Συμβαίνουν στην πόλη μας

Apr
3

03.04.2019 18:00pm - 21:00pm

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΟΑΠΠΑ

Προθεσμία            και τόπος υποβολής αιτήσεων

Προθεσμίαυποβολήςτωναιτήσεων  έως και την ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

ΟιενδιαφερόμενοιθαμπορούννακατεβάσουντηνπροκήρυξηαπότηνιστοσελίδατουΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr),ναυποβάλλουναίτησησυμμετοχήςκαινακαταθέσουνόλαταδικαιολογητικάτους,είτεαυτοπροσώπως,είτεμεάλλονομίμωςεξουσιοδοτημένοαπόαυτούςπρόσωποσταγραφείατουοργανισμούμας(Αφροδίτης2Βουλιαγμένη)ΔευτέραέωςΠαρασκευήκατάτιςώρες 9:00-14:30.

Αιτήσειςμετηλεομοιοτυπία(φαξ)ήe-mailδενθαγίνονταιδεκτές.ΣεπερίπτωσησυστημένηςαποστολήςδικαιολογητικώνμέσωΕΛ.ΤΑ.ήεταιρείαςταχυμεταφοράς,τοεμπρόθεσμοτωναιτήσεωνισχύειεφόσονοφάκελοςφέρειημερομηνίααποστολήςεντόςτηςπροαναφερόμενηςπροθεσμίας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      ΑΙΤΗΣΗ      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) Γ.Γ.Α. 2018-2019

Προθεσμία  και τόπος υποβολής αιτήσεων

Προθεσμίαυποβολήςτωναιτήσεωνέως την Τρίτη 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναυποβάλλουν τηναίτησησυμμετοχής την Υπεύθυνη Δήλωση, καινακαταθέσουνόλαταδικαιολογητικάτους,είτεαυτοπροσώπως,είτεμεάλλονομίμωςεξουσιοδοτημένοαπόαυτούςπρόσωποσταγραφείατου Οργανισμούμας(Αφροδίτης2,Βουλιαγμένη, ΤΚ 16671),ΔευτέραέωςΠαρασκευή κατάτιςώρες8:00΄-13:30΄.

 

Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση        Έντυπο αίτησης     Υπεύθυνη δήλωση