Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 6η  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 20/6/2018 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση χρήσεων γης οικοπέδου στο Ο.Τ. ΙΧ στην περιοχή της Βάρκιζας της Δημοτική Ενότητα Βάρης, από κατοικία σε Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Πρόνοιας
 1. Λήψη απόφασης για την επέκταση της ονομασίας της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
 1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με την υπ΄αριθμ. 9337/13.3.2018 αίτηση του κ. Αριστείδη Κατσούλη
 1. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με την υπ΄αριθμ. 20480/8.6.2018 αίτηση της καςΓεωργίας Κατσαρή

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 26η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 20/6/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα  9:00 πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο : «Σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας» σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.9α

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Λήψη απόφασης για την διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση & καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων 2018», του τρόπου εκτέλεσης της – Συνοπτικός Διαγωνισμός- και έγκριση διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της 63/2018 σχετικής τεχνικής μελέτης
 2. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Συντήρηση θερμοψυκτών»
 3. Αντιλογισμοί λόγω υπογραφής συμβάσεων (σχετ.το υπ΄αρ.πρωτ. 21125/14-6-2018 έγγραφο)
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής (σχετ.το υπ΄αρ.πρωτ. 21263/14-6-2018 έγγραφο)
 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 813Β/2018 το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του Δήμου Γιατρά Δημήτριο για “Δικαστικά έξοδα εκτέλεσης αποφάσεων η πράξεων” (Παράβολα για άσκηση ενδίκων μέσων κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης)

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

  Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

 

Διαθέσιμα αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 22η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 22/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα  8:45 πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου, νομικών προσώπων και σχολικών επιτροπών του Δήμου» του τρόπου εκτέλεσής της – συνοπτικός διαγωνισμός- την έγκριση διάθεσης – δέσμευσης πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και  όρων διακήρυξης της 33/2018 σχετικής τεχνικής μελέτης
 1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Έγκριση τύπου δεκαέξι (16) οχημάτων ειδικού σκοπού»
 1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια συστήματος καθορισμού προτεραιότητας για το ΚΕΠ Βάρης»
 1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την «Προμήθεια & εγκατάσταση ομπρελών ήλιου & λοιπών ειδών για την ανάδειξη παραλιών του Δήμου»
 1. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την  παροχή υπηρεσίας με τίτλο    «Συντήρηση κιγκλιδωμάτων σε κοινόχρηστους χώρους »
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής (σχετ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 17521/17-5-2018 έγγραφο)
 1. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 533Β/2018 το οποίο έχει εκδοθεί στον υπάλληλο του Δήμου Κωνσταντίνο Πλαστήρα για “Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας”

   

Ο Πρόεδρος

 

 

 

  Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 17η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 18/4/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα  9:00 πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου σύναψης δημοσίων συμβάσεων αξιολόγησης προσφορών σε συνέχεια των 236/2018 και 245/2018 αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. για την υπηρεσία «Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δήμου»
 2. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη και Συντήρηση Διαγνωστικού Εξοπλισμού Βλαβών Οχημάτων – Διαχείριση Ημερολογίου Βλαβών»
 1. Υποβολή για έλεγχο λογ/σμών εσόδων και εξόδων μηνός Μαρτίου έτους 2018 της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ( άρθρο. 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959)
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετ.12975/13-4-2018)

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), για την 16η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 12/4/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  9:00 πμ με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη, ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση για την της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικόπεδων για πυροπροστασία»
 1.  Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο :« Μίσθωση χημικών τουαλετών 2018
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής του Δήμου  (σχετ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 12379/4-4-2018 έγγραφο)
 1. Διαθέσεις και δεσμεύσεις πιστώσεων για διάφορους Κ.Α Δαπανών  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (σχετ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 12382/4-4-2018 έγγραφο)

Αποφάσεις - Σχετικά Αρχεία .