Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων


Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 22-09-2019 έως και 01-10-2019.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9:00- 14:00.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη), και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr).

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση             Αίτηση            Υπεύθυνη Δήλωση

 

                                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου μας ξεκινάει τα μαθήματα Μουσικής για παιδιά και  Αντισφαίρισης(Τένις) για ενήλικες.

1ο Πιάνου & Αρμονίου από 7 έως 18 ετών με την κ. Φελίνα Αθανασοπούλου και Κιθάρας από 8 έως 18 ετών με τον κ. Γιάννη Πρεβενιό.
Τα μαθήματα είναι ατομικά (διάρκεια μαθήματος 30' λεπτά) και γίνονται απογευματινές ώρες στο 2ο Γυμνάσιο Βάρης.
Προηγούνται τα παιδιά και εφόσον υπάρχουν κενά μπορούν να συμμετέχουν και ενήλικες καθώς και να παρακολουθήσει κάποιος και 2ο όργανο.

2ο Αντισφαίρισης (Τένις) για ενήλικες με τον κ. Μηνά Ιωσηφίδη από Δευτέρα έως και Παρασκευή Πρωινές ώρες στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης όπου θα δημιουργηθούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Κάθε τμήμα θα έχει προπόνηση δύο φορές την εβδομάδα (διάρκεια μαθήματος 50' λεπτά).………………………………..............................................................…………………………….

                                                                                                ΠΡΟΣΟΧΗ

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας (με ημέρα και ώρα εγγραφής) οπότε θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ καθώς τα Fax και τα e-mail που θα αποσταλούν (με το σχετικό έντυπο της αίτησης) μετά τις 8:00' π.μ την Δευτέρα 16/ 9/2019
Οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων θα ρυθμιστούν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα έχουν μαζί σας οι καθηγητές των τμημάτων.       

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Μία μικρή φωτογραφία
3. Αποδεικτικό διεύθυνσης (Κάρτα Δημότη ή φωτοαντίγραφο ΔΕΚΟ)

4.Για το τμήμα Αντισφαίρισης απαιτείται Ιατρική βεβαίωση Καρδιολόγου με ισχύ για την περίοδο Οκτώβριος 2019- Ιούνιος 2020.              

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Κόστος εγγραφής και έκδοση κάρτας 5€ (ισχύς για μια περίοδο).
Για τα τμήματα Μουσικής (ατομικό μάθημα) για τα παιδιά 17€ μηνιαίως και για τους ενήλικες (εφόσων υπάρξουν θέσεις) 25€ μηνιαίως.
Για το τμήμα Αντισφαίρισης το κόστος είναι 25€ μηνιαίως
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 1/10/2019
τηλ. για πληροφορίες καθημερινά 8:00'-14:00' για το τμήμα μουσικής 213 2020737-777-775 και για το τμήμα αντισφαίρισης 213 2020714-710


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την αίτηση ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα 16/9/2019 έως και τη Δευτέρα 23/9/2019  στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ  (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης) 8:00'-14:00' ή μέσω  email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή στο φαξ (213 2020779)  

Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για τη λειτουργία και άλλων Πολιτιστικών και Αθλητικών Τμημάτων.

Συνημμένα αρχεία

Έντυπο αίτησης (σε μορφή Word)          Έντυπο αίτησης (σε μορφή Pdf)               Ανακοίνωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 αρ.πρωτ. 5096/12-08-19
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την υπ΄ αριθμ. 78/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 4369/Β΄/13.12.2017) του ΝΠΔΔ Ο.Α.Π.Π.Α.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2020, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης», που εδρεύει στη Βουλιαγμένη, για τη στελέχωση των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών του Οργανισμού, στις Δημοτικές Ενότητες Βάρης και Βούλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
103 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2
104 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

103 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

104 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – Προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 08-09-2019 έως και 17-09-2019.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από 9:00 έως 15:00, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 16671 Βουλιαγμένη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης, υπ΄ όψιν κας Κ. Παυλίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2132020772 & 3).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες-Έντυπα-Διαδικασίες-Διαγωνισμών Φορέων-Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1.2019_ΑΔΑ_ΩΧΠ6ΟΚ0Κ-ΙΛΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6_2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ_ΣΟΧ 1-2019