Συμβαίνουν στην πόλη μας

Dec
14

14.12.2018 18:00pm - 21:00pm

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στη τακτική, δημόσια και ανοικτή, 14η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2- Βουλιαγμένη).

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

θέματα:

1. Ανοιγμα Λογαριασμού Τραπέζης για μισθοδοσία προσωπικού λόγω ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειαΚαθαρισμός Μοκετών.

3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της εκδήλωσης Νικηφόρος Βρεττάκος.

4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της Θεατρικής ΠαράστασηςΟ Θάνατός σου η Ζωή μου.

5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση σε Ορκωτό Λογιστή της Απογραφής Έναρξης.

6. Εξέταση της υπ' αριθμ. 1658/24-9-2012 αίτησης της ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμίαΒ. Καρβούνη και Σια Ο.Ε., που εδρεύει στη Βουλιαγμένη, αριθ.6.

7. Διεκδίκηση οφειλής από μισθώματα και αποζημίωση χρήσης για το Δημοτικό Κυλικείο στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης.

8. Διεκδίκηση των εισπράξεων του Αθλητικού ΣωματείουΜικροί Άσσοιαπό τρίτους.

9. Εξέταση Αιτημάτων αθλητικών φορέων για έγκριση χρήσης των αθλητικών χώρων για τις προπονήσεις τουςΣύσταση αρμόδιας άμισθης Επιτροπής.

10. Άδεια για προπονήσεις στην Α΄Ομάδα του Φοίβου Βάρης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βάρης.

11. Εξέταση αιτήματος του Λυκείου Ελληνίδων για παραχώρηση αίθουσας.

12. Εξέταση αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας για παραχώρηση γηπέδου

για προπονήσεις της Ενοριακής Ομάδας.

13. Εξέταση της υπ' αριθμ. 1604/18-9-2012 Αίτησης της Πολεμικής Αεροπορίας

128ΣΕΤΗ για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

Βουλιαγμένης.

14. Εξέταση της υπ' αριθμ. 1667/24-9-2012 αίτησης του Γυμναστή Γ. Κούτση για

χρήση Γυμναστηρίου (αίθουσα οργάνων) του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

Βάρης Οργάνωση των τμημάτων τέννις του ΟΑΠΠΑ.

15. Εξέταση της υπ' αριθμ. 1560/13-9-2012 αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Βάρης

Ο Αναγυρούςγια άδεια τοποθέτησης αυτόματου πωλητή προϊόντων στο

Κλειστό γυμναστήριο Μηλαδέζας.

16. Οργάνωση-Προγραμματισμός των μαθημάτων τένις του ΟΑΠΠΑ.

17. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΟΑΠΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

page1image7336

Ο οργανισμός θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης .

Αναλυτικά θα βρείτε πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο 2132020772 , 2132020773.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ

“Προμήθεια τροφίμων των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α ́ 87/07-06- 2010) « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ – ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»
 2. Τιςδιατάξειςτουάρθρου86τουΝ.3463(ΦΕΚΑ ́114/2006)
 3. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 23 της Υ.Α. 11389/8-3-93 ( ΦΕΚ Β ́ 185/1993 )
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/1.2.95), εδάφιο γ, παρ. 12, άρθ. 2
 5. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α ́/107/30.05.1997 )
 6. Την Π1/3305/10 ( ΦΕΚ 1789 Β ́/12-11-2010 ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας : σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 ( παρ. 5,12,13 & 16 ) του Ν. 2286/95 ( καθορισμός των ορίων των ετήσιων συνολικών δαπανών προμηθειών κτλ )
 1. Την από 20/7/12 τεχνική μελέτη
 2. Την υπ ́αρ. Α-53-20/7/12 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
 3. Την υπ ́ αρ. 65/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού

Ο Πρόεδρος του νομικού προσώπου «Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τροφίμων.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή .

Ως ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζουμε την 26/09/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 με 12:00 μ.μ.  Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής τους επιστρέφονται.

Τόπος παράδοσης προσφορών : . Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη Τ.Κ. 16671 (α όροφος).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζουμε την 27/09/2012, ήμερα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην κεντρική αίθουσα του δημοτικού καταστήματος Βουλιαγμένης Αφροδίτης 2 Τ.Κ. 16671 Βουλιαγμένη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

 • Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • Συνεταιρισμοί & ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στο νομικό πρόσωπο τη φερεγγυότητά τους , την επαγγελματική αξιοπιστία τους, τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική  κατάστασή τους, τις τεχνικές τους δυνατότητες . Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα (άρθρο 6 παρ. 1 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ικανότητες και εμπειρία στο προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

Η αίτηση οι λοιποί όροι συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης μέχρι και την 21/09/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 από το γραφείο προμηθειών του Ο.Α.Π.Π.Α., Αφροδίτης 2, Τ.Κ 166 71 Βουλιαγμένη, 1ος όροφος, τηλ. +302132020775 (κο Βαγιακάκο) ή στο website του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην ενότητα ΟΑΠΠΑ . (http://www.vvv.gov.gr).

Διευκρινίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της διακήρυξης, όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00-14:00, στο τηλέφωνο του Ο.Α.Π.Π.Α.: +302132020775 (κο Βαγιακάκο), Fax:+302132020779.

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του οργανισμού έχοντας υπόψη :

 1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α/77/30-3-1981)
 2. Το άρθρο 192 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α/114/30-6-2006)
 3. Το Ν.3548/07 που αφορά δημοσιεύσεις διακηρύξεων.
 4. Το με αρ. πρωτ. 1477 στις 6/9/12 πρακτικό της επιτροπής καθορισμού τιμήματος.
 5. Την με αρ. 73/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την λήψη απόφασης για την δημοπράτηση του κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης και την ψήφιση των όρων δημοπράτησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Αντικείμενο δημοπρασίας : εκμίσθωση κλειστού στεγασμένου κυλικείο 25μ2 και χώρου στεγασμένου , περίκλειστου με προσωρινή κατασκευή έκτασης 70 μ2. στο Αθλητικό κέντρο Βάρης.

Αναθέτουσα αρχή : Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση : Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 166 71, Βουλιαγμένη, τηλ.: 213 2020775 και 213 2020777, φαξ : 213 2020779 , email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Είδος δημοπρασίας : φανερή προφορική με κριτήριο την υψηλότερη τιμή.

Κατώτερη τιμή έναρξης : 9.600,00 €  ετησίως.

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής : Ελληνική

Εγγυήσεις : Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας  ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σ΄ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς των 9.600,00 €, ήτοι 960,00 €  που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με δέκα της εκατό (10%) επί του επί του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε για δύο έτη (δηλ. 2/10 του ετήσιου μισθώματος) .

Ημερομηνία δημοπρασίας : την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11.00 , στο δημοτικό κατάστημα Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση : Αφροδίτης 2, αίθουσα συνεδριάσεων, ισόγειο

Παροχή Πληροφοριών : Καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, γραφείο οικονομικών τηλ. 213 2020775 ή στο τηλεφωνικό κέντρο 213 2020777.

Αναλυτικό τεύχος των όρων δημοπράτησης : υπάρχει στην έδρα του οργανισμού , καθώς και συνημμένα στο τέλος της ανακοίνωσης

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον εκμισθωτή που ανακηρύχθηκε πλειοδότης, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Για ότι δεν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, ισχύει η κείμενη νομοθεσία.


Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου μας ξεκινάει τα παρακάτω μαθήματα:

1ο Μουσική: κιθάρα για παιδιά (από 3η δημοτικού) & εφήβους.

2ο Ζωγραφική (για παιδιά και ενήλικες)

3ο Γιόγκα (για ενήλικες)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη πρώην δημαρχείο στο 1ο όροφο 9:00'-14:00') ή μέσω e-mail (oappa@vvv.gov.gr) ή στο φαξ (2132020779)

Προσοχή                                                                                                                                                                                                                   Ειδικά για τη Γιόγκα παρακαλούμε να δηλώσετε στην αίτηση σας την προτίμηση σας για πρωινό ή απογευματινό τμήμα.

Η Γιόγκα και η Ζωγραφική θα ξεκινήσουν στις 24/9/12 και η Μουσική την 1/10/12.

Το μηνιαίο κόστος συμμετοχής ορίστηκε (με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου) στα 10€+ΦΠΑ για τους Δημότες και κατοίκους του Δήμου μας και σε 20€+ΦΠΑ για μέλη εκτός ορίου του Δήμου μας εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις.

Οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων θα κανονιστούν στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουν μαζί σας τις επόμενες ημέρες οι εκπαιδευτές των τμημάτων.

Τις προσεχείς ημέρες θα γίνει σχετική ανακοίνωση για τη λειτουργία και άλλων τμημάτων.

O Πρόεδρος

Γιάννης Νιτερόπουλος

 

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό έντυπο της αίτησης.