Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην τακτική, δημόσια και ανοικτή, 16η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ, 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2- Βουλιαγμένη).

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

θέματα:

1) Η υπ' αριθμ. 1917/22-10-2012 αίτηση α) της ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία “Β. Καρβούνη και Σια Ο.Ε.”, που εδρεύει επί της λεωφ. Βουλιαγμένης, αριθ. 6. β) του Σταύρου Λουϊζίδη, κατοίκου Βουλιαγμένης, μοναδικού κληρονόμου της αποβιωσάσης Αγγελικής Λουϊζίδου και γ) της Βαρβάρας Σαμάνθας Καρβούνη, κατοίκου Βουλιαγμένης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αποτύπωσε την αγάπη με ένα δώρο ανεξίτηλο

τη ζωή.

Στα πλαίσια της Πανελλήνιας προσπάθειας προώθησης της ιδέας της Δωρεάς Οργάνων

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)

με την ευκαιρία της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων 1ης Νοεμβρίου

Σας προσκαλεί στην εκδήλωση

με θέμα

“Δωρεά Οργάνων. Η Σημασία της για το Κοινωνικό Σύνολο”

που θα πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και ώρα 18:30

στην Αίθουσα Ιωνία, Λεωφ. Καραμανλή 12, Βούλα (Παραπλεύρως Δημαρχείου)

Ομιλητές: κ. Αναστάσιος Χατζής, Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Λήπτες οργάνων

Οικογένειες Δοτών οργάνων

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας μικρού μήκους του Ισπανικού Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε ενημέρωση ώστε να αποφασίζουμε σωστά.

Ας κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στη τακτική, δημόσια και ανοικτή, 15η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ, 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2- Βουλιαγμένη).

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς.

2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του “ελέγχου της Απογραφής έναρξης και της οικονομικής χρήσης 2011”.

3.'Εγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για τη συντήρηση επισκευή κι προμήθεια πυροσβεστικών μέσων για την κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την προμήθεια σφραγίδων για την κάλυψη των ααναγκών της Διοικητικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

5.Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας και εκμίσθωσης του κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης.

6.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια εξοπλισμού στο τμήμα μουσικής του οργανισμού.

7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση των εκδηλώσεων “Μουσικές βραδιές” με τη χορωδία Βάρης-Βάρκιζας-Βουλιαγμένης.

8.1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

9.Αίτημα για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου (συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 33/2012 Απόφαση του Δ.Σ. Του ΟΑΠΠΑ)

10.Εξέταση της υπ' αριθμ. 1958/22-10-2012 αίτησης α) της ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία “Β. Καρβούνη και Σια Ο.Ε.”, που εδρεύει επί της λεωφ. Βουλιαγμένης, αριθ. 6. β) του Σταύρου Λουϊζίδη, κατοίκου Βουλιαγμένης, μοναδικού κληρονόμου της αποβιωσάσης Αγγγελικής Λουϊζίδου και γ) Βαρβάρας Σαμάνθας Καρβούνη, κατοίκου Βουλιαγμένης.

11.Συζήτηση για την υπ' αριθμ. 55776/23-10-2012 Επιστολή του Δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προς τον Πρόεδρο του ΟΑΠΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ “Προμήθεια τροφίμων των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α ́ 87/07-06- 2010) « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

– ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»

2. Τιςδιατάξειςτουάρθρου86τουΝ.3463(ΦΕΚΑ ́114/2006)

3. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 23 της Υ.Α. 11389/8-3-93 ( ΦΕΚ Β ́ 185/1993 )

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/1.2.95), εδάφιο γ, παρ. 12, άρθ. 2

5. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α ́/107/30.05.1997 )

6. Την Π1/3305/10 ( ΦΕΚ 1789 Β ́/12-11-2010 ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας : σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 ( παρ. 5,12,13 & 16 ) του Ν. 2286/95

( καθορισμός των ορίων των ετήσιων συνολικών δαπανών προμηθειών κτλ )

7. Την από 20/7/12 τεχνική μελέτη

8. Την υπ ́αρ. Α-53-20/7/12 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης

9. Την υπ ́ αρ. 65/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ “Προμήθεια τροφίμων των παιδικών σταθμών του νομικού προσώπου.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ Α ́ 87/07-06- 2010) « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

– ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»

2. Τιςδιατάξειςτουάρθρου86τουΝ.3463(ΦΕΚΑ ́114/2006)

3. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 23 της Υ.Α. 11389/8-3-93 ( ΦΕΚ Β ́ 185/1993 )

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/1.2.95), εδάφιο γ, παρ. 12, άρθ. 2

5. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ Α ́/107/30.05.1997 )

6. Την Π1/3305/10 ( ΦΕΚ 1789 Β ́/12-11-2010 ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας : σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 ( παρ. 5,12,13 & 16 ) του Ν. 2286/95

( καθορισμός των ορίων των ετήσιων συνολικών δαπανών προμηθειών κτλ )

7. Την από 20/7/12 τεχνική μελέτη

8. Την υπ ́αρ. Α-53-20/7/12 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης

9. Την υπ ́ αρ. 65/2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού

 

 

Ο Πρόεδρος του νομικού προσώπου «Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών τροφίμων.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή .

Ως ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζουμε μέχρι την 25/10/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 . Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής τους επιστρέφονται.

Τόπος παράδοσης προσφορών : . Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη Τ.Κ. 16671 (α όροφος).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζουμε την 25/10/2012, ήμερα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην κεντρική αίθουσα του δημοτικού καταστήματος Βουλιαγμένης Αφροδίτης 2 Τ.Κ. 16671 Βουλιαγμένη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

· Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

· Συνεταιρισμοί & ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στο νομικό πρόσωπο τη φερεγγυότητά τους , την επαγγελματική αξιοπιστία τους, τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική κατάστασή τους, τις τεχνικές τους δυνατότητες . Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα (άρθρο 6 παρ. 1 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ικανότητες και εμπειρία στο προκηρυσσόμενο αντικείμενο.

Η αίτηση οι λοιποί όροι συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης μέχρι και την 21/09/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 από το γραφείο προμηθειών του Ο.Α.Π.Π.Α., Αφροδίτης 2, Τ.Κ 166 71 Βουλιαγμένη, 1ος όροφος, τηλ. +302132020775 (κο Βαγιακάκο) ή στο website του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην ενότητα ΟΑΠΠΑ . (http://www.vvv.gov.gr). ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

Διευκρινίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της διακήρυξης, όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00-14:00, στο τηλέφωνο του Ο.Α.Π.Π.Α.: +302132020775 (κο Βαγιακάκο), Fax:+302132020779.

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Νιτερόπουλος

 

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στη τακτική, δημόσια και ανοικτή, 14η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2- Βουλιαγμένη).

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

θέματα:

1. Ανοιγμα Λογαριασμού Τραπέζης για μισθοδοσία προσωπικού λόγω ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειαΚαθαρισμός Μοκετών.

3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της εκδήλωσης Νικηφόρος Βρεττάκος.

4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της Θεατρικής ΠαράστασηςΟ Θάνατός σου η Ζωή μου.

5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση σε Ορκωτό Λογιστή της Απογραφής Έναρξης.

6. Εξέταση της υπ' αριθμ. 1658/24-9-2012 αίτησης της ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμίαΒ. Καρβούνη και Σια Ο.Ε., που εδρεύει στη Βουλιαγμένη, αριθ.6.

7. Διεκδίκηση οφειλής από μισθώματα και αποζημίωση χρήσης για το Δημοτικό Κυλικείο στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης.

8. Διεκδίκηση των εισπράξεων του Αθλητικού ΣωματείουΜικροί Άσσοιαπό τρίτους.

9. Εξέταση Αιτημάτων αθλητικών φορέων για έγκριση χρήσης των αθλητικών χώρων για τις προπονήσεις τουςΣύσταση αρμόδιας άμισθης Επιτροπής.

10. Άδεια για προπονήσεις στην Α΄Ομάδα του Φοίβου Βάρης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βάρης.

11. Εξέταση αιτήματος του Λυκείου Ελληνίδων για παραχώρηση αίθουσας.

12. Εξέταση αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας για παραχώρηση γηπέδου

για προπονήσεις της Ενοριακής Ομάδας.

13. Εξέταση της υπ' αριθμ. 1604/18-9-2012 Αίτησης της Πολεμικής Αεροπορίας

128ΣΕΤΗ για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

Βουλιαγμένης.

14. Εξέταση της υπ' αριθμ. 1667/24-9-2012 αίτησης του Γυμναστή Γ. Κούτση για

χρήση Γυμναστηρίου (αίθουσα οργάνων) του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

Βάρης Οργάνωση των τμημάτων τέννις του ΟΑΠΠΑ.

15. Εξέταση της υπ' αριθμ. 1560/13-9-2012 αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Βάρης

Ο Αναγυρούςγια άδεια τοποθέτησης αυτόματου πωλητή προϊόντων στο

Κλειστό γυμναστήριο Μηλαδέζας.

16. Οργάνωση-Προγραμματισμός των μαθημάτων τένις του ΟΑΠΠΑ.

17. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΟΑΠΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ