Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
11.07.2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Ειδών Υλικών Χειροτεχνίας, Ζωγραφικής & Διακόσμησης για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων και των Παιδικών Σταθμών του Ο.Α.Π.Π.Α.»

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Ειδών Υλικών Χειροτεχνίας, Ζωγραφικής & Διακόσμησης για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων και των Παιδικών Σταθμών του Ο.Α.Π.Π.Α.»

Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. 93/2018 απόφαση Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, ο ΟΑΠΠΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει απευθείας την « Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Ειδών Υλικών Χειροτεχνίας, Ζωγραφικής & Διακόσμησης » για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων και των Παιδικών Σταθμών του Ο.Α.Π.Π.Α. όπως αυτή περιγράφεται στη υπ’ αριθ. 4257/21.06.2018 Μελέτη με ΑΔΑΜ 18REQ003313707.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.973,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 15-6612.001.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΟΑΠΠΑ, στη διεύθυνση Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη, Τ. Κ. 16772 ή με mail : oappa11@gmail.com.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από δύο υπεύθυνες δηλώσεις:

α) Στην πρώτη υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι συμφωνείτε με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ.αρ. 4257/21.06.2018 μελέτης και

β) Στη δεύτερη υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, προσκομίζονται:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσετε τα ανωτέρω έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας , όπως και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΟΑΠΠΑ

ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Συνημμένο αρχείο

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε μορφή Pdf