Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

12.06.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΠΑ

Σχετικά Αρχεία

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την "Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και των γραφείων του ΟΑΠΠΑ.

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 60/2018 απόφαση Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, ο ΟΑΠΠΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει απευθείας την " Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και των γραφείων του ΟΑΠΠΑ όπως αυτή περιγράφεται στη υπ' αριθ. 244/04.05.2018 εισήγηση συνοδευόμενη από την αριθμ. 2443/04.05.2018 Μελέτη με ΑΔΑΜ 18REQ003041123 /04.05.2018.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.441,56 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 15-7131.001 με τίτλο : "Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών έτους 2018 του Ο.Α.Π.Π.Α".

Σας καλούμε όπως καταθέσετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Δευτέρα 18/06/2018 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΟΑΠΠΑ, στη διεύθυνση Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη, Τ. Κ. 16771 ή με mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως και απόσπασμα ποινικού μητρώου.