Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
28.06.2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την “Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και των γραφείων του ΟΑΠΠΑ.”

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και των γραφείων του ΟΑΠΠΑ.

Σχετ. : Η υπ΄ αριθμ. 60/2018 απόφαση Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, ο ΟΑΠΠΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει απευθείας την Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και των γραφείων του ΟΑΠΠΑ’’ όπως αυτή περιγράφεται στη υπ’ αριθ. 2442/04.05.2018 εισήγηση συνοδευόμενη από την αριθμ. 2441/04.05.2018 Μελέτη με ΑΔΑΜ 18REQ003041123 /04.05.2018.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.441,56 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 15-7131.001 με τίτλο : “Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών έτους 2018 του Ο.Α.Π.Π.Α.

Σας καλούμε όπως καταθέσετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 04/07 /2018 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΟΑΠΠΑ, στη διεύθυνση Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη, Τ. Κ. 16771 ή με mail : oappa11@gmail.com

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας , όπως και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΑΠΠΑ

ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΝΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ ΕΔΩ