01.10.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων
Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 2-10-2021 έως και 11-10-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr). Η υποβολή αίτησης συμμετοχής και η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με συστημένη αποστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη, ΤΚ:16671).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr).

 

Κάντε αριστερό κλικ στα συνημμένα αρχεία

Προκήρυξη        Αίτηση       Υπεύθυνη δήλωση