Προσωρινός πίνακας κατάταξης σειράς προτεραιότητας, που αφορά στη πρόσληψη πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής και καλλιτεχνικού προσωπικού,με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,για τον Οργανισμό,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμό πρωτοκόλλου  3718/2-10-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με την ανακοίνωση έως και την Τετάρτη 18/10/2020
 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων
Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 4-10-2020 έως και 13-10-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr). Η υποβολή αίτησης συμμετοχής και η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με συστημένη αποστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη, ΤΚ:16671).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr).

Συνημμένα αρχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ          ΑΙΤΗΣΗ       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ