Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 13η/2018 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΤΡΙΤΗ 4η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματαΈγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τις Ιαπωνικές πολεμικές τέχνες και την Ιαπωνική κουλτούρα στην πόλη μας με τη σύμπραξη της Ιαπωνικής Πρεσβείας.

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων προμηθειών/υπηρεσιών και επιστροφή εγγυητικών επιστολών.

  2. Λήψη απόφασης για καθορισμό συνδρομών των ωφελουμένων των αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων του ΟΑΠΠΑ καθώς και συνδρομών για χρήση των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων από φορείς, ιδιώτες κ.ά.

  3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 128/20-7-2018 Απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στις ετήσιες παραχωρήσεις εδρών και χρήσης των αθλητικών χώρων & εγκαταστάσεων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για τις αγωνιστικές ανάγκες των αθλητικών συλλόγων/σωματείων κ.ά, στη νέα αθλητική περίοδο 20182019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Συννημμένο αρχείο

Πρόσκληση κάντε αριστερό κλικ ΕΔΩ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από την 10η Τακτική, Δημόσια, Ανοικτή Συνεδρίαση έτους 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κΠαιδικής Αγωγής

του Δήμου Βάρης-Βάρης-Βουλιαγμένης,

ΠΕ

ΘΕΜΑ 11ο Ημερησίας Διάταξης: Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Β’ Τρίμηνο έτους 2018) .

Σήμερα την 16η του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 16:00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κ’ Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 4900/12-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαρτία διότι σε σύνολο (15) μελών βρέθηκαν παρόντες εννέα (9) τακτικά και απόντες έξι (6) τακτικά, έλεγχος απαρτίας (9/15) και συγκεκριμένα:

....... Για να διαβάσετε τις λεπτομέρειες παρακαλώ κάντε αριστερό κλικ ΕΔΩ

Ο Ο ργανισμός Α θλητισμού Π ολιτισμού & Π αιδικής Α γωγής ΤΟΥ Δήμου μας ανακοινώνει ΤΑ «οριστικά» αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούςς Σταθμούς του Δήμου μας. 

Οι οριστικοί πίνακες περιλαμβάνουν τη μοριοδότηση κάθε αιτήσεως ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας και βρίσκονται ως συνημμένα αρχεία στο τέλος της ανακοίνωσης.

Προσοχή

Σε συμμόρφωση με το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), η αναζήτηση της σειράς ταξινόμησης γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που δόθηκε κατά την κατάθεση της αίτησής σας.

Τα παιδιά που εισάγονται μέσω ΕΣΠΑ με το πρόγραμμα "Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" προκρίνονται στο μοριακό κατάλογο.

Οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί ανοίγουν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018

Το προσωπικό των Βρεφονηπιακών Σταθμών θα ενημερώσει τηλεφωνικά τους γονείς για την εισαγωγή του παιδιού τους στο Παιδικό ή Βρεφικό σταθμό.

Άλλη οποιαδήποτε ΓΙΑ πληροφορία: Η διευκρίνηση είμαστε ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ σας στ α Τηλέφωνα ΓΙΑ Παιδικό & Βρεφικό Βούλας 21 08.900.023 και για Παιδικό Βάρης (Ασύρματος) 2108974745

Αναπληρώτρια Προιστάμενο Τμήματος Παιδικής Αγωγής

Χριστοπούλου Χριστίνα

 

Συνημμένα αρχεία

Λίστα οριστικής μοριοδότησης       Ανακοίνωση

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την « προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης (μελάνια κ.λ.π) για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΠΠΑ »

Σχετ. : Η υπ΄ αριθμ. 91/2018 απόφαση Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, ο ΟΑΠΠΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει απευθείας την « προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης (μελάνια κ.λ.π) για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΠΠΑ » όπως αυτή περιγράφεται στη υπ’ αριθ. 4252/21.06.2018 Μελέτη με ΑΔΑΜ 18REQ003313371.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.333,92 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 15-6613.001.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΟΑΠΠΑ, στη διεύθυνση Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη, Τ. Κ. 16772 ή με mail : oappa11@gmail.com.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από δύο υπεύθυνες δηλώσεις:

α) Στην πρώτη υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι συμφωνείτε με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ.αρ. 4252/21.06.2018 μελέτης και

β) Στη δεύτερη υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, προσκομίζονται:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσετε τα ανωτέρω έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας , όπως και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΟΑΠΠΑ

ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

 

Συνημμένο αρχείο

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Ειδών Υλικών Χειροτεχνίας, Ζωγραφικής & Διακόσμησης για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων και των Παιδικών Σταθμών του Ο.Α.Π.Π.Α.»

Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. 93/2018 απόφαση Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, ο ΟΑΠΠΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει απευθείας την « Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Ειδών Υλικών Χειροτεχνίας, Ζωγραφικής & Διακόσμησης » για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων και των Παιδικών Σταθμών του Ο.Α.Π.Π.Α. όπως αυτή περιγράφεται στη υπ’ αριθ. 4257/21.06.2018 Μελέτη με ΑΔΑΜ 18REQ003313707.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.973,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 15-6612.001.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΟΑΠΠΑ, στη διεύθυνση Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη, Τ. Κ. 16772 ή με mail : oappa11@gmail.com.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από δύο υπεύθυνες δηλώσεις:

α) Στην πρώτη υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι συμφωνείτε με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ.αρ. 4257/21.06.2018 μελέτης και

β) Στη δεύτερη υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2, προσκομίζονται:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσετε τα ανωτέρω έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας , όπως και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΟΑΠΠΑ

ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Συνημμένο αρχείο

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε μορφή Pdf