Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 37η Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) της Οικονομικής Επιτροπής, στις 2-9-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης Δήμου οικ. έτους 2020.

 2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν.3852/2010 με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με τίτλο “Διαχείριση των Βιοαποβλήτων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης”.

 3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για τον διαγωνισμό με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 4. Έγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο “Ολοκληρωμένη υπηρεσία συστήματος αυτόματης μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων”.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 36η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 26-8-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο “Ολοκληρωμένη υπηρεσία συστήματος αυτόματης μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων”.

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Έλεγχος, ρύθμιση & αποκατάσταση βλαβών συστήματος αυτόματης άρδευσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου 2020-2021».

 1. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών αυτ/των Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Μαρκούτσια) 2020».

 1. Έγκριση μηνιαίας παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμ. 902B/2020 από την υπάλληλο του Δήμου κα Γιαννούλα Λάζαρη, για Λοιπές Δαπάνες (Παράβολα Διπλότυπα) έως 28/09/2020”.

 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 106Β/2020 το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του Δήμου κ. Μιλτιάδη Καβράκο με αιτιολογία πληρωμής “Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων”.

 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 901Β/2020 το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του Δήμου κ. Μιλτιάδη Καβράκο με αιτιολογία πληρωμής “Ταχυδρομικά Τέλη Benefit As you Save (BAS)”.

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (σχετ. το υπ΄αρ.πρωτ. 26646/5-8-2020 έγγραφο).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπόθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη (σχετ. το υπ΄αρ.πρωτ. 26646/5-8-2020 έγγραφο).

                                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019),το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 35η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (δια περιφοράς) του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 21-8-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 πμ για λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» 8η διαδικασία και δέσμευση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

* Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019),το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 34η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (δια περιφοράς) του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 20-8-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μμ για λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω επείγοντος, των τεχνικών προδιαγραφών της 25/2020 σχετικής μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID -19)».

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος