Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει τα «προσωρινά» αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας. 

Οι προσωρινοί πίνακες περιλαμβάνουν την μοριοδότηση κάθε αίτησης ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στην υπηρεσία μας και βρίσκονται ως συνημμένα αρχεία στο τέλος της ανακοίνωσης .                                                                                                                                        

Σε συμμόρφωση του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), η αναζήτηση της σειράς κατάταξης γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που σας έχει δοθεί κατά την κατάθεση της αίτησης σας.

Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται μόνο στα γραφεία των παιδικών σταθμών, αυτοπροσώπως.

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης για τα παιδικά τμήματα και τα βρεφικά τμήματα θα προκύψουν μετά τις ολοκληρώσεις των καταθέσεων VOUCΗER (3/9/2018) των ωφελούμενων μητέρων μέσω ΕΣΠΑ.

Οι ωφελούμενοι μέσω ΕΣΠΑ θα προηγηθούν στον τελικό πίνακα κατάταξης στα παιδικά τμήματα και στο βρεφικό τμήμα (Ηρακλειδών 35) και θα ακολουθήσουν τα παιδιά που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα με την ίδια μοριοδότηση και κατάταξη αλλά με άλλη αρίθμηση προτεραιότητας.

Οι διαδικασίες εγγραφής των παιδιών θα ξεκινήσουν την 3η Σεπτεμβρίου. 

Θα εισαχθούν πρώτα, όλα τα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ και κατόπιν με τη σειρά μοριοδότησης θα εισάγονται τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς σταδιακά ανάλογα με το προσωπικό που θα έχει ο ΟΑΠΠΑ. 

Το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών θα ενημερώνει τηλεφωνικά τους γονείς για την εισαγωγή του παιδιού τους στο παιδικό ή βρεφικό σταθμό.

Προσοχή:

Τυχόν ενστάσεις γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 4/7/2018 έως και την Παρασκευή 13/7/2018 στα γραφεία του Ο.Α.Π.Π.Α (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη) 9:00 με 13:00.     Επίσης μπορεί να αποσταλούν με email στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα (γονέα ή κηδεμόνα), τα στοιχεία του παιδιού και τους λόγους της ένστασης καθώς και να αναφέρει στο θέμα «Ένσταση για τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης των Παιδικών Σταθμών».

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:

για Παιδικό & Βρεφικό Βούλας 2108900023

για Παιδικό Βάρης (Ασύρματος) 2108974745

Συνημμένα αρχεία

Βρεφικό τμήμα    Παιδικό τμήμα   

  1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  2. Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παρ. 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 9 η / 201 8 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου , του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Προπόνησης Δήμου Βαρί - Βούλας Βουλιαγμένης.

  3. : Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΑ πραγματοποιηθεί ΗΜΕΡΑ Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 ΚΑΙ Ώρα 17: 0 0 , σ ΤΗΝ Αίθουσα συνεδριάσεων ΤΟΥ Δημοτικό Παροχή Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

  4. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  5. 1) «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του ΟΑΠΠΑ με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Β 'Λυκείου Βούλας για τη θεατρική παράσταση με τίτλο« Η Ηλία του 16ου »- Ορισμός της Επιτροπής βεβαίωσης παροχής υπηρεσιών.

  6. 2) Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την οργάνωση των δύο ημερών του 3ου Μεσογειακού Φεστιβάλ 2018 που αναβλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας και μετατέθηκαν στις 8 και 9 Ιουλίου. - Ορισμός της βεβαίωσης παροχής των υπηρεσιών.

  7. 3) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκτυπώσεις, εκδόσεις εντύπων, λευκωμάτων, αφισών, προσκλήσεων κ.λ.π.. για την κάλυψη των αναγκών προβολής και δημοσιοποίησης διαφόρων δράσεων Ορισμός Επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής της προμήθειας/υπηρεσίας.

  8. 4) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φορητών σκιάστρων (ομπρελλών) για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων δράσεων σε εξωτερικούς χώρους.Ορισμός Επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής της προμήθειας.

  9. 5) Αποδέσμευση και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για εισφορές, αποδόσεις κρατήσεων, αμοιβές τραπεζών κ.λ.π. κατόπιν της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2018.

6) Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων προμηθειών / υπηρεσιών και επιστροφής των εγγυητικών επιστολών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

 

 

 

Κάντε δεξί κλικ εδώ για να δείτε το συνημμένο αρχείο

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και των γραφείων του ΟΑΠΠΑ.

Σχετ. : Η υπ΄ αριθμ. 60/2018 απόφαση Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, ο ΟΑΠΠΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει απευθείας την Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και των γραφείων του ΟΑΠΠΑ’’ όπως αυτή περιγράφεται στη υπ’ αριθ. 2442/04.05.2018 εισήγηση συνοδευόμενη από την αριθμ. 2441/04.05.2018 Μελέτη με ΑΔΑΜ 18REQ003041123 /04.05.2018.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.441,56 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 15-7131.001 με τίτλο : “Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών έτους 2018 του Ο.Α.Π.Π.Α.

Σας καλούμε όπως καταθέσετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 04/07 /2018 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΟΑΠΠΑ, στη διεύθυνση Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη, Τ. Κ. 16771 ή με mail : oappa11@gmail.com

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας , όπως και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΑΠΠΑ

ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΝΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Σχετικά Αρχεία

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την "Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και των γραφείων του ΟΑΠΠΑ.

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 60/2018 απόφαση Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, ο ΟΑΠΠΑ ενδιαφέρεται να αναθέσει απευθείας την " Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και των γραφείων του ΟΑΠΠΑ όπως αυτή περιγράφεται στη υπ' αριθ. 244/04.05.2018 εισήγηση συνοδευόμενη από την αριθμ. 2443/04.05.2018 Μελέτη με ΑΔΑΜ 18REQ003041123 /04.05.2018.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.441,56 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2018 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 15-7131.001 με τίτλο : "Προμήθεια Ηλεκτρικών Συσκευών έτους 2018 του Ο.Α.Π.Π.Α".

Σας καλούμε όπως καταθέσετε προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Δευτέρα 18/06/2018 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ΟΑΠΠΑ, στη διεύθυνση Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη, Τ. Κ. 16771 ή με mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

.ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ  ΕΔΩ