δαπανών  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (σχετ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 12382/4-4-2018 έγγραφο)

Αποφάσεις - Σχετικά Αρχεία .